Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Mašinski fakultet u NišuSaobraćajno mašinstvo, transport i logistika


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Niš
Jezik:
Srpski
Cena:
45000.00 RSD
Trajanje:
2 semestra
Početak:
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Mašinstvo, Saobraćaj, Inženjerstvo


Studijski program Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika master akademskih studija pripada polju tehničko-tehnoloških nauka i svrstava se u naučno-stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo. Studijski program traje 1 godinu, odnosno 2 semestara i vredi 60 ESPB bodova.

 

Studijski program master akademskih studija Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika sastavljen je iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje stručnog naziva master inženjer mašinstva - saobraćajno mašinstvo, transport i logistika. Ova titula odgovara tituli Master of Science (M.Sc.), koja se dobija na inostranim visokoškolskim ustanovama.

 

Studijski program master akademskih studija Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika, na kome se upisuje maksimalno 24 studenta, sadrži 3 obavezna predmeta, obaveznu Stručnu praksu M, 4 izbornih predmeta (koje student bira iz ponuđenih izbornih blokova) i Master rad.

 

Uslov za upis kandidata na studijski program master akademskih studija Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika su završene četvorogodišnje osnovne akademske studije u polju tehničko-tehnoloških nauka, koje su vrednovane sa najmanje 240 ESPB.

 

Ukupno angažovanje studenata pri savladavanju studijskog programa sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, drugi oblici aktivne nastave), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i stručne prakse.

 

Svrha studijskog programa master akademskih studija Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika je obrazovanje studenata kroz sticanje multidisciplinarnih znanja iz oblasti saobraćajno-transportne tehnike i logistike koje su svojim osnovnim funkcijama integrisane u sve savremene privredne procese i društvene tokove.

 

Koncepcija akdemskih studija Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika omogućuje studentu da stekne fundamentalna znanja - izučavajući osnovne predmete, i razvije široku lepezu veština - kroz veći broj izbornih predmeta, gradeći tako svoje istraživačke i stručne sposobnosti i profe-sionalne i društvene kompetencije.

 

Osnovni cilj studijskog programa master akademskih studija Saobraćajno mašinstvo, transport i logi­sti­ka je sticanje fundamentalnih i aplika­ti­vnih zna­nja i veština kojima mogu da se prepoznaju, formu­li­šu i analiziraju problemi i razvijaju sposobnosti istra­živanja, kritičnog mišljenja, razvoja, projekto­va­nja, optimizacije, upravljanja i održavanja funkci­ja, uređaja, mašina i sistema u oblasti saobraćajno-transportne tehnike i logistike, korišćenjem info­rma­cionih tehnologija i softve­­rskih alata, uz uva­ža­vanje principa održivog razvoja i inženjerske etike.

 

Savladavanjem obaveznih predmeta studijskog programa master akademskih studija Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika student stiče fundamentalna znanja iz sledećih oblasti: operaciona istraživanja, teorije kretanja vozila, upravljanje projektima i logističkim sistemima.

 

Savladavanjem izbornih predmeta studijskog programa master akademskih studija Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika, student stiče osnovna i stručno-aplikativna znanja i veštine iz sledećih oblasti: sistema odlučivanja u sobraćaju i transportu, transporta cevima, menadžmenta lanaca snabdevanja, strukturne dinamike transportnih sistema, hidro-pneumatičkih i mehatroničnih sistema vozila, sistema skladištenja i distribucije, javnog gradskog saobraćaja i upravljanja održavanjem.

 

 

Kontaktiraj
Mašinski fakultet u Nišu