/  Studije

Univerzitet u BeograduTerorizam, organizovani kriminal i bezbednost (60 ESPB)


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
118000.00 RSD
Trajanje:
2 semestra
Početak:
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Pravo, Političke nauke, Sociologija, Psihologija


Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 88/17), člana 85. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, broj 201/18), i Odluke Senata Univerziteta u Beogradu o raspisivanju konkursa za upis studenata,u prvu godinu interdisciplinarnog studijskog programa master akademskih studija – Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost,

Univerzitet u Beogradu

raspisuje

Konkurs

za upis na multidisciplinarne master akademske studije, oblast:

”Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost” 60 ESPB

za školsku 2018/2019. godinu.

Studijski program master akademskih studija – „Terorizam organizovani kriminal i bezbednost“, je multidisciplinaran i kreiran tako da obezbedi univerzitetskim diplomcima, uključujući pripadnike javnosti, privatnih i neprofitnih organizacija, pripremu neophodnu za profesionalno bavljenje strateškim menadžmentom u oblasti bezbednosti na planu prevencije i borbe protiv terorizma, korupcije i organizovanog kriminala.

 

Master akademske studije Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost su osmišljene sa ciljem da kandidati steknu sva potrebna političko-pravna specifična znanja za borbu protiv terorizma, korupcije i organizovanog kriminala, da ona budu u skladu sa međunarodnim standardima, kao i da steknu znanja potrebna za upravljanje tom borbom. U skladu sa tim,  cilj programa je da kandidati  izuče ne samo fenomenološku stranu terorizma, korupcije i organizovanog kriminala  već i najmodernije načine borbe protiv tih  društveno-ugrožavajućih  fenomena, kako na naučno-istraživačkom tako i na praktično-preventivnom planu. Program je jedinstven u regionu i stoga namenjen svim zainteresovanim studentima i u okruženju.

 

U realizaciji programa učestvuju nastavnici Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbednosti i Pravnog fakulteta, kao i drugih fakulteta Univerziteta u Beogradu, te ugledni domaći i strani stručnjaci.

 

Završetkom studija kandidati stiču zvanje master-menadžer bezbednosti.

 

Na adresi http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/terorizam.php se može ostvariti uvid u sadržaj studijskog programa. 

 

Uslovi za upis

Na master akademske studije 60 ESPB mogu se upisati kandidati svih profila koji imaju završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju prema ranijim propisima odnosno osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB). Kandidati polažu prijemni ispit (esej i intervju).

 

Merila za rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata izvršiće se na osnovu prosečne ocene na osnovnim studijama i rezultata prijemnog ispita koji će se sadržati od intervja i pisanja eseja.

 

Kandidat može osvojiti maksimalno 100 bodova na osnovu prosečne ocene, na osnovu rezultata na prijemnom ispitu (intervjua i eseja).

 

Pod opštom prosečnom ocenom podrazumeva se prosečna ocena sa osnovnih studija pomnožena sa 6. Po ovom osnovu kandidati mogu steći najviše 60 bodova.

  • Esej će se pisati na prijemnom ispitu i kandidati po osnovu kvaliteta urađenog eseja mogu steći najviše 30 bodova.
  • Na osnovu intervjua kandidati mogu steći najviše 10 bodova

Sa svim kandidatima će se obaviti usmeni razgovor (intrvju) i svaki kandidat će na prijemnom ispitu pisati  kratak esej (dve do tri stranice).

 

Na studije 60 ESPB će se u školskoj 2018/2019. godini upisati 70 studenata, 4 na teret budžeta i 66 samofinasirajućih.

 

Master akademske studije Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost 60 ESPB:

  • Školarina za domaće državljane iznosi 118.000,00 dinara, a za strance 2500 evra. Školarinu je moguće platiti u četiri rate.

 

Za upis na ove studije odnose se Opšte odredbe konkursa za upis studenata na master akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2017/2018. godinu, koje su dostupne na adresi: 

http://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/UB-master-upis-2018.pdf

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose:

  • motivaciono pismo
  • kratku biografiju (cv) 
  • popunjen prijavni list koji će biti dostupan na sajtu Univerziteta
  • diplomu i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena sa prosečnom ocenom u toku studija  (originalna dokumenta se predaju na uvid, a fotokopije dokumenata se predaju uz prijavu na Konkurs)
  • potvrdu o uplati nadoknade za troškove konkursa.

Troškovi konkursa su 2.500 dinara (ž.r Univerziteta br: 840-1835666-14, poziv na br. 03/71)

 

Konkursni rokovi

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija je od 3. septembra do 5. oktobra  2018. godine.

 

Prilikom podnošenja konkursne dokumentacije kandidati se opredeljuju za jedan od dva ponuđena termina polaganja prijemnog ispita.

 

Utvrđeni termini održavanja prijemnog ispita su 6. i 7. oktobar 2018. godine.

 

Prijave se podnose lično na adresu rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1. u kancelariju broj 5.

 

Važna napomena: Sve prijave moraju biti podnete zaključno  sa 5. oktobrom 2018. godine u kancelariju 5, Rektorata Univerziteta do 16 časova.

 

NAPOMENA: Studenti koji se finansiraju iz budžeta na studijskim programima pri Univerzitetu uplaćuju školarinu koja će im biti vraćena kada Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izvrši uplatu sredstava.

 

Kontaktiraj
Univerzitet u Beogradu