Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. Ako je pOH vrednost rastvora 11, onda je pH vrednost rastvora:
2. Oksidacijom ciklopentanola dobija se:
3. Koliko grama proizvoda se dobija reakcijom 0.2 mola hloretana i trimetilamina?
4. Koliko je potrebno grama kalijum-hidroksida za saponifikaciju 4.42 g triolenoil-glicerola:
5. Koje od navedenih jedinjenja pokazuje kisele osobine?
6. Netačna tvrdnja za bilirubin je da on sadrži:
7. Sa koliko cm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 1.8 mol/dm3 treba pomešati 680 cm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 0.025 mol/dm3 da bi se napravio rastor koncentracije 0.2 mol/dm3?
8. Zaokružiti formulu dimetiletra:
9. Soli kiseline čija je formula H3PO4 nazivaju se:
10. Koja od navedenih smeša predstavlja puferski sistem?
11. Hidrolizom masti u kiseloj sredini nastaju:
12. Proizvod rastvorljivosti za AgCl je 1·10-10 mol2/dm6. Kolika je rastvorljivost ove soli u vodi?
13. Koliko grama natrijum-hlorida treba izmeriti da bi raspolagali sa 0.5 mola ovog jedinjenja?
14. Koje je od navedenih jedinjenja tercijarni amin?
15. Sva jedinjenja u donjem nizu imaju molekulsku formulu C8H16. Koje od njih je nezasićeno?