/  Studije

Biohemija

Hemijski fakultet

Postavljeno: 31.10.2019.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
2 semestra


Hemijski fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Biohemija".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova. 

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master biohemičar.

 

Uslovi za upis

Za upis master akademskih studija potrebno je najmanje 240 ESPB. Pravo upisa imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije, integrisane akademske studije ili master akademske studije ostvarivši najmanje 300 ESPB. Minimalni uslov za konkurisanje za master akademske studije jeste da je kandidat u prethodnom obrazovanju stekao najmanje 60 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka. Onda kada je to potrebno, za konkurs treba priložiti i opis sistema visokog obrazovanja u vreme stečenog obrazovanja navedenog u diplomi kao i dodatak diplomi kojim se dokazuje da na prethodnom nivou postoji obrazovanje u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka ekvivalentno 60 ESPB prema aktuelnom studijskom programu matičnog fakulteta. Za kandidate koji su završili osnovne studije prema Zakonu o visokom obrazovanju koji je važio do 2005. godine i koji na diplomi nemaju upisan broj ESPB, prilikom konkurisanja treba priložiti uverenje o položenim ispitima na osnovu kog će Komisija izvršiti ekvivalenciju prema aktuelnom studijskom programu matičnog fakulteta. Master akademske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu mogu da upišu kandidati koji su u inostranstvu završili prvi stepen – osnovne akademske studije i koji su stekli 240 ESPB, kao i integrisane akademske studije ili master akademske studije ostvarivši najmanje 300 ESPB. Ovi kandidati moraju da imaju okončan postupak priznavanja diplome radi nastavka školovanja na Univerzitetu u Beogradu. Za priznavanje diplome strane visokoškolske ustanove, radi nastavka školovanja, nadležan je Rektorat Univerziteta u Beogradu. Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da podnese dokaze: da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje i da vlada srpskim ili engleskim jezikom.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Studenti koji su uspešno završili master akademske studije biohemije:

  • osposobljeni su da, u okviru timskog rada, izvedu sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog projekta
  • imaju iskustvo u radu sa najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama, kao i odgovarajuću laboratorijsku praksu (zaštita na radu, rad sa patološkim materijalom), osposobljeni su da samostalno vode laboratorijski dnevnik i poseduju numeričke veštine potrebne za sva biohemijska izračunavanja
  • imaju znanja i veštine potrebne za rad sa biološkim materijalom i eksperimentalnim životinjama
  • osposobljeni su da samostalno primene kompleksne biohemijske protokole i familijarni su sa bioinformatikom i primenom računara u svim fazama istraživačkog rada
  • osposobljeni su da rešavaju naučne i stručne probleme primenom analitičkih i računarskih metoda
  • imaju sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja literaturnih podataka
  • osposobljeni su da usmeno i pismeno prezentuju rezultate svog rada na naučnim skupovima

 

Struktura studijskog programa

Studenti u prvom semestru polažu dva obavezna predmeta, od kojih jedan nosi 4 ESPB, a drugi 8 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 4 izbornih predmeta. Iz izbornog bloka 2, studenti biraju 1 predmet od ukupno 4 izbornih predmeta. Polaganjem izbornih predmeta, studenti stiču ukukpno 8 ESPB. Studenti polažu studijski istraživački rad koji nosi 10 ESPB. U drugom semestru studenti polažu studijski istraživački rad, koji nosi 10 ESPB i završni rad, koji nosi 20 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Biohemija - Hemijski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 Konkuriši na praksu