/  Studije

Doktorske akademske studije prava

Pravni fakultet u Nišu

Postavljeno: 18.07.2019.


NIVO STUDIJA:
Doktorske studije
LOKACIJA:
Srbija, Niš
TRAJANJE:
6 semestara


Doktorske akademske studije prava traju tri godine, odnosno, šest semestara i imaju 180 ESP bodova.

 

Završetkom doktorskih studija, student stiče naučni naziv doktor pravnih nauka.

 

Cilj studijskog programa doktorskih akademskih studija prava je razvijanje naučnih saznanja, sposobnosti i akademskih veština u procesu istraživanja u oblasti prava, razvoj kreativnih sposobnosti u tumačenju i primeni pravnih načela, ovladavanje specifičnim istraživačkim veštinama, u skladu sa savremenim pravcima razvoja prava kao naučne oblasti.

 

Savladavanjem studijskog programa doktorskih akademskih studija prava student se osposobljava da:

 • kompetentno i naučno argumentovano diskutuje, istražuje i prezentuje rezultate svog naučnog rada, koji doprinose razvoju naučne misli u oblasti prava i razvoju pravnog sistema;
 • sistematično pristupa pravnim problemima, kao i da nudi kritičke i analitičke odgovore na aktuelna pitanja pravne nauke i prakse;
 • uočava i daje naučni doprinos istraživanju društvenih i pravnih pojava i nudi sopstvene kreativne predloge za njihovo rešavanje;
 • promoviše visoke standarde pravne etike i pravnog profesionalizma;
 • stečena znanja primenjuje u praksi, posebno u ostvarivanju osnovnih principa pravne države;
 • doprinosi razvoju pravne nauke i drugih društvenih nauka.

 

Doktorske akademske studije prava može upisati lice koje ima:

 • završene osnovne akademske i master akademske studije prava, sa najmanje 300 ESPB i ukupnom prosečnom ocenom od najmanje 8,00 na prethodnim nivoima
 • studija;
 • završene osnovne akademske i master akademske studije prava, sa najmanje 300 ESPB i objavljene naučne radove, pod uslovima i način uređen opštim aktom
 • fakulteta;
 • akademski stepen magistra nauka, ako nije prijavilo doktorsku disertaciju u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta;
 • završene osnovne studije prava prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrtazovanju, i
 • završene osnovne akademske studije iz srodne naučne oblasti u polju društvenohumanističkih nauka i master akademske studije prava, sa najmanje 300 ESPB i ukupnom prosečnom ocenom od najmanje 8,00 na prethodnim nivoima studija, pod uslovima i na način propisan opštim aktom Fakulteta.

 

Nastavni plan

Uža pravnoteorijska naučna oblast

 Uža javnopravna naučna oblast

 

Uža krivično-pravna naučna oblast

 

Uža gradjanskopravna naučna oblast

 

Zža trgovinskopravna naučna oblast

Uža trgovinskopravna naučna oblast

 

Uža međunarodnopravna naučna oblast

 

Uža pravnoistorijska naučna oblast

  

Uža pravnoekonomska naučna oblast

 

 

 Konkuriši na praksu