Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?
1. Država čiji je neto izvoz negativan ima:
2. Prema vlasništvu kapitala privredna društva se dele na:
3. Radni kolektiv čine:
4. Javna preduzeća osniva:
5. Bilans tekućih transakcija čine:
6. Štednja stanovništva spada u:
7. Akcije, između ostalog, obezbeđuju pravo na:
8. Platni bilans čine:
9. Revalvacija je:
10.

Koliko država članica danas ima Evropska unija?

11. Cena obveznica ne zavisi od:
12. Elementi privrednog društva su:
13. Bruto domaće investicije finansiraju se iz:
14. Strategijski menadžment se ne razlikuje od operativnog menadžmenta.
15. Jedan od tri osnovna finansijska izveštaja preduzeća daje knjigovodstveni prikaz imovinske situacije preduzeća, i to sa jedne strane veličinu i strukturu sredstava kojima raspolaže preduzeće (aktiva), a sa druge strane izvore sredstava (pasiva) na određeni dan, pri čemu zbir nabe strane mora biti jednak. Taj izveštaj se zove: