/  Studije

Ekonomski fakultet Univerziteta u KragujevcuMAS Poslovna keonomija i menadžment


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Kragujevac
Jezik:
Srpski
Cena:
105000.00 RSD
Trajanje:
2 semestra
Početak:
novembar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Ekonomija, bankarstvo i finansije, Marketing i PR, Menadžment


Studijski program master akademskih studija Poslovna ekonomija i menadžment traje jednu godinu, (2 semestra), ima ukupno 60 ESPB bodova i pripada polju društveno- humanističkih nauka, oblast Ekonomske nauke.

 

Studijski program master akademskih studija Poslovne ekonomija i menadžment ima pet modula:

  • Modul 1 - Računovodstvo i poslovne finansije,
  • Modul 2 - Menadžment u turizmu,
  • Modul 3 - Marketing,
  • Modul 4 - Međunarodni menadžment
  • Modul 5 - Elektronsko poslovanje.

 

Uslovi upisa na studijski program i drugi bitni elementi studijskog programa i režima studija propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Pravilnikom o pravilima studija Fakultteta i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu.

 

Metode izvođenja nastave zavisiće od tipa nastave i može biti aktivna nastava, samostalni rad studenata, kolokvijumi, ispiti, studijski istraživački rad, izrada master rada.

 

Aktivna nastava se ostvaruj e putem predavanja, vežbi, konsultacij a, mentorskog rada. Nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima. Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema utvrđenom rasporedu.

 

Svrha studijskog programa je da, na osnovu produbljenih i unapređenih metodoloških, teorijskih i aplikativnih saznanja, studenti budu osposobljeni za obavljanje složenih analitičkih, projektnih i upravljačkih aktivnosti u oblasti računovodstva i poslovnih finansija, međunarodnog menadžmenta, menadžmenta u turizmu, marketinga i elektronskog poslovanja.

 

Svrha studijskog programa je da studentima pruži kvalitetna fundamentalna, teorijsko-metodološka, naučno-stručna i stručno-aplikativna znanja za njihovo dalje efektivno naučno usavršavanje i uključivanje u obrazovni i naučni proces doktorskih akademskih studija.

 

Modul Računovodstvo i poslovne finansije

Studenti stiču znanja i akademske veštine koje im omogućavaju rešavanje konkretnih problema u preduzećima (multinacionalnim, malim, srednjim), konsultantskim agencijama, revizorskim agencijama, bankama. Studenti se osposobljavaju da primenjuju savremene koncepte merenja performansi preduzeća, da primenjuju i vrednuju tehnike prestrukturiranja preduzeća (prestrukturiranje preduzeća u krizi, finansiranje integracija i akvizicija, poreski i računovodstveni tretman prestrukturiranja preduzeća). Studentima stečena znanja omogućavaju sastavljanje i čitanje specijalnih bilansa kao i obavljanje interne kontrole i revizije.

 

Modul Menadžment u turizmu

Studenti stiču znanja i akademske veštine u sferi kreiranja turističkog proizvoda, njegove promocije i prodaje i primene savremene informacione i komunikacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu. Stečena znanja studentima omogućavaju rešavanje konkretnih problema u upravljanju hotelskim preduzećima, turističkim destinacijama i drugim organizacijama koje su neposredno ili posredno vezane za oblast turizma.

 

Modul Marketing

Studenti stiču znanja i akademske veštine koj e im omogućavaj u da individaulno i kao članovi tima rešavaju konkretne marketinške probleme u preduzećima, marketinškim i konsultantskim agencijama. Studenti se osposobljavaju da kreiraju marketinške programe na nacionalnom nivou, ali i da ih, prilikom izlaska na međunarodna tržišta, prilagođavaju specifičnostima različitih kulturnih okruženja. Stečena znanja pomažu studentima i da uspešno upravljaju kanalima distribucije. Studenti stiču veštine u domenu statističke analize podataka i precizne interpretacije dobijenih rezultata.

 

Modul Međunarodni menadžment

Studenti stiču znanja i akademske veštine koj e im omogućavaj u da individualno i kao članovi tima rešavaju probleme strategijskog upravljanja preduzećem u međunarodnim i globalnim okvirima. Studenti stiču kompentencije iz oblasti korporativnog upravljanja u nacionalnim i transnacionalnim korporacijama. Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da uspešno upravljaju ljudskim resursima u međunarodnom okruženju i da kreiraju efikasan sistem merenja i kontrole ostvarenih rezultata.

 

Modul Elektronsko poslovanje

Studenti stiču znanja i akademske veštine koje im omogućavaju da specificiraju, formulišu, projektuju i rešavaju kompleksne probleme primene informaciono- komunikacionih tehnologija u poslovnim sistemima, primene savremene metode i tehnike u razvoju informacionih sistema za upravljanje poslovnim procesima, poslovnim komunikacijama preduzeća sa okruženjem (poslovni partneri, finansijske institucije, državni organi, organi lokalne samouprave), upravljaju složenim projektima informacionih sistema, integrišu znanja iz kvantitativnih metoda i menadžmenta u cilju efikasnog odlučivanja.

 

Nastavni plan

Modul Računovodstvo i poslovne finansije

 

Modul Menadžemnt u turizmu

 Modul Marketing

 Modul Međunarodni menadžment

 Modul elektronsko poslovanje

 

 

Kontaktiraj
Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.