Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

Stipendije Hemofarm fondacije za školsku 2018/19. godinu


Trajanje:
2  semestra
Zemlja:
Srbija
Jezik:
Srpski
Prijava na:
na upit
Nivo studija:
Osnovne studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:
Oblast studija:
Fizika, Hemija, Biohemija i molekularna biologija, Zaštita životne sredine (ekologija), Medicina, Farmacija, Hemijsko inženjerstvo, Inženjerstvo, Tehnologija

Hemofarm fondacija raspisala je konkurs za dodelu 10 stipendija u školskoj 2018/19. godini, Studentima koji su prvi put upisali završnu godinu osnovnih/integrisanih akademskih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija i to na:

 • Medicinskim fakultetima;
 • Farmaceutskim fakultetima, studijski programi: farmacija, medicinska biohemija;
 • Tehnološkim fakultetima, studijski programi: farmaceutsko inženjerstvo, organska hemijska tehnologija, hemijsko inženjerstvo, biohemijsko inženjerstvo, grafičko inženjerstvo, neorganska hemijska tehnologija, inženjerstvo zaštite životne sredine;
 • Hemijskim fakultetima, studijski programi: analitička hemija, primenjena hemija, neorganska hemija, organska hemija
 • Fakultetima za fizičku hemiju 

 

Konkurs je otvoren za studente koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50.

 

Studentima završne godine osnovnih/integrisanih akademskih studija stipendija se isplaćuje do završetka studija a najkasnije do kraja školske godine, izuzimajući juli i avgust.

 

Osim prosečne ocene, prilikom odabira, kriterijum je i materijalno stanje studenta. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije. 

 

Za kandidate koji budu u užem izboru sprovešće se proces profesionalne selekcije koja obuhvata testiranje i intervju sa kandidatima. Rezultati profesionalne selekcije su jedan od kriterijuma za izbor stipendista.

 

Budući stipendisti HEMOFARM fondacije u školskoj 2018/19 godini imaće priliku da budu deo Mentorskog i programa stručne letnje prakse „Možeš i ti“ i da u kontaktu sa ekspertima HEMOFARM AD unaprede svoja znanja i veštine neophodne za dalji lični i profesionalni razvoj. 

 

Kandidati koji primaju stipendiju (ili studentski kredit ili bilo koju drugu materijalnu pomoć) za istu školsku godinu, od bilo koje druge ustanove ili organizacije po bilo kom drugom osnovu, NEMAJU pravo na dodelu stipendije HEMOFARM fondacije.

 

Potrebno je da kandidati za dodelu stipendija dostave sledeća dokumenta:

 • molbu (obrazložiti razloge konkurisanja)
 • popunjen obrazac za prijavu na konkurs, koji možete preuzeti ovde
 • biografiju
 • originalnu potvrdu fakulteta o upisu završne godine prvi put
 • originalnu potvrdu fakulteta o svim položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem studiranju
 • fotokopije osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta)
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (može biti starije i od 6 meseci)
 • pregled objavljenih radova (ukoliko ih kandidat ima)
 • potvrdu o mestu prebivališta iz MUP-a
 • potvrdu Službe za katastar nepokretnosti o posedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (obavezno i ukoliko ne poseduju nekretnine) 
 • izjavu o broju članova uže porodice i njihovo zanimanje, overenu kod nadležnog organa (kod notara odnosno u opštinama gde ne postoje imenovani notari kod opštinskog organa uprave ili u osnovnom sudu. Izjava mora biti potpisana od strane dva svedoka)
 • potvrdu o prosečnim primanjima kandidata i njegovih/njenih roditelja i članova uže porodice u periodu 01.01 – 30.09.2018. godine od poslodavca kod koga je roditelj zaposlen. Za nezaposlene potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (Napomena: Potvrda iz opštine o proseku primanja po članu domaćinstva nije odgovarajući dokument)
 • izjavu o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potpisanu od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (Napomena: Izjava se obavezno dostavlja i u slučaju da kandidat i članovi porodice nemaju bilo kakvih primanja)
 • pristanak kandidata na obradu podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrazac pristanka možete preuzeti ovde
 • pristanak za obradu podataka o ličnosti članova uže porodice kandidata, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrazac pristanka možete preuzeti ovde
 • izjava podnosioca molbe da nije korisnik druge stipendije, formu izjave možete preuzeti ovde

 

HEMOFARM fondacija će sa svim podacima o ličnosti do kojih dođe u toku konkursa postupati u svemu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i datim pristancima za obradu.

 

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

 

Konkurs je otvoren od 22.10. do 11.11.2018. godine.

 

Prijave na konkurs i dokumentaciju kandidati za dodelu stipendija su dužni da dostave lično ili poštom na adresu:

HEMOFARM fondacija

Prijava na KONKURS za školsku 2018/19 godinu 

Prote Mateje 70

11000 Beograd

www.fondacijahemofarm.org.rs