Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?
1. Inflacija je:
2. Zadaci kadrovske funkcije su:
3. Bruto domaći proizvod (GDP) je:
4. Privredno društvo predstavlja:
5. U zavisnosti od obima proizvodnje, odnosno stepena korišćenosti kapaciteta, troškovi mogu biti:
6. Sa povećanjem broja obrta profit datog trgovca:
7. Poslovna sredstva privrednog društva obuhvataju:
8. Ako organizacija „Radi prave stvari" to znači da je:
9. Preduzeće je:
10. Varijabilni troškovi mogu biti:
11. Predmeti rada su
12. Koji su elementi preduzeća? (moguće više odgovora)
13. Proizvodni odnosi su:
14. Troškovi poslovanja preduzeća su: (moguće više odgovora)
15. U varijabilne proporcionalne troškove spadaju: