/  Studije

Informacione tehnologije

MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

Postavljeno: 14.08.2017.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
2 semestra


Master akademske studije, studijskog programa Informacione tehnologije traju jednu školsku godinu, dva semestra – uz mogućnost osvajanja maksimalno 60 ESPB.

 

ITS MEF

 

Svrha studijskog programa

Master akademske studije Informacione tehnologije – zajednički studijski program Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije i Ledra koledža (Ledra College) na Kipru, kao drugi stepen visokog obrazovanja, predstavlja svojevrsnu nadgradnju teorijskog znanja i praktičnih sposobnosti budućih lidera u oblasti informacionih tehnologija. Master akademske studije ovog profila posvećene su izučavanju savremenih informacionih tehnologija, ovladavanju znanjem koje se odnosi na internet tehnologije, primenu digitalnog marketinga, odnosno na razvoj i primenu softverskih sistema.

 

Master akademske studije Informacione tehnologije traju jednu studijsku godinu (60 ESPB), u okviru koje se student opredeljuje za Modul 1 ili Modul 2. Zajedničkih predmeta na oba modula ima pet, dok se na modulima razlikuju po dva predmeta, upravo ona koja specijalizuju budućeg master inženjera informacionih tehnologija u oblasti modula koji je odabrao.

 

Nakon položenih ispita bira se tema za odbranu master rada iz oblasti Informacionih tehnologija. Nakon Studijskog istraživačkog rada, koji je vezan za projektni zadatak i primenu odgovarajuće naučne metode, predaje se završni Master rad.

 

Studijski program Master akademske studije Informacione tehnologije, kroz obavezne predmete, obezbeđuje sticanje neophodnih znanja i veština, a kroz izborne predmete studenti imaju mogućnost da obrađuju one sadržaje koji odgovaraju njihovim specifičnim interesovanjima i sposobnostima. Izborom modula omogućavaju se dva usmerenja: jedan za primenu internet tehnologija i drugi digitalni marketing.

 

Modul 1. Internet tehnologije

U okviru modula Internet tehnologije izučavaju se izborni predmeti: Distribuirani sistemi i aplikacije / Integracija softverskih tehnologija i aplikacija, Savremeni Veb-razvoj / Testiranje i merenje softvera. Cilj ovako koncipiranog modula i orijentisanost ka savladavanju naprednih veština programiranja jeste osposobljavanje studenata master akademskih studija Informacione tehnologije, da bi kao kompetentni i visokokvalifikovani master inženjeri informacionih tehnologija sa razvijenim multidisplinarnim profesionalnim pogledom, bili osposobljeni za efektivan i efikasan rad u dinamičkom poslovnom okruženju i edukovani za vođenje razvoja i upravljanje softverskim projektima.

 

Modul 2. Digitalni marketing

U okviru modula Digitalni marketing izučavaju se predmeti: Biznis strategija i analiza učinka digitalnog marketinga / Internet marketing i društveni mediji, Moderni PR i politički digitalni marketing / Digitalno brendiranje. Cilj ovako koncipiranog modula jeste osposobljavanje studenata za sticanje tehničkih znanja potrebih za izgradnju digitalno jakog brenda. Taj zadatak podrazumeva: razvijanje marketing planova za brendove prisutne u digitalnom svetu, kreiranje različitih struktura marketinške kampanje na internetu i unapređenje investicija koristeći se marketinškim veštinama.

 

ITS MEF

 

Ishod studijskog programa

Završetkom master akademskih studija Informacione tehnologije studenti stiču znanje i veštine koje će im omogućiti profesionalni rad u oblasti Informacionih tehnologija i dalji razvoj karijere.

 

Studijskim istraživačkim radom, student se direktno upoznaje sa novim tendencijama u izabranoj naučnoj oblasti. Izradom i odbranom master rada student se obučava da istražuje i saopštava rezultate istraživanja i u skladu sa tim da se priprema za doktorske studije. Budući visoko obrazovani kadar, posle završenog akreditovanog master akademskog studijskog programa, osposobljen je da bude lider u stručnoj primeni stečenih teorijskih znanja i praktičnih veština - direktno preduzimanje: inicijative, planiranja, organizacije, sprovođenja, kontrole i realizacije u oblasti informacionih tehnologija.

 

Mogućnost zapošljavanja

Dodatno usavršavanje diplomiranih inženjera informacionih tehnologija garantuje sigurnije zaposlenje, obezbeđuje višu zaradu i otvara mogućnost za dodatno usavršavanje u okviru doktorskih studija.

 

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija Informacione tehnologije master inženjeri informacionih tehnologija osposobljeni su za primenu odgovarajućih informacionih tehnologija i sistema za potrebe pojedinca ili organizacije, adekvatno pripremljeni za uspešnu karijeru u IT sektorima, za poslove u digitalnom poslovnom okruženju i kreiranju digitalnih marketinških kompanija.

 

Stečeno zvanje

  • Master inženjer informacionih tehnologija - 60 ESPB (najmanje 300 ESPB)

 

Uslovi za upis

Na studije drugog nivoa može se upisati lice koje ima prethodno završene akreditovane osnovne akademske studije obima najmanje 240 ESPB u oblastima Računarske nauke, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, Informatika ili Informacione tehnologije i znanje srpskog i/ili engleskog jezika.

 

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa omogućen je prema odredbama Statuta fakulteta i Pravilnika o kriterijumima i uslovima za prenos ESPB bodova i priznavanju ispita.

 

Školarina

Školarina iznosi 2.500 € za studente iz Srbije i 3.500 € za strane studente u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u mesečnim ratama na žiro račun MEF-a 170-0030018196000-69 kod UniCredit bank.

  • Odobrava se popust u visini od 10% za jednokratnu uplatu školarine prilikom upisa;
  • Drugi član porodice ostvaruje popust od 50% na cenu školarine, dok je za trećeg člana porodice školarina besplatna.


Konkuriši na praksu