Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.

Naj Student - više od studiranja

  /  Stipendije

Fond za mlade talente - Dositeja › Konkurs Fonda za mlade talente za školsku 2018/19. godinu


Trajanje:
2  semestra
Zemlja:
Srbija
Jezik:
Srpski
Prijava na:
na upit
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:

Dositeja - Fond za mlade talente

 

Ministarstvo omladine i sporta obaveštava studente da je u subotu, 1. decembra 2018. godine raspisan Konkurs za stipendiranje do 950 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 410 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2018/19. godinu.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice; 
 2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
 3. da su u školskoj 2018/19. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija; 
 4. da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija (za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija), a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija; 
 5. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija; 
 6. da nisu navršili 25 godina života - za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života - za studente master akademskih studija i studente integrisanih studija do datuma raspisivanja konkursa. 

 

Dokumentacija koju su kandidati koji upisuju završnu godinu osnovnih akademskih ili integrisanih studija obavezni da dostave:

 1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na Konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 38/prizemlje); 
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 38/prizemlje);
 3. fotokopija važeće lične karte, odnosno očitana lična karta (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice;
 4. original potvrda o upisu na završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta sa univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2018/19. godinu;
 5. original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatog od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:
  • da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija sa navedenom ukupnom prosečnom ocenom i brojem ostvarenih ESPB bodova,
  • školska godina u kojoj su prvi put upisane osnovne akademske ili integrisane akademske studije,
 6. koliko semestara traju studije.
 7. fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa kandidata ili instrukciju banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata.

 

Dokumentacija koju su kandidati koji upisuju završnu godinu master akademskih studija obavezni da dostave:

 1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na Konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 38/prizemlje); 
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 38/prizemlje);
 3. fotokopija važeće lične karte, odnosno očitana lična karta (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice;
 4. original potvrda o upisu na završnu godinu master akademskih studija fakulteta sa univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2018/19. godinu;
 5. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom;
 6. za studente koji upisuju završnu godinu master akademskih studija koje traju dve godine, original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položeni svi ispiti sa prve godine master akademskih studija i ispunjene sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom studija
 7. fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa kandidata ili instrukciju banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata.

 

Napomene

Overena dokumenta koja su kandidati u obavezi da dostave treba da budu overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS”, br. 93/14 i 22/15), odnosno kod javnog beležnika ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije. 

 

Neće se prihvatiti obrazac za prijavu na Konkurs koji je: 

 • popunjen i potpisan skeniran i odštampan obrazac; 
 • popunjen i potpisan fotokopiran obrazac; 
 • popunjen i nepotpisan original obrazac. 

 

Pod original potvrdom o upisu studija ne podrazumeva se:

 • fotokopija potvrde o upisu;
 • skenirana i odštampana potvrda o upisu;
 • potvrda o prijemu na studije koja zvanično ne potvrđuje upis i status studenta u školskoj 2018/19. godini 

 

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2019. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj stipendija i visina novčanog iznosa stipendije.

 

U slučaju da broj kandidata završne godine osnovnih akademskih studija koji ispunjavaju sve uslove Konkursa i imaju potpunu dokumentaciju bude veći od maksimalnog broja stipendija koje se mogu dodeliti po Konkursu, kriterijum za selekciju kandidata, koji će se primeniti do maksimalnog broja od 950 stipendija za završnu godinu osnovnih akademskih studija, je prosečna ocena izražena na dve decimale, stečena u toku prethodnih godina osnovnih akademskih studija (prednost će imati kandidati sa višom prosečnom ocenom). 

 

U slučaju da broj kandidata završne godine master akademskih studija koji ispunjavaju sve uslove Konkursa i imaju potpunu dokumentaciju bude veći od maksimalnog broja stipendija koje se mogu dodeliti po Konkursu, kriterijum za selekciju kandidata koji će se primeniti do maksimalnog broja od 410 stipendija za završnu godinu master akademskih studija stipendija je prosečna ocena izražena na dve decimale, stečena u toku osnovnih akademskih studija (prednost će imati kandidati sa višom prosečnom ocenom).

 

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije. 

 

Način prijavljivanja na Konkurs

Rok za prijavu na Konkurs je 31. decembar 2018. godine. 

 

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem - „A” i „AA”, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta u roku za konkurisanje.

 

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

 

Prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

 

Nedostavljanjem obaveznog obrasca za prijavu na Konkurs odbacuje se dokumentacija kandidata.

 

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente - Konkurs za stipendiranje studenata u Republici Srbiji za školsku 2018/19. godinu”.

 

Adresa na koju se konkursna dokumentacija dostavlja: 

 • Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

 

Preliminarna lista kandidata biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs.

 

Nakon objavljivanja Liste preliminarnih rezultata Konkursa biće određen period za žalbe i dopunu dokumentacije u trajanju od minimum sedam dana od dana objavljivanja Liste. Sve žalbe i dopune dokumentacije koje pristignu u roku koji bude određen i objavljen zajedno sa Listom, biće razmatrone radi daljeg odlučivanja i usvajanja Odluke o Listi dobitnika stipendija po Konkursu.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte: fond.konkursi@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs.