Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.
1. U Visual C++-u funkcija GetItemDlg vraća:
2. U SQL-u komanda HAVING je za grupu isto sto i:
3. U SQL-u veza Nula ili Jedan prema Nula,Jedan ili više je:
4. U programskom jeziku C++ koliko objekata date klase mozemo kreirati u programu?
5. Kakav je odnos Java i JavaScripta?
6. U programskom jeziku C++ ključnu reč friend koristimo kod:
7. Kako se nazivaju promenljive kojima možete pristupiti iz bilo kog dela programa i nesmetano im menjati vrednosti?
8. Svi Java apleti moraju biti deklarisani kao:
9. Interni potprogrami mogu se pozvati:
10. U SQL-u mašina za čuvanje (Storage Engine) obavlja sledeće zadatke:
11. U programskom jeziku C++ pointerska varijabla sadrži:
12. Izbacite uljeza:
13. U SQL-U upotrebom Revoke All On smo
14. U okviru pre-standard C jezika, a kod poziva funkcije sa bilo kojim brojem i tipom parametara, kompajler:
15. Inorder i Preorder su načini obilaska: