/  Studije

Izvođačke umetnosti

Fakultet umetnosti u Nišu

Postavljeno: 19.07.2019.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Niš
TRAJANJE:
2 semestra


Studijski program Master akademske studije – Izvođačke umetnosti, moduli: Klavir, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Horna, Solo-pevanje, Gitara, Harmonika je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje izvođačkom umetnošću i pedagogijom.

 

Kao takav, uporediv je sa studijskim programima Master akademskih studija na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Uslovi za upis na studijski program Master akademske studije – Izvođačke umetnosti definisani su članom 15 Pravilnika o upisu studenata na studijske programe.

 

Ovaj studijski program osmišljen je sa ciljem postizanja visokih kompetencija u razumevanju i izvođenju različitih kompozicionih tehnika unutar savremenih estetičkih i poetičkih umetničkih koncepata uz razvoj visokog stepena umetničke individualnosti i izražajnosti.

 

Sadržaj studijskog programa koncipiran je u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse i omogućava edukovanje koncertnog izvođača, orkestarskog i kamernog muzičara, korepetitora, muzičkog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti koja je osposobljena za rad u srednjim muzičkim školama, aktivno učešće u muzičkom životu i nastavak usavršavanja na specijalističkim akademskim i umetničkim doktorskim studijama. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu koncertnu aktivnost, učešće u radu ansambala, za pedagoški i kreativan rad u srednjim muzičkim školama. Po završetku Master akademskih studija, student stiče akademski naziv Master – muzički umetnik.

 

Na master akademske studije na studijske programe Fakulteta može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije, ostvarilo najmanje 240 ESPB bodova i koje položi prijemni ispit.


Na master akademske studije na studijske programe Fakulteta može se upisati lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji su važili do
10. septembra 2005. godine, u trajanju od najmanje osam semestara i koje položi prijemni ispit.

 

Nastavni plan

Klavir

 Violina

 

Viola

 Violončelo

 Kontrabas

 Flauta

 Klarinet

 Horna

 Solo pevanje

 Gitara

 Harmonika

 

 

 Konkuriši na praksu