Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
2. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?
3. α-čestice:
4. Neka je A razblaženi rastvor NaCl a B razblaženi rastvor Na2SO4 i neka su njihove molarne koncentracije jednake. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?
5. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:
6. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?
7. Ukoliko se posmatra tačka mržnjenja vode i vodenog rastvora šećera
8. Brzina nestajanja reaktanata je najveća:
9. Koliko ima molekula kiseonika u 3 mola kiseonika? Avogadrov broj iznosi 6,02·1023 mol-1
10. Uloga katalizatora je da:
11. Pri egzotermnoj reakciji se uvek:
12. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?
13. Veza između energije fotona elektromagnetskog zračenja i njegove talasne dužine je:
14. 27oC iznosi:
15. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija: