Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?
1. Koji troškovi proizvodnje utiču na promenu cene koštanja ukoliko se menja obim proizvodnje:
2. Princip ekonomičnosti polazi od zahteva:
3. Proces razmene odvija se:
4. Na izbor načina transporta proizvoda utiču sledeći faktori:
5. Proizvođač ostvaruje profit ako je:
6. Za obaveze komanditnog društva:
7. Poslovne aktivnosti se u odnosu na nivo realizacije mogu podeliti na:
8. Bankarska tarifa predstavlja:
9. Zašto strane investicije dovode do jačanja dinara u kratkom roku?
10. Glavni grad Evropske unije je?
11. Kriterijumi za razvrstavanje preduzeća prema veličini su: (moguće više odgovora)
12. Monopol je stanje na tržištu sa:
13. Organizacija poslovanja predstavlja:
14. Robna proizvodnja je:
15. Ekonomičnost izražava zahtev da se