Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?
1. Prema vremenu izrade kalkulacije mogu biti:
2. Ponuda i tražnja su važni elementi:
3. Platni bilans je:
4. Privredno društvo prestaje sa radom:
5. Aktivnosti procesa upravljanja su:
6. Neto investicije predstavljaju razliku između:
7. Predmeti rada su
8. Ključni ekonomski principi su:
9. U Srbiji je u periodu 2001- 2008, privredni rast bio:
10.

Za osnivanje društva sa ograničenom odgovornosti potreban je novčani deo osnovnog kapitala u iznosu od:

11. Liderstvo podrazumeva uticanje na ljude da se kreću ka određenom cilju ili urade ono što je planirano u organizaciji.
12. Pravne forme privrednih društava su:
13. Javna preduzeća osniva:
14. Prema pojavnom obliku osnovna sredstva mogu biti u obliku:
15. Ekonomske kategorije su: (moguće više odgovora)