Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Šta je osnovni sadržaj bajke?
2. U dosadašnjoj istoriji sociologije uobličena su tri osnovna teorijska stanovišta koja se, uslovno, mogu označiti kao:
3. Po Veberu sociologija treba da bude?
4. Hiperglobalisti kada je u pitanju obrazac stratifikacije ističu:
5. „Održivi rаzvoj“ je (obeležite tačan odgovor):
6. Koje su karakteristike oruđa za rad?
7. Ličnost koja se, u svakoj situaciji ponaša na prikladan način, bez ikakvog pokazivanja svoje individualnosti i kritičkog stava, je:
8. Svojina je?
9. Ideologija je?
10. Šta je društvena institucija?
11. Entoni Gidens ističe da su najveći rizici sveta: slom mehanizma ekonomskog rasta, rast totalitarne vlasti, mogućnost ekološke katastrofe i:
12. Koncentrаcijа ljudi i kаpitаlа u grаdovimа (u modernom društvu) nаzivа se:
13. Stanovište koje predstavlja reakciju na jednostranosti pozitivističkog empirizma, funkcionalizma, strukturalizma i marksizma naziva se:
14. Verovanje u duše i duhove, posebno u duhove umrlih, vampire i druga netelesna bića zove se:
15. Nаtаlitet i mortаlitet predstаvljаju: