Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. Aspirin se može dobiti reakcijom anhidrida sirćertne kiseline sa:
2. Ako je pri sagorevanju etina dobijeno 0.3 dm3 gasne smese, koliko je za to utrošeno ml kiseonika?
3. Glukoza u reakciji sa metanolom daje:
4. Hidroksiprolin sadrži:
5. Afinitet prema elektronu:
6. Koji od navedenih hidrida ima najizraženiji kiseli karakter?
7. β-(1-4) glikozidna veza je prisutna kod:
8. Ako je pOH vrednost rastvora 11, onda je pH vrednost rastvora:
9. U kom je od navedenih jedinjenja oksidcioni broj sumpora +6?:
10. U kom od navedenih jedinjenja vodonik ima oksidacioni broj –1:
11. 3-pentanon-oksim nastaje u reakciji 3-pentanona sa:
12. Kod kog od navedenih jedinjenja se javlja cis-trans izomerija?
13. Koliko cm3 vode treba dodati u 100 cm3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,5 mol/dm3 da bi se dobio rastvor koncentracije 0,125 mol/dm3?
14. Koja je od navedenih slaba kiselina?
15. 5 Atoma azota sadrži: