Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.
1. U Visual C++-u može li više labela (statični tekst) da imaju isti ID, recimo IDC_STATIC?
2. Po Fon Nojmanovoj računarskoj arhitekturi, u radnoj memoriji se nalaze:
3. U Standard C++ jeziku deklaracija:
4. U SQL-U upotrebom Revoke All On smo
5. Preprocesor u jeziku C++ ima ulogu da:
6. U programskom jeziku C++ za određivanje broja elemenata u agregatu koristi se tehnika zvana:
7. U SLQ-u da bismo obrisali sve zapise iz neke tabele koristićemo sledeću naredbu:
8. U Visual C++ programskom jeziku messageBox dijalog vraća:
9. Java aplikacije su java programi koji:
10. U SQL-u kako ćemo izbrojati redove neke kolone?
11. U programskom jeziku C++ da li kao član neke strukture može postojati druga struktura?
12. Šta je tačno?
13. Vrednosti TRUE ili FALSE odnose se na tip:
14. Postupak kojim se prevedeni program pretvara u izvršni oblik je:
15. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao protected ponašaju se kao: