Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Učiteljski fakultet Univerziteta u BeograduMetodika razredne nastave


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
168000.00 RSD
Trajanje:
6 semestara
Početak:
oktobar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Pedagoške nauke


Studijski program doktorskih akademskih studija Metodika razredne nastave sadrži obavezne i izborne predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB.

 

Moduli i broj mesta za upis

Redni broj Studijski program Metodika razredne nastave Budžet Samofinansiranje
1.

Modul – Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Modul – Metodika nastave prirode i društva

Modul – Metodika nastave matematike

   
  Ukupno 2 7

 

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati lica koja su na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila:

  • master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim i master akademskim studijama, prosečnu ocenu najmanje 8 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 8 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul;
  • visoko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su ostvarili prosečnu ocenu od najmanje 8 na ovim studijama, prosečnu ocenu od najmanje 9 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 9 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul;
  • master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnom ocenom manje od 8 na osnovnim i master akademskim studijama ako ima prosečnu ocenu najmanje 8 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 8 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul i ostvarene naučne radove: 3 samostalno objavljena rada u časopisima sa liste resornog Ministarstva pre upisa na doktorske studije Fakulteta, ako mu na predlog Veća doktorskih studija, Nastavno naučno veće odobri upis.

 

Pored gore navedenih lica pravo upisa na doktorske studije pod istim uslovima imaju i lica koja su studije završila na drugom učiteljskom/pedagoškom fakultetu ako su studijski programi i udžbenička literatura komplementarni sa studijskim programom i literaturom Fakuleta. Podudarnost programa i literature utvrđuje Nastavno naučno veće na predlog Veća doktorskih studija.

 

Rang lista prijavljenih kandidata formira se na osnovu: prosečne ocene na osnovnim i master akademskim studijama (OPO puta 6), prosečne ocene iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave (PO puta 1), prosečne ocene iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul (PO puta 1,5), master rada od značaja za modul na koji se konkuriše (MR puta 0,5) i samostalno objavljenih naučnih radova u časopisima verifikovanim od ministarstva za nauku (M puta 1, a najviše 10 bodova).

 

 

Kontaktiraj
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu