Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEKPoslovna ekonomija


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Novi Sad
Jezik:
Srpski
Cena:
10000.00 EUR
Trajanje:
5 semestara
Početak:
novembar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Ekonomija, bankarstvo i finansije, Menadžment, Preduzetništvo


Studijski program doktorskih studija Poslovna ekonomija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Cilj programa je da pruži studentima sadržajno i kvalitetno obrazovanje u oblasti poslovne ekonomije i to u sferi poslovne administracije i menadžmenta, te da ih osposobi da primenjuju stečena znanja pri rešavanju konkretnih, složenih poslovnih problema kao i pri razvoju i vođenju naučno istraživačkih projekata. Takođe, cilj studijskog programa doktorskih studija Poslovna ekonomija je da regrutuje najbolje kandidate za rad na fakultetima i institutima i na taj način obezbedi kontinuirani razvoj naučnog podmlatka. Po završetku doktorskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, na raspolaganju su im široke mogućnosti zapošljavanja u u privrednim ili državnim organizacijama, fakultetima, ili istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu i to u sferi poslovne administracije i menadžmenta kao i finansija.

 

Doktorske studije traju 3 godinu i nose 180 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Poslovna ekonomija student stiče zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE.

 

Nastava se ostvaruje kroz mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije.

 

Nastavni plan studijskog programa od školske 2016/17

 

Poslovna ekonomija - Doktorske studije

   Časovi aktivne nastaveESPB
 ŠNaziv predmetaSStatus predmetaPSIR 
PRVA GODINA        
  EBOedo01 Metodologiјa naučno istraživačkog rada I O 3 4 8
  EBOedo02 Matematika za ekonomske analize I O 4 3 11
  EBOedo03 Mikroekonomska analiza I O 4 3 11
Ukupno I semestar     11 10 30
  EBIBedo01 Izborni predmet 1 II IB 4 3 10
  EBIBedo03 EBIBedo04 * Student bira јedan predmet od dva 
1. Kvantitativne metode 
2. Strategiјski proces
         
  EBIBedo02 Izborni predmet 2 II IB 4 3 10
  EBIBedo06 EBIBedo07 * Student bira јedan predmet od dva 
1. Marketing strategiјa 
2. Strategija upravljanja ljudskim resursima
         
  EBIBedos1 SIR­Teoriјske osnove izrade naučnog rada II IB   5 5
  EBIBedod1 Izrada prvog naučnog rada II IB     5
Ukupno II semestar     8 11 30
Ukupno na godini studiјa     19 21 60
DRUGA GODINA        
  EBIBedo03 Izborni predmet 3 III IB 4 3 10
  EBIBedo08 EBIBedo09 * Student bira јedan predmet od dva 
1. Upravljanje inovacijama u preduzeću 
2. Menadžment odnosa sa kupcima
         
  EBIBedo04 Izborni predmet 4 III IB 4 3 10
  EBIBedo10 EBIBedo11 * Student bira јedan predmet od dva 
1. Upravljanje korporativnim finansijama
2. Informacioni sistemi u ekonomiji
         
  EBIBedos2 SIR-­Teoriјske osnove izrade disertaciјe III IB   6 5
  EBIBedod2 Izrada priјave disertaciјe III IB     5
Ukupno III semestar     8 12 30
  EBIBedo05 Izborni predmet 5 IV IB 4 3 10
  EBIBedo12 EBIBedo13 * Student bira јedan predmet od dva 
1. Međunarodni biznis 
2. Konkurentnost u globalnoj ekonomiji
         
  EBIBedos3 SIR­-Teoriјske osnove izrade naučnog rada IV IB   13 10
  EBIBedod3 Izrada drugog naučnog rada IV IB     10
Ukupno IV semestar     4 16 30
Ukupno na godini studiјa     12 28 60
TREĆA GODINA        
  EBIBedos4 SIR­Teoriјske osnove disertaciјe V IB   20 10
  EBIBedod4 Izrada disertaciјe V IB     20
Ukupno V semestar       20 30
       
  EBIBеdos5 SIR-Teoriјske osnove disertaciјe VI IB   20 10
  EBIBedod5 Izrada disertaciјe VI IB     20
Ukupno VI semestar   20 30
Ukupno na godini studiјa   40 60
Ukupno 32 88 180
Kontaktiraj
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK