Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:
2. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:
3. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:
4. Neka su A i B tačke mržnjenja i ključanja razblaženog vodenog rastvora kuhinjske soli, redom. Tada važi:
5. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?
6. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.
7. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.
8. Ako je u početku reakcije bilo prisutno 2 mola komponente A i 0.5 mola komponente B, koliko molova komponente B će biti na kraju reakcije A → 2B?
9. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
10. Tlasnoj dužini od 12 cm odgovara frekvenca od:
11. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:
12. Koliko se puta promeni pritisak idealnog gasa ako mu se temperatura poveća 2 puta?
13. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
14. Komponente A i B čine smešu gasova. Ako je ukupni pritisak u smeši 100 kPa, a molski udeo komponente A jednak 0.6, koliki je parcijalni pritisak komponente B?
15. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa