Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?
1. Kupovina i prodaja akcija vrši se:
2. Privredno društvo posluje sa gubitkom kada su:
3. Koeficijent obrtaja obrtnih sredstava označava:
4. Pod angažovanjem sredstava podrazumeva se:
5. Devize su:
6. Platni bilans se u osnovi sastoji od:
7. Ključni ekonomski principi su:
8. Osnovne funkcije novca su:
9. Prenošenje ovlašćenja i moći sa menadžera na zaposlene zove se delegiranje autoriteta.
10. Značajno povećana ponuda roba i usluga, ako ostale stvari ostaju nepromenjene (ponuda veća od tražnje) uslovljava:
11. Strategijski menadžment se ne razlikuje od operativnog menadžmenta.
12. Javni suficit postoji kada država troši više nego što ostvaruje prihode.
13. Početni /osnivački/ kapital privrednog društva obezbeđuju:
14. Razlika između ukupnog iznosa koji bi potrošači bili voljni da plate da bi konzumirali određenu količinu robe koja se prodaje na tržištu i iznos koji stvarno moraju da plate je potrošački višak.
15. Emitovanje akcija podrazumeva: (moguće više odgovora)