Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Partije i stranke su značajne društvene tvorevine?
2. Šta su etničke zajednice?
3. Nauka o stanovništvu naziva se:
4. Celina okolnosti i uslova koji utiču na neko društvo naziva se:
5. "Bez mita svaka kultura gubi svoju zdravu, stvaralačku prirodnu snagu", rekao je:
6. Oblik društvene prakse, delatnog čovekovog odnošenja prema svetu, drugim ljudima i prema samom sebi naziva se:
7. Šta je politika?
8. Civilizacija je?
9. Uporedni metod u sociologiji uveo je:
10. Šta je alijenacija?
11. Šta su kaste i za koja su društva kaste karakteristične?
12. „Čovek je mera svih stvari“ izrekao je:
13. Utopiju kao koncepciju društva razvijali su?
14. Savremeni proces uzajamnog povezivanja i ujednačavanja raznih društava i kultura na svetskom planu naziva se:
15. „Društvo je čoveku Bog" zaključio je: