Blog

Ukoliko niste preduzetnik ili ponosni vlasnik uske niše na tržištu, pa vam niko ne deli savete i lekcije o tome šta bi trebalo da radite, pre ili kasnije, a moguće i u nekoliko navrata tokom… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Ispit Udruženja finansijskih profesionalaca - AFP http://www.pearsonvue.com/afp - The Association for Financial Professionals (AFP) examhttp://afponline.org ********************BACB je neprofitna korporacija ustanovljena zbog potreba ozvaničenja rada bihejvioralne analitike, korisnika tih usluga i državnih službi. Misija BACB je… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Mno­gi is­ku­sni ko­ri­sni­ci word‑a go­vo­re o mu­ka­ma ko­je ima­ju u su­sre­tu sa ve­li­kim bro­jem ma­tur­skih, di­plom­skih, se­mi­nar­skih i os­ta­lih ra­do­va ko­je im se do­no­se na u­slu­žno štam­pa­nje. Ma­da vam se ovo mo­že učini­ti ba­nal­nim, a… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

DELE diplome namenjene su onima kojima španski jezik nije maternji jezik. Diplome ( D.E.L.E. )Skraćenica DELE znači Diploma španskog kao stranog jezika. Ove diplome su jedine zvanično priznate diplome međunarodnog karaktera o vladanju španskim jezikom,… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

TOEFL utvrđuje nivo znanja engleskog jezika ljudi kojima ovo nije maternji jezik. Veliki broj stranih univerziteta na kojima se nastava sluša na engleskom zahteva da kandidati imaju određeni broj bodova na ovom testu (svaka institucija… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

SAT Reasoning Test (test rasuđivanja) je neophodno položiti da biste se upisali na većinu američkih koledža i univerziteta (osnovne studije). Rezultati SAT testa nisu jedini faktor na osnovu koga se primaju novi studenti ali su… Više

Postavljeno: 16.05.2013.
‹‹ < 19 20 21 >

Konkuriši na praksu