Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!
1. Tri najveća para hromozoma u kariotipu čoveka se nalaze u :
2. Najsloženiji ekološki sistem koji objedinjuje sve ekosisteme na Zemlji zove se:
3. Poliurija je:
4. U jedru eukariotskih ćelija za molekule DNK su često vezani proteini, i oni učestvuju u održavanju:
5. Skorbut je izazvan nedostatkom vitamina:
6. Uslovni refleksi:
7. U ćelijama se ne deponuju kao rezervna materija:
8. Nukleinske kiseline sastavljene su od jedinica koje se nazivaju:
9. U fotosintezi se sunčeva energija pretvara u:
10. Biljke kod kojih su muški i ženski cvetovi isti u biljci su:
11. Gasoviti omotač Zemlje je:
12. Kvržice čula ukusa mogu da se nađu i na površini tela kod:
13. U singamnom razviću polnosti, pol potomka zavisi od:
14. Polne ćelije se odlikuju:
15. Srž nadbubrežne žlezde regulišu: