Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Na optičkoj osi, na rastojanju 1 m od centra tankog sabirnog sočiva žižne daljine 0.5 m, nalazi se realni lik svetlog tačkastog predmeta. Predmet je od centra sočiva udaljen
2. U međunarodnom sistemu jedinica (SI) Kelvin [K] je jedinica za sledeću fizičku veličinu:
3. Kojom brzinom se svetlost prostire kroz vakum?
4. Amplituda oscilovanja linearnog harmonijskog oscilatora je 2 cm. Ako je koeficijent elastične opruge 100 N/m, kinetička energija tela prilikom prolaska kroz ravnotežni položaj je:
5. Kolika je energija fotona čija je talasna dužina λ = 662 nm (h = 6.62 ⋅10-34 Js, c = 3⋅108m/s)?
6. Induktivna otpornost (impendansa) kalema na nekoj frenkvenciji je 10 Ω. Kada se frenkvencija udvostruči, impendansa kalema postaje:
7. Kojom relacijom je magnetska indukcija B povezana sa jačinom magnetskog polja H?
8. Kako glasi jednačina kontinuiteta za stacionarno strujanje fluida? ( Gde je S površina poprečnog preseka toka, a v je brzina proticanja.)
9. Koja je jedinica za magnetsku indukciju u Međunarodnom sistemu (SI) jedinica?
10. Jedinica za kapacitivnost je:
11. Elbola je smrtonosni virus koji je dobio ime po:
12. Menta je isto što i:
13. Koliki bi bio atmosferski pritisak na visini H = 8 [km], ako se temperatura vazduha ne bi menjala od nivoa površine mora do te visine?
14. Litar vode na temperaturi od 300 K pomeša se sa dva litra vode na temperaturi od 87 o C. Temperatura smeše je:
15. Kroz vrlo dugačak pravolinijski provodnik protiče jednosmerna struja konstantne jačine. Na udaljenju d od provodnika izmerena je jačina magnetnog polja H1 . Kada se jačina struje u provodniku smanji dva puta , u tački na udaljenju 2d od provodnika, izmerena je jačina polja H2 . Odnos H2 /H1 je: