Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. Društvo kapitala čine:

2. Akcionarsko društvo osnivaju:

3. Zalihe materijala, rezervnih delova i gotovih proizvoda predstavljaju:

4. Dve komponente ekonomske politike su monetarna politika i?

5. Devizno tržište je:

6. Kultura,ekonomija,politika,tehnologija, delovi su:

7. Privredno društvo predstavlja:

8. Akcija je:

9. Bankarska provizija, kao cena bankarske usluge, ima sledeću strukturu:

10. Transport obuhvata: (moguće više odgovora)

11. Profitna stopa je pokazatelj:

12. Tržišna cena je:

13. Ekonomičnost se definiše kao odnos:

14. Privatizacija predstavlja:

15. Koeficijent obrtaja obrtnih sredstava označava: