Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak:
2.  U jednakokraki trougao ABC (AB = AC = 3cm, BC=2cm) upisan je krug koji dodiruje krake AB i AC redom u tačkama D i E. Dužina duži DE jednaka je (u cm) :
3. Vrednost izraza √³√0.000064 jednaka je:
4. Knjiga je najpre poskupela za 10%, a zatim za 20%. Koliko je procenata poskupela u odnosu na početnu cenu?
5. Izračunaj 3(a − b)2 − 5(a + b)2 − 8(b − a)2.
6. Ako je tg (α - Π/4)=3/4, tada je tg α jednako:
7. U pravouglom trouglu jedna kateta je 8 cm, a druga je 2 cm kraća od hipotenuze. Površina tog trougla je:
8. Teme parabole y=x2 -8x+m biće na x osi ako je m jednako:
9. U kupi čiji je osni presek jednakostranični trougao upisana je lopta zapremine 32/3 Π. Zapremina kupe je:
10. Reši sistem jednačina  x + 2y - 1 = 0; x - 2y + 1 = 0:
11. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0:
12. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?
13. Neka su α,β i γ uglovi, a a,b i c stranice proizvoljnog trougla. Tada je b-2a cosγ/a sinγ + c-2b cosα/b sinα + a-2c cosβ/c sinβ jednako:
14. Ako je M1 najveća vrednost funkcije f1(x)=(log5 6)sin x, a M2 najveća vrednost funkcije f2(x)=(log6 5)cos x, tada je:
15. Koja od sledećih nejednakosti je tačna za svako x ∈ (0, 1)?