Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. U ulozi osnivača privrednog društva mogu da se jave:

2. Granični troškovi predstavljaju:

3. Prosečni trošak predstavlja:

4. Delatnost privrednog društva uređuje se:

5. Materijalna proizvodnja je:

6. Subvencija je:

7. Proporcionalno varijabilni troškovi se sa promenom obima proizvodnje menjaju:

8. Koeficijent angažovanja sredstava pokazuje odnos između:

9. Navedi osnovne faze društvene reprodukcije

10. Odnos ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa, kao jedan od osnovnih ekonomskih principa poslovanja koji se dobija ispitivanjem odnosa učinaka i troškova, zove se:

11. Ukupni varijabilni troškovi dalje se raslojavaju na komponentu:

12. Tržišna cena je:

13. Evropska unija nastala je ugovorom potpisanim u?

14. Trustovi su:

15. Amortizacija služi za: