/  Studije

Softversko inženjerstvo i računarske nauke

Fakultet organizacionih nauka

Postavljeno: 17.02.2016.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
2 semestra


Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Softversko inženjerstvo i računarske nauke".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslolvi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija. U zavisnosti od oblasti akreditacije završenog programa osnovnih akademskih studija utvrđuje se mogućnost nastavka studija na određenom studijskom programu. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Moduli

  • Softversko inženjerstvo
  • Računarske nauke

 

Šta mogu da radim posle studija?

Ciljevi studijskog programa diplomskih akademskih studija iz oblasti softverskog inženjerstva i računarskih nauka na Fakultetu organizacionih nauka obuhvataju:

  • usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih softverskom inženjeru za rad u softverskoj industriji, na poslovima razvoja, održavanja i administriranja softvera raznih vrsta;
  • produbljivanje znanja iz oblasti teorijskih i algoritamskih osnova računarstva, kao i ovladavanje aktuelnim primenama u oblasti inteligentnih sistema, računarske grafike, naučnog izračunavanja, interakcije čovek-računar, itd.
  • pružanje praktičnih iskustava u radu na projektovanju i implementaciji softvera, kako u individualnom angažmanu, tako i u timskom radu, kroz uključivanje studenata u postojeće i nove praktične projekte, te kroz obaveznu stručnu praksu. Od studenata se očekuje da razviju logičko mišljenje, precizno izražavanje, sposobnost primene teorijskih znanja u praksi i kreativni pristup u nestandardnim situacijama;
  • pružanje osnove i za rad na istraživačkim poslovima, kao i za nastavak obrazovanja na odgovarajućim studijskim programima doktorskih studija;

 

Struktura studijskog programa

Svi predmeti na ovom studijskom programu su jednosemestralni. Kurikulumom studijskog programa definišu se 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, pristupni rad i diplomski rad. Svi predmeti imaju po 6 ESPB bodova, a pristupni i master rad zajedno imaju 26 ESPB bodova. Stručna praksa je obavezna i ona nosi 4 ESPB bodova.

 

Nastavni plan i program

Softversko inženjerstvo

MAS Softversko inženjerstvo i računarske nauke - modul softversko inženjerstvo - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Računarske naukeMAS Softversko inženjerstvo i računarske nauke - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 Konkuriši na praksu