Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. Cilj sprovođenja javnih radova je:

2. Pravna forma preduzeća, koja nastaje udruživanjem kapitala dva ili više fizičkih lica, koja unose u vlasništvo preduzeća svoju celokupnu imovinu, koja postaje vlasništvo preduzeća i kojom se garantuje za poslovanje i dugovanja preduzeća, česta u malim i srednjim preduzećima, zove se:

3. Sa povećanjem broja obrta profit datog trgovca:

4. Društvo kapitala čine:

5. Moneta je:

6. Ekonomske kategorije su: (moguće više odgovora)

7.

Za osnivanje društva sa ograničenom odgovornosti potreban je novčani deo osnovnog kapitala u iznosu od:

8. Kod avansnog plaćanja karakteristično je da kupac jedan deo vrednosti plaća:

9. O proširenoj društvenoj reprodukciji govorimo onda kada se:

10. Devizni kurs je:

11. Vremenski period za koji se definišu kratkoročni ciljevi organizacije je do:

12. Obaveza da se izvrši preuzeta obaveza je:

13. Način poslovanja koji se odvija preko Interneta zove se:

14. Društvena preduzeća posluju:

15. Rentabilnost izražava zahtev da se: