Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. U pravu kupu upisan je valjak sa najvećim omotačem. Ako je zapremina kupe V, tada je zapremina tog valjka jednaka:
2. Izračunaj zbir prvih 50 prirodnih brojeva:
3. Proizvod realnih rešenja jednačine (log3 3/x)(log2x)-log3 x3/√3=1/2+log2√x je:
4. Izračunaj 3(a − b)2 − 5(a + b)2 − 8(b − a)2.
5. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako:
6. Rastavi na činioce 3x3a2 − 48x3?
7. Razlika veće i manje osnovice jednakokrakog trapeza čiji je obim 32cm, a poluprečnik upisanog kruga 2cm, iznosi(u cm):
8. Koliko iznosi prosta kamata na zajam od 9.000 dinara za vreme od 3 godine po stopi od 3%?
9. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:
10. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:
11. Ako je x2+x+1=0, tada je izraz x2009+x-2009jednak:
12. Rastavi na činioce 11ax2 − 66axy + 99ay2?
13. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
14. Broj rešenja jednačine 9|3x-1| = 38x-2 je:
15. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?