Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Stalnom silom od 20 [N], teg se podigne na visinu od 10 [m]. Koliki se rad izvrši?
2. Idealni gas vrši mehanički rad bez razmene toplote sa okolinom ako je proces:
3. Avogadrov broj je broj čestica:
4. Kojom brzinom se svetlost prostire kroz vakum?
5. Uvećanje sočiva je predstavljeno izrazom:
6. Delovanjem stalne sile od 25 [N] teg se podigne na visinu od 6 [m]. Koliki se rad izvrši?
7. Koji je hemijski znak za radon?
8. Valjak visine H = 10 cm i gustine ρ=400 kg/m 3 pliva na vodi. Centar mase valjka se u odnosu na površinu vode nalazi na: (gustina vode ρv = 1000 kg/m3)
9. Zakon radioaktivnog raspada je prikazan izrazom:
10. Kinetička energija linearnog harmonijskog oscilatora u ravnotežnom položaju je 0,01 J. Ako je koeficijent elastičnosti opruge 50 N/m, apmlituda oscilovanja je:
11. Koliki je indeks prelamanja materijala od koga je napravljeno sočivo radijusa krivine R = 20 cm i žižne daljine f = 5 cm?
12. Najveći broj kombinacija vezivanja tri otpornika otpornosti R1, R2 i R3 koje daju različite ekvivalentne otpornosti je:
13. Induktivna otpornost (impendansa) kalema na nekoj frenkvenciji je 10 Ω. Kada se frenkvencija udvostruči, impendansa kalema postaje:
14. Kada se impuls tela poveća dva puta njegova kinetička energija se:
15. Automobil prelazi prvu trećinu puta brzinom v1, a ostali deo puta brzinom v2 jednakoj 50 [km/h]. Odredi srednju brzinu na prvoj trećini puta, ako je srednja brzina na ukupnom pređenom putu v=37,5 [km/h].