Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!
1. Dvokomorni želudac imaju:
2. Izvan živog organizma se ne razmnožavaju:
3. Kortikalnom reakcijom tokom procesa oplođenja kod čoveka:
4. Transkripcija je:
5. Kom tipu ekoloških faktora pripadaju karakteristike reljefa?
6. Vitamini su:
7. Šta od navedenog nije hromozomska aberacija:
8. Gipkost kostima daje supstanca:
9. Prvi moždani živac je:
10. Označiti NETAČNU tvrdnju:
11. U sastav ćelija živih bića najčešće ulaze: kiseonik, vodonik, ugljenik, azot, fosfor, natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum, gvožđe itd. Oni se nalaze u većim količinama, pa se zovu:
12. Pokazatelji preko kojih se prate promene u životnoj sredini su:
13.

Produkti svetle faze fotosinteze su:

14. Prilikom dihibridnog ukrštanja dve heterozigotne jedinke, obe genotipa AaBb, može se očekivati da učestalost jedinki sa oba recesivna svojstva u sledećoj generaciji bude:
15. Hromozom se sastoji od dve hromatide: