Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. Hartije od vrednosti su:

2. Amortizacija izražava:

3. Prodavanje robe na stranom tržištu ispod cene te iste robe na domaćem tržištu je:

4. Doznake iz inostranstva pozitivno utiču na:

5. Cilj proizvodnje je:

6. Siva ekonomija je:

7. Svetska trgovinska organizacija (WTO) je:

8. Emitovanje akcija podrazumeva: (moguće više odgovora)

9. Komplementarni faktori proizvodnje su oni faktori proizvdonje koji se

10. Evropska unija o prijemu novih članica odlučuje:

11. U varijabilno degresivne troškove spadaju svi oni troškovi koji imaju:

12. Produktivnost rada se može izraziti:

13. Značajno povećanje tražnje za robama i uslugama, ako ostale stvari ostaju nepromenjene (tražnja veća od ponude) usloviće:

14. Akcije, između ostalog, obezbeđuju pravo na:

15. Sa stanovišta uloge u procesu reprodukcije razlikuju se sledeće grupe materijala: