Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. Tržišna privreda je privreda u kojoj:

2. Menadžersko odlučivanje na osnovu sposobnosti rasuđivanja, osećanja i iskustva, je:

3. Ekonomija kao nauka istražuje:

4. Amortizacija je proces rabaćenja (trošenja):

5. Revalvacija je:

6. Za izračunavanje cene koštanja kod proizvodnje više srodnih proizvoda koristi se:

7. Kupovina i prodaja akcija vrši se:

8. Obveznica je:

9. Patenti i licence spadaju u osnovna sredstva u obliku:

10. Koncern je jedan od osnovnih oblika monopolskih udruženja u okviru:

11. Koncentracija kapitala predstavlja:

12. Ekonomičnost se definiše kao odnos:

13. Usled rasta organizacije i nemogućnosti jednog rukovodioca da donosi sve potrebne odluke i preuzima potrebne aktivnosti rukovođenja bez ugrožavanja efikasnosti organizacije najčešće se sprovodi:

14. Koncept koji poslovni subjekti usvajaju dobrovoljno, a po kome nadilaze svoju primarnu funkciju sticanja i raspodele profita i ostvaruju pozitivan uticaj na svoje okruženje naziva se:

15. Zadaci kadrovske funkcije su: