/  Studije

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Leskovcu


NIVO STUDIJA:
Doktorske studije
LOKACIJA:
Srbija, Leskovac
JEZIK:
Srpski
CENA:
120000.00 RSD
TRAJANJE:
6 semestara
OBLAST STUDIJA:
Inženjerstvo


Tehnološki fakultet u Leskovcu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Tehnološko inženjerstvo" (180ESPB).

 

Ciljevi studijskog programa

Osposobiti studente za samostalan naučni rad. Ostvarivanje i primena originalnih naučnih dostignuća u oblasti tehnološkog inženjerstva.

 

Ishod procesa učenja

Studenti koji završe doktorske studije u oblasti tehnološkog inženjerstva osposobljeni su da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme. Po završetku doktorskih studija mogu da organizuju i kreiraju razvojna i naučna istraživanja, da se uključuju u realizaciju međunarodnih naučnih projekata u oblasti tehnološkog inženjerstva.

 

Studenti se u toku doktorskih studija osposobljavaju da koriste najsavremenija znanja u svojoj oblasti, da kritički misle, deluju kreativno i nezavisno, poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse. Završetkom doktorskih studija studenti se osposobljavaju da komuniciraju na profesionalnom nivou i da saopštavaju rezultate svog naučno-istraživačkog rada na naučnim konferencijama, u naučnim časopisima, kroz patente i nova tehnička rešenja.

 

Uslovi za upis studijskog programa

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima:

  • završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8,00 na osnovnim i master akademskim studijama, ili
  • završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB i objavljene naučne radove iz oblasti doktorskih akademskih studija (ukoliko ima prosečnu ocenu manju od 8,00),ili
  • akademsko zvanje magistra, ako u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju nije prijavilo doktorsku disertaciju, ili
  • završene studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme sa prosečnomocenom najmanje 8,00 ili objavljene naučne radove iz oblasti doktorskih akademskih studija ukoliko ima prosečnu ocenu manju od 8,00.

 

Redosled kandidata na rang listi za upis u prvu godinu određuje se na osnovu ukupne ostvarene prosečne ocene na osnovnim i master akademskim studijama, odnosno studijama za sticanje VII-1 stepena stručne spreme.

 

Ako dva ili više kandidata na osnovu ukupne prosečne ocene ostvare isti broj bodova, redosled će se utvrditi uz pomoć dopunskog kriterijuma – dužine studiranja na osnovnim i master akademskim studijama.

Ako kandidati imaju isti broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji ima veći indeks naučne kompetentnosti izračunat na osnovu koeficijenta koje je definisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Uslov za upis na doktorske studije jeste poznavanje jednog od svetskih jezika.

 

Nastavni plan

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološko inženjerstvo

 

 

Konkuriši na praksu

IT Internship

Atos IT Solutions and Services d.o.o. Beograd

Beograd
Rok prijave: 18.12.2019.