Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?
1. Devizni kurs predstavlja:
2. Ekonomske kategorije su: (moguće više odgovora)
3. Množenjem dnevne potrošnje sa brojem dana potrebnih za nabavku novih zaliha utvrđuju se:
4. Profit predstavlja razliku između:
5. Monopol je stanje na tržištu sa:
6. Ekonomija kao nauka istražuje:
7. Karteli su:
8. Pojavom zajmovnog (novčanog) kapitala profit se deli na:
9. Top menadžment je: (moguće više odgovora)
10. Društveni proizvod čine:
11. Jezik, simboli i rituali spadaju u obeležja kulture.
12. Koji troškovi proizvodnje utiču na promenu cene koštanja ukoliko se menja obim proizvodnje:
13. Kako se faktori proizvodnje dele sa stanovišta mogućnosti njihove supstitucije?
14. Tržišna vrednost je suma novca koja se izdvaja na nabavku robe
15. Prema stepenu upotrebljivosti osnovna sredstva se dele na sredstva u: