/  Studije

Univerzitet u BeograduMehatronika u medicinskoj rehabilitaciji


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
120000.00 RSD
Trajanje:
2 semestra
Početak:
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Medicina, Informacione tehnologije


 

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015)) i člana 77. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, broj 186/15 prečišćeni tekst  i 189/16), Odluke Senata o broju studenata za upis studenata u prvu godinu multidisciplinarnog studijskog programa master akademskih studija – Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji, 

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Novom Sadu

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Konkurs

za upis na multidisciplinarne master akademske studije, oblast:

»Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji« 60 ESPB 

za školsku 2017/2018. godinu

 

Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji je novi zajednički master program tri Univerziteta: Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu i Državnog Univerziteta u Novom Pazaru. Program je pripremljen u okviru TEMPUS projekta HUTON i prilagođen za studente iz polja tehničko-tehnoloških i polja medicinskih nauka.

 

Studije traju dva semestra. Student koji položi ispite, uradi i odbrani završni rad, stiče diplomu koju potpisuju rektori tri Univerziteta.

 

Programom se obezbeđuje sticanje znanja iz oblasti tehničkih i medicinskih nauka, orjentisanih ka primeni modernih uređaja u medicinskoj rehabilitaciji. Program edukuje profesionalce koji će doprinositi poboljšanju kvaliteta života ljudi sa posebnim potrebama (fizički invaliditet prouzrokovan lezijama centralnog nervnog sistema, periferne povrede (npr. amputacije)).

 

Na Univerzitetu u Beogradu upisaće se 12 studenata, 2 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih. Tekst Konkursa dostupan je na adresi: http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/mehatronika.php

Visina Školarine na Univerzitetu u Beogradu za domaće državljane iznosi 120.000,00 dinara , a za strance 2500 evra. Školarinu je moguće platiti u četiri rate.

 

Na Univerzitetu u Novom Sadu upisaće se 12 studenata, tekst Konkursa dostupan je na adresi: http://www.uns.ac.rs/images/doc/upis/int/01/konkurs_acimsi.pdf

 

Na Državni univerzitet u Novom Pazaru upisaće se 8 studenata, tekst Konkursa dostupan je na adresi: http://www.np.ac.rs/

 

Na adresi http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/mehatronika.php se može ostvariti uvid u sadržaj studijskog programa.

 

Uslovi za upis 

Na master akademske studije mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju prema ranijim propisima odnosno osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB). Kandidati polažu prijemni ispit.

 

Literatura za pripremu za prijemni ispit: Biomedicinska merenja i instrumentacija
Autori: Dejan Popović, Mirjana Popović i Milica Janković
Izdavač: Akademska misao, Beograd
Godina izdanja: 2009.

 

Merila za utvrđivanje redosleda

Redosled kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, vremena studiranja na osnovnim studijama, i rezultata prijemnog ispita.

 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja:

  • popunjen prijavni list  (dostupan na sajtu Univerziteta),
  • kratka biografija sa podacima o eventualnom radnom iskustvu,
  • diploma i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena sa prosečnom ocenom u toku studija (originalna dokumenta se predaju na uvid, a fotokopije dokumenata se predaju uz prijavu na Konkurs)
  • Na zahtev stučnog saradnika za master akademske studije, kandidat će dostaviti i odluku/uverenje o akreditaciji fakulteta i studijskog programa na kom je završio osnovne akademske studije.

  • Troškovi konkursa su 2.500 dinara (ž.r Univerziteta br: 840-1835666-14, poziv na br. 419)

 

Konkursni rokovi

Univerzitet u Beogradu: Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija je od 1. septembra do 29. septembra 2017. godine. 

Datum održavanja intervjua za prijavljene kandidate biće blagovremeno objavljen na sajtu Univerziteta.

 

Prijave se podnose lično na adresu rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1. u kancelariju broj 5.

Važna napomena: Sve prijave moraju biti podnete zaključno sa 29. septembrom 2017. godine u 12 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 011/3207-494 ili na adresu marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs

 

Univerzitet u Novom Sadu:

  • prijavljivanje kandidata: od 11.9. do 6.10.2017. godine

  • polaganje prijemnog ispita: 11. i 12.10.2017. godine

  • objavljivanje preliminarne rang liste: 17.10.2017. godine

  • objavljivanje konačne rang liste: 20.10.2017. godine

  • upis primljenih kandidata: od 23.10. do 25.10. 2017. godine

Potrebnu dokumentaciju dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:

Univerzitet u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefone: 021/485-2027, 021/485-2033 ili na adresu studentska.sluzba@uns.ac.rs

 

Državni Univerzitet u Novom Pazaru: Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija će biti naknadno objavljen.

 

Potrebnu dokumentaciju dostaviti lično na adresu: Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Vuka Karadžića bb, Novi Pazar

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefone: 020/317-754, 020/337-669ili na adresu rektorat@np.ac.rs

 

Kontaktiraj
Univerzitet u Beogradu