/  Studije

Muzička teorija i pedagogija

Fakultet umetnosti u Nišu

Postavljeno: 18.07.2019.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Niš
TRAJANJE:
2 semestra


Studijski program Muzička teorija i pedagogija – Master akademske studije – ima za cilj osposobljavanje studenata za bavljenje muzičkom pedagogijom i teorijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima muzičke pedagogije na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. 

 

Kompleksnost sadržaja studijskog programa omogućava sticanje znanja i veština iz oblasti teorijskih disciplina, razvijanje sposobnosti za analitički pristup muzici, interpretaciju, sticanje iskustva u percepciji muzike, usvajanje metoda za praktičnu primenu stečenih znanja u budućem pedagoškom i umetničkom radu. Izlaganje i realizacija studijskog programa odvijaju se u korelaciji i interakciji sadržaja teorijske i praktične nastave, kroz postepeno i sistematično savlađivanje jednostavnijih, a zatim i složenijih sadržaja. Stručni naziv koji se stiče na kraju Master akademskih studija jeste Master teoretičar umetnosti. 

 

Cilj studijskog programa Muzička teorija – Master akademske studije je obrazovanje muzičkog pedagoga koji je osposobljen da praktična i teoretska znanja iz oblasti muzičke pedagogije i teorije i drugih, praktičnih i teoretskih muzičkih disciplina i opšte-obrazovnih oblasti, kreativno primeni u pedagoškom radu u srednjim muzičkim školama, srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i stručnim srednjim školama. U skladu sa tim, studijski program ima za ciljeve razvijanje znanja u metodologiji muzičke nastave (nastave Muzičke kulture i Muzičke umetnosti, Solfeđa i teoretskih predmeta: Harmonija, Kontrapunkt, Muzički oblici).

 

Studenti stiču sposobnosti za samostalni pedagoški rad u srednjim muzičkim školama kao profesori Solfeđa, Harmonije, Kontrapunkta, Muzičkih oblika i kao profesori Muzičke kulture u srednjim školama opšteobrazovnog tipa (gimnazijama) i Muzičke umetnosti u srednjim stručnim školama.

 

Na master akademske studije na studijske programe Fakulteta može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije, ostvarilo najmanje 240 ESPB bodova i koje položi prijemni ispit.


Na master akademske studije na studijske programe Fakulteta može se upisati lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji su važili do
10. septembra 2005. godine, u trajanju od najmanje osam semestara i koje položi prijemni ispit.

 

Nastavni plan

Muzička teorija i pedagogija

 

 Konkuriši na praksu