Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1.

Jedinjenja koja sprečavaju promenu boje smrznutog voća i povrća kao i užeglost masti i ulja, zovu se:

2. Površinski sloj lista se naziva:

3. Zaokružite tačnu tvrdnju:

4. Koji od navedenih organizama ima spoljašnju oplodnju:

5. Optički režnjevi svih grupa kičmenjaka, IZUZEV sisara, nalaze se na:

6. Najveći plućni volumen je:

7. Zaokružite NETAČNU tvrdnju:

8.

Abiotički faktori su:

9. Metabolička voda u ćeliji je stabilizator:

10. Biljni hormoni koji stimulišu ćelijsku deobu su:

11. Proces, kojim se aktivnošću ćelijske membrane izbacuju supstance iz ćelije u vanćelijsku sredinu je:

12. Zaokružite tačnu tvrdnju:

13. Parazitizam je odnos između jedinki različitih vrsta u kome:

14. Prilikom dihibridnog ukrštanja dve heterozigotne jedinke, obe genotipa AaBb, može se očekivati da učestalost jedinki sa oba recesivna svojstva u sledećoj generaciji bude:

15. Otvor plućnog arterijskog stabla nalazi se na bazi: