/  Studije

Upravljanje u turizmu

Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu

Postavljeno: 27.10.2010.


NIVO STUDIJA:
Specijalističke studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
2 semestra


Struktura studijskog programa

 

Naziv studijskog programa specijalističkih studija Visoke turističke škole strukovnih studija je: UPRAVLJANJE U TURIZMU

 • Strukovni ekonomista specijalista za upravljanje u turizmu

Cilj ovih studija je da se u Srbiji stvori međunarodno afirmisano središte kvalitetnog specijalističkog studiranja na području upravljanja u turizmu. Program treba da ojača lidersku poziciju Visoke turističke škole u oblasti rada u turizmu, hotelijerstvu i drugim, srodnim sektorima, kao i da ojača uticaj Visoke turističke škole na turističke procese u Srbiji.

 

Studijski program Specijalističkih strukovnih studija je sastavljen u skladu sa savremenim tendencijama u obrazovanju. Prilikom koncipiranja ovog programa vodilo se računa, pre svega o najnovijim trendovima na svetskom turističkom tržištu, kao i njihovim teoretskim izučavanjima i praktičnoj primeni. Želimo da kroz programe specijalističkih strukovnih studija iz oblasti turizma budemo prepoznatljivi po svom kvalitetu, unikatnosti i mogućnosti brze integracije u jedinstveni evropski obrazovni prostor.

 

Programi predmeta su koncipirani sa ciljem da se studentima pruže znanja i veštine i razviju kompetencije za obavljanje rukovodećih poslova u privatnom i javnom sektoru u turizmu i komplementarnim delatnostima. Nastavnim planom i programom uveden je mentorski rad sa studentima, obavezni i izborni nastavni predmeti i ESPB sistem bodovanja. Značajno je učešće stručne prakse studenata u odnosu na predavanja. Novim načinom rada, nastava je pored teorijskog dela usmerena i na rešavanje konkretnih zadataka iz prakse.

 

Studijski program Visoke turističke škole strukovnih studija odvijao bi se u dva ciklusa:

 

osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije.

 

Program drugog ciklusa - Specijalističke strukovne studije trajao bi jednu godinu i nosio bi 60 ESPB bodova. Sastojao bi se iz dela programa koji pokriva obavezne predmete i izborne predmete prema priloženom nastavnom programu.

 

Studije se izvode kroz nastavu navedenih predmeta raspoređenih u odgovarajuće semestre. Akademska godina se sastoji iz dva semestra, a ukupan broj bodova je 60. Ukupno trajanje specijalističkih studija je jedna godina (dva semestra) sa ukupno 60 ESPB bodova.

 

Izborne predmete student bira iz ponuđene grupe predmeta. Nastava iz datog predmeta će se organizovati u obliku predavanja i vežbi, ako ukupan broj studenata na izabranom predmetu bude veći od limita određenog studijskim programom. U suprotnom nastava se izvodi mentorski.

Savlađivanje znanja će biti kroz predavanja, vežbe, seminare, praktikume, radionice, terenski rad, diskusije, konsultacije, mentorski rad, istraživanje, internet... Metode predavanja su teorijsko-metodološke, „desk research / field research“ kao i veliki broj „case studies“. Moderni oblici prezentacije putem multimedijalnih pomagala omogućiće studentima da i vizuelno prate pređeno gradivo. Osim toga nezaobilazni su i klasični oblici predavanja, kao i korišćenje najsavremenije tehnologije u kompjuterskim učionicama i laboratorijama.

 

Svrha studijskog programa:

 

Svraha specijalističkih strukovnih studija je da kandidatima pruže mogućnost specijalizacije u oblasti Upravljanje u turizmu. Poseban akcenat je na sticanju praktično primenljivih znanja, veština i iskustava kroz izučavanje grupe specijalističkih predmeta, praktičnog rada i izradu specijalističkog rada uz mentorski nadzor.

Strategijom razvoja turizma Srbije u periodu 2005-2015 posebno se naglašava da resursnu osnovu novih turističkih proizvoda u Srbiji moraju predstavljati kvalitetno edukovani i stručno osposobljeni kadrovi. Takve ciljeve moguće je postići samo na osnovu suštinski reformisanog sistema obrazovanja koji može da obezbedi stručno i profesionalno edukovan kadar u skladu sa internacionalnim standardima.

 

Visoka turistička škola strukovnih studija svoju delatnost zasniva na teorijskom i praktičnom usavršavanju studenata iz oblasti turizma, pri čemu se posebna pažnja poklanja osposobljavanju studenata za aktivno uključivanje u rad turističke privrede i njoj srodnih delatnosti. Osnovni razlozi za osnivanje strukovne škole u oblasti turizma nastaju kao odgovor na stalne promene u domenu turističkog poslovanja. Samim tim, stvara se i potreba za inoviranjem znanja i kontinuiranog razvoja visokog obrazovanja u oblasti turizma. Imajući to u vidu kroz studijske programe ove škole želimo da uspostavimo vezu između obrazovanja i privrede. Kadrovi koji će savlađivati ove sadržaje imaće mogućnost brze i direktne implementacije stečenog znanja u turističku delatnost.

 

Strategijom razvoja turizma Srbije predviđene su dinamične promene u ovom sektoru privrede. To je zasnovano na razvoju materijalnih resursa neophodnih za formiranje kvalitetne turističke ponude u Srbiji, ali se poseban značaj pridaje i obezbeđenju kvalitetnih ljudskih resursa. Predviđa se da će broj direktno zaposlenih u oblasti turističke privrede sa sadašnjih 27,9 hiljada narasti na 100.000, dok bi se broj neregistrovanih radnika zadržao na oko 10.000.

 

Zbog toga su napravljeni programi koji po svom sadržaju i strukturi prate najnovije turističke i privredne tokove u svetu i kod nas. Integracija teorije i prakse u sistemu učenja daje novu kvalitativnu dimenziju ovakvom načinu obrazovanja. U toku studija stiču se pored stručno-naučnog saznanja i praktično-relevantne sposobnosti, koje daju značajnu polaznu poziciju za kasniju primenu u turističkoj privredi. Obrazovnom kooperacijom se obezbeđuje sadržajno zadovoljenje i obrazovne i privredne potrebe. To predstavlja značajnu polaznu osnovu za nesmetano uključivanje u turističku privredu.

 

Orijentacija rada i razvoja Visoke turističke škole je uvek bila usmerena prema saradnji sa lokalnom, nacionalnom i internacionalnom zajednicom. U svetlu promena koje se odigravaju u našem društvu, Visoka turistička škola ima snažnu misiju u razvoju društva i jačanju obrazovne baze turističke privrede kod nas a i šire, prenošenjem vrednosti koje čine osnovu demokratskog građanskog društva i negovanjem kritičkih pristupa u razmatranju strateških izbora:

 • inoviranjem, razvojem i prenošenjem znanja kroz proces obrazovanja;
 • pripremanjem studenata za primenu naučnih saznanja sa ciljem da budu osposobljeni da stalno unapređuju svoje buduće profesionalnog angažovanje kroz praćenje aktuelnih potreba u turističkoj privredi i ponudom konstruktivnih rešenja;
 • jačanjem postojećih i uspostavljanjem novih veza sa drugim akademskim, privrednim i društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • negovanjem standardnih akademskih vrednosti, kao što su: integritet, kolektivni duh, solidarnost, sloboda mišljenja, odgovornost, tolerancija, objektivnost, visoka zahtevnost i slično.

Ciljevi studijskog programa:

 

Specijalističke strukovne studije Upravljanje u turizmu pripremljene su kao odgovor na sve učestalije potrebe i zahteve iz prakse turističkih organizacija za školovanim stručnim kadrovima, koji bi se profesionalno bavili poslovima organizacije i upravljanja u turizmu izgrađivanjem dobrih odnosa sa korisnicima turističkih usluga, predstavnicima medija i drugih uticajnih ciljnih grupa u sve zahtevnijoj javnosti.

Osnovni cilj studijskih programa je obrazovanje stručnjaka visokog stepena znanja i kompetencija. Zadatak Škole je da studentima obezbedi vrhunska znanja, veštine i sposobnosti analitičkog razmišljanja i rešavanja stručnih problema u radu i razvoju turističke delatnosti po najvišim svetskim standardima.

Koncepcija, organizacija i metodi rada Škole u potpunosti treba da doprinesu obezbeđivanju stručnjaka visokog stepena znanja i kompetencija kako u preduzećima turističke privrede, tako i u subjektima koji se bave upravljanjem turističkim razvojem na makro nivou – turističkim destinacijama.

Cilj studijskog programa iz oblasti turizma je da obrazuje i osposobi stručnjake za rad u raznorodnim i dinamičnim područjima struke. Shodno tome, Visoka turistička škola strukovnih studija ima za cilj da:

 • Koncipira studijske programe specijalističkih studija po ugledu na programe vodećih srodnih evropskih obrazovnih institucija iz oblasti turizma
 • Formira kvalitetne visokoobrazovane stručnjake koji neposredno po završetku studija mogu da se angažuju za uspešno obavljanje svih vrsta poslova kojima se bave turistička preduzeća, pre svega putničke agencije.

Ciljevi i zadaci studijskog programa specijalističkih studija su u razvijanju sposobnosti i veština za kvalitetan rad u turizmu. Cilj specijalističkih strukovnih studija je da pruže odgovor na sve veće potrebe i zahteve iz prakse turističkih organizacija za školovanim i obučenim kadrovima kompetentnim za profesionalni rad u izgrađivanju dobrih odnosa sa brojnim specifičnim ciljnim grupama u javnosti na tržištu turističkih usluga i za upravljanje u turizmu.

 

Koncepcija specijalističkih strukovnih studija zasniva se na potrebama da svaka struka ima svoju teorijsku, aplikativnu i razvojnu funkciju. U današnjem svetu izučavanje turizma je kako zbog svog multidisciplinarnog karaktera, tako i zbog stečenog stepena preciznosti u predviđanju ekonomskih procesa steklo zavidan uspeh u ispunjavanju navedenih kriterijuma.

 

Pri koncipiranju specijalističkih strukovnih studija želimo da pružimo savremena znanja u turizmu. Putem izbornih disciplina, seminarskih radova i specijalističkog rada polaznicima se omogućava željena specijalizacija. Na taj način polaznici ovih studija dobijaju visoki stepen teorijskog, analitičkog i praktičnog znanja.

 

Nastavni program je pripremljen tako da omogući studentima sticanje primenljivih znanja i iskustava iz prakse o upravljanju u turističkoj privredi, realizaciji projekata i razvoja turističke privrede i privrednih organizacija u turizmu, strategijama i tehnikama efektnog dvosmernog procesa komuniciranja između turističkih organizacija i ciljnih grupa u javnosti. Predavanja, vežbe i praksa organizovani su tako da omogućavaju razvijanje veštine studenata za profesionalno poslovno komuniciranje i upravljanje u turizmu na nekoliko nivoa. Kroz angažovanje u praktičim aktivnostima studentima se nudi mogućnost učenja kroz vežbanje i upoznavanje sa: nivoima aplikacija kompjuterskih programa koji olakšavaju (uslovljavaju) efikasnost rada u savremenom poslovanju; psihologijom odlučivanja i ponašanja potrošača u procesu izbora ponuđenih usluga; garantovanim standardima kvaliteta i mehanizmima i institucijama preko kojih potrošači u Evropskoj Uniji mogu da ostvare svoja prava; kao i sa promotivnim aspektima u tržišnom pozicioniranju turističkih destinacija u Srbiji.

 

Kompetencije diplomiranih studenata:

 

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

 

 

Kroz specijalističke studije studenti stiču sledeća znanja: Razvoj i primena strategijskog upravljanja u turizmu; Znanja iz oblasti kreiranja, primene i kontrole strategije razvoja turizma; Razvoj, ocena i primena savremene koncepcije menadžmenta i marketinga u turizmu; Kontrola primene strategije i poslovnih procesa u turizmu; Elektronsko poslovanje u turizmu; Upravljanje i zaštita prostora u turizmu. Nakon završetka specijalističkih studija na Visokoj turističkoj školi strukovnih studija student će biti osposobljen za širi spektar složenijih (kreativno-razvojnih, planerskih, upravljačkih, istraživačkih i drugih) poslova u turističkoj industriji, organima i organizacijama javnog sektora i brojnim drugim poslovima u komplementarnim delatnostima.

 

Kompetencije stečene nakon završetka specijalističkih strukovnih studija su:

 • sposobnost obavljanja upravljačkih i analitičkih poslova u oblasti istraživanja turističkog tržišta, marketinga i menadžmenta u turizmu, hotelskog menadžmenta, menadžmenta turističkih agencija;
 • upravljanje u turizmu;
 • primena metoda i tehnika planiranja razvoja turističke privrede;
 • praćenje tokova i promena u turizmu;
 • primena metoda i tehnika planiranja razvoja turističke privrede i praćenje tokova i promena u turizmu;
 • organizacija i realizacija kongresa, konferencija, manifestacija i događaja.

Studenti mogu da rade u turističkim agencijama, hotelsko ugostiteljskim preduzećima, saobraćajnim organizacijama, kongresnim biroima, resornim ministarstvima, turističkim organizacijama, kao i u nacionalnoj turističkoj agenciji.

 

 Kurikulum

Specijalistički studijski program Upravljanje u turizmu izvodi se kroz nastavne aktivnosti na navedenim predmetima sa liste studijskih područja raspoređanih po semestrima. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupan broj ESPB bodova po semestru je po pravilu 30, ali tako da ukupan broj ESPB bodova u akademskoj godini bude 60.

 

Program specijalističkih strukovnih studija traje jednu godinu (dva semestra) prema prihvaćenom akademskom kalendaru Univerziteta u Beogradu. Predavanja će se održavati u razdoblju od 01. oktobra tekuće akademske godine u trajanju od 30 nedelja. Već pri samom upisu kandidat je obavezan da izabere sve izborne predmete kako bi mogao da se upozna sa rasporedom predavanja i polaganja. Da bi nastava iz određenog predmeta mogla da se izvodi treba da se prijavi najmanje 5 kandidata. U protivnom kandidati se moraju odlučiti za jedan od modula kod kojih je zadovoljen taj uslov. Nastavni program vrednuje se bodovnim sistemom, kao obavezom pohađanja određenog fonda sati nastave i konsultacija, odnosno obaveznom polaganju ispita iz obaveznih i izbornih predmeta. Program specijalističkih strukovnih studija zahteva i izradu specijalističkog rada pod vođstvom mentora (nekoga od nosilaca predmeta) čime kandidati stiču veštine i sposobnosti u istraživačkom radu.

 

Da bi student stekao naziv Specijalista upravljanja u turizmu strukovnih studija mora da prikupi minimalno 60 ESPB bodova.

 

Program predmeta specijalističkih strukovnih studija:
Upravljanje u turizmu

 • Istraživanje turističkog tržišta,
 • Upravljanje posredovanjem u turizmu,
 • Upravljanje proizvodom i promocijom u turizmu,
 • Poslovno pravo u turizmu,
 • Upravljanje ljudskim resursima u turizmu,
 • Upravljanje hotelskim poslovanjem,
 • Upravljanje projektima i promenama u turizmu,
 • Upravljanje finansijama u turizmu,
 • Odnosi s javnošću u turizmu,
 • Menadžment u saobraćaju,
 • Upravljanje informacionim sistemima u turizmu,
 • Poslovni engleski jezik.

Nastavni plan

specijalistsatplantabela.jpgKonkuriši na praksu