Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1. Plućni organi su prisutni:

2. Jod, bakar, mangan, kobalt i cink pri- padaju grupi:

3.

Konvencija o očuvanju biodiverziteta doneta je:

4. Azbestno odelo se koristi za zaštitu od:

5.

U procesu oksidativne fosforilacije nastaje:

6. Virusi koji isključivo napadaju bakterije, nazivaju se:

7. Drugom skeletnom segmentu prednjih udova kopnenih kičmenjaka pripada:

8.

Usklađenost rastenja i razvića biljaka zasniva se na pojavama koje se označavaju kao:

9.

Cvetovi dikotila najčešće su:

10. Malpigijeve cevčice pripadaju sistemu organa za:

11.

Organizmi kroz čiji se centar može provući bezbroj ravni,od kojih svaka deli telo na jednake polovine,su:

12.

Lestvičast nervni sistem je onaj u kome su:

13.

Crvene alge naseljavaju:

14. Tarnerov sindrom je:

15. Organ za stvaranje glasa, glotis, čine: