/  Studije

Menadžment

Fakultet organizacionih nauka

Postavljeno: 17.02.2016.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
2 semestra


Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Menadžment".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv diplomirani master menadžer.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija. U zavisnosti od oblasti akreditacije završenog programa osnovnih akademskih studija utvrđuje se mogućnost nastavka studija na određenom studijskom programu. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Moduli

  • Marketing menadžment i odnosi s javnošću
  • Menadžment kvaliteta i životne sredine
  • Upravljanje projektima
  • Ekološki menadžment i održivi razvoj
  • Preduzetničko upravljanje MSP
  • Evropski menadžment i globalizacija
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Menadžment poslovnih procesa
  • Finansijski menadžment

 

Šta mogu da radim posle studija?

Ciljevi studijskog programa Menadžment su da studenti steknu znanja, veštine i kompetencije iz oblasti savremenog menadžmenta uvažavajući multidisciplinarnost koja predstavlja suštinsku karakteristiku ovog programa. Cilj je školovanje diplomiranih menadžera koji će imati multidisciplinarna znanja i sposobnosti da upravljaju raznim tipovima uslužnih organizacija koje su u evidentnoj ekspanziji kod nas i u svetu, kao i da odgovore na profesionalne menadžerske izazove u proizvodnim preduzećima i finansijskom sektoru. Cilj programa se ogleda i u tome da studenti steknu znanja i sposobnosti da formulišu i razumeju problem u praksi i pronađu način za njegovo adekvatno rešavanje uz ostvarenje strateških i operativnih ciljeva organizacije kojom upravljaju i uz poznavanje njenog odnosa sa okruženjem. Ciljevi ovog programa uključuju i razvoj kreativnih sposobnosti studenata kao budućih menadžera i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje menadžerske profesije. Konačno, ciljevi studijskog programa se ogledaju i u omogućavanju i pripremi studenata za nastavak usavršavanja na višim nivoima studija.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru se izvodi nastava na pet predmeta. Jedan predmet je obavezan zajednički predmet za ceo studijski program. Dva predmeta su obavezna predmeta odabrane studijske grupe, dok preostala dva predmeta predstavljaju izborne predmete odabrane studijske grupe i student ih bira sa liste izbornih predmeta date studijske grupe. Svi predmeti se vrednuju sa 6 ESPB, pri čemu je fond časova i predavanja i vežbi po 30 časova, odnosno ukupno 60 časova. Stučna praksa se vrednuje sa 4 ESPB. Pristupni rad se vrednuje sa 8 ESPB, a diplomski rad sa 18 ESPB. Stručna praksa, izrada pristupnog i diplomskog rada se obavljaju u toku drugog semestra.

 

Nastavni plan i program

Marketing menadžment i odnosi s javnošću

MAS Menadžment modul marketing menadžment i odnosi s javnošću - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment kvaliteta i životne sredine

MAS Menadžment modul menadžment kvaliteta i životne sredine - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Upravljanje projektima

MAS Menadžment modul upravljanje projektima - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Ekološki menadžment i održivi razvoj

MAS menadžment modul ekološki menadžment i održivi razvoj - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Preduzetničko upravljanje MSP

MAS menadžment modul Preduzetničko upravljanje MSP - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Evropski menadžment i globalizacija

MAS Menadžment modul evropski menadžment i globalizacija - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment ljudskih resursa

Menadžment modul menadžment ljudskih resursa - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment poslovnih procesa

Menadžment modul menadžment poslovnih procesa - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Finansijski menadžmentMenadžment modul finansijksi menadžment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 Konkuriši na praksu