/  Studije

DAS Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu


NIVO STUDIJA:
Doktorske studije
LOKACIJA:
Srbija, Kragujevac
JEZIK:
Srpski
CENA:
100000.00 RSD
TRAJANJE:
6 semestara
OBLAST STUDIJA:
Industrijsko inženjerstvo, Inženjerstvo


Doktorske studije Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta imaju za cilj obrazovanje istraživača i stručnjaka za vodeće i najsloženije poslove u području industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta u visokoškolskim ustanovama, institutima, državnim i drugim javnim institucijama. Zakon o visokom obrazovanju i Standardi za akreditaciju visokoškolskih ustanova utvrđuju zakonsku obavezu usklađivanja studijskih programa sa Bolonjskom deklaracijom, ali i sa relevantnim akreditovanim studijskim programima renomiranih tehničkih univerziteta i fakulteta u Evropi i svetu.

 

Doktorske studije imaju 180 ESPB bodova (od toga 50% ESPB predviđenih za realizaciju doktorske disertacije), uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama i master akademskim studijama. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija.

 

Studijski program traje tri godine, pripada polju tehničko tehnoloških nauka i daje akademski naziv „Doktor nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment“. Uslovi upisa na studijski program i drugi najbitniji elementi studijskog programa i režima studija su propisani Statutom i Pravilnikom o doktorskim studijama Fakulteta inženjerskih nauka.

 

Studijski program je individualan. Svaki predmet koji student mpže izabrati nosi po 15 ESPB, i svaki je struktuiran krpz 5 šasa predavanja i 5 šasa istraživačkpg studijskog rada nedeljno. Moguć je i izbor predmeta, tj. prenos ESPB bodova, sa drugih akreditovanih studijskih programa doktorskih studija institucija sa kojima Fakultet inženjerskih nauka ima definisan ugovor p saradnji i razmeni studenata. Polaganjem ispita student stiče 90 ESPB bodova.
 
Metode izvođenja nastave zavise od tipa nastave:
  1. aktivna nastava,
  2. samostalni rad studenta,
  3. izrada doktorske disertacije, itd.
 
Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja i istraživački studijski rad. Pva nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima. Predavanja i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema rasporedu.
 

Nastavni plan

DAS Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

 

Više informacija o nastavnom planu pronađite ovde.

 

 

Konkuriši na praksu