/  Studije

Univerzitet u BeograduBiofizika


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
160000.00 RSD
Trajanje:
6 semestara
Početak:
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Fizika


Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 88/17), člana 85. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, broj 201/18), i Odluke Senata o broju studenata za upis studenata u prvu godinu interdisciplinarnog studijskog programa doktorskih akademskih studija – Biofizika,

Univerzitet u Beogradu

raspisuje 

Konkurs 

za upis na multidisciplinarne doktorske studije, oblast:

»Biofizika«

za školsku 2018/2019. godinu.

Program doktorskih akademskih studija iz oblasti Biofizike postoji na Univerzitetu dugi niz godina (od 70-ih) i ostvarivao se preko Centra za multidisciplinarne studije. Program je periodično osavremenjivan u skladu sa razvojem nauke, poslednja revizija je urađena pre 10 godina. Taj program je poslužio kao osnova programa koji se sada nudi na doktorskim studijama Biofizike.

 

Osnovu studijskog programa Biofizika čine klasične discipline biofizike, molekularna biofizika i biofizika ćelija, ali je program obogaćen novim sadržajima kroz izborne predmete koji obuhvataju različite oblasti biofizike sa naročito primenom in vivo tehnologije. Kvalitet i savremenost se ogleda upravo u bogatoj paleti izbornih predmeta koje izvode nastavnici koji se aktivno bave tim oblastima i učestvuju u evropskim i svetskim projektima. Na taj način se obezbeđuje mogućnost izbora velikog broja tema za naučni rad i doktorsku tezu.

 

Program je organizovan sa ciljem da studenti rade na projektima i pretpostavlja intenzivan istraživački rad. Program obezbeđuje da svi učesnici imaju izraženu multidisciplinarnost i interdisciplinarnost i sticanje praktičnih i teorijskih znanja koji ih kvalifikuju da se ubuduće bave naučnim istraživanjem kako u oblasti fundamentalnih disciplina biofizike tako i u translaciji tih znanja u ostale oblasti (prevashodno biomedicina).

 

Studenti koji završe doktorske studije iz oblasti Biofizika postaju osposobljeni za istraživački rad, razvoj novih metoda i rad u multidisciplinarnom timu.

 

Studijski program iz oblasti Biofizike je usaglašen sa Evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome i načina studiranja, čime je omogućena mobilnost studenata i nastavnika u evropskom obrazovnom prostoru.


Završetkom studija kandidati stiču zvanje doktora nauka - biofizika.


Uvid u sadržaj studijskog programa se može ostvariti na adresi:

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/biofizika.php

 

Uslovi upisa:

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta.

 

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Na studije će u školskoj 2018/2019. godini biti upisano maksimalno 10 (deset) studenata. (3 budžetska i 7 samofinansirajućih).

 

Merila za utvrđivanje rasporeda

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama i intervjua. Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

 

Opšta prosečna ocena (OPO) = (OcOS*OSbod+ OcMS*MSbod) / (OSbod+MSbod)

 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani opštim aktom fakulteta.

 

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.

 

Kandidat može osvojiti maksimalno 100 bodova (80 bodova na osnovu prosečne ocene i 20 bodova na osnovu intervjua).

 

Doktorske studije iz oblasti Biofizika:

Školarina za domaće državljane iznosi 160.000,00 dinara (stošesdesethiljada dinara), a za strance 4000 evra (četrihiljade evra).
Školarinu je moguće platiti u četiri rate.

 

Za upis na ove studije odnose se Opšte odredbe konkursa za upis studenata na doktorske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2018/2019. godinu, koje su dostupne na adresi:

http://bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2018.pdf

 

U prijavi na Konkurs kandidati podnose:

  • motivaciono pismo sa kratkom biografijom i podacima o eventualnom radnom iskustvu,
  • popunjen prijavni list (dostupan na sajtu Univerziteta)
  • diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka,
  • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove,
  • potvrdu o uplati nadoknade za troškove konkursa.

 

Troškovi konkursa su 2.500 dinara (ž.r Univerziteta br: 840-1835666-14, poziv na br. 410). 

 

Konkursni rokovi 

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija je do 05.10.2018. godine.

 

Programski savet studija obaviće intervju sa svim prijavljenim kandidatima do 09. oktobra 2018. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1.

 

Prijave se podnose lično na adresu rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1, Kancelarija br. 21.

 

Važna napomena: Sve prijave na konkurs moraju biti podnete zaključno sa 05.10.2018. godine.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 011 3207-466, odnosno na adresu jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs.

 

Kontaktiraj
Univerzitet u Beogradu