Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?
1. Preduzeće ostvaruje dobitak ukoliko su:
2. Kamata je:
3. Evropska unija o prijemu novih članica odlučuje:
4. Akcionarsko društvo predstavlja društvo čiji je kapital podeljen na:
5. Osnovne karakteristike osnovnih sredstava su:
6. Multinacionalna kompanija je:
7. Izbor od dve ili više opcija u menadžmentu zovemo:
8. Sitna robna proizvodnja
9. Planiranje i donošenje odluka je sastavni deo menadžmenta.
10. Ako tražnja za jednim proizvodom opada, a ponuda ostaje ista, cena:
11. Ponuda je elastična kada:
12. Oznaka za Svetsku Trgovinsku Organizaciju je:
13. Društveni proizvod čine:
14.

U feudalnom poretku razvoj turizma je

15. Jedinstvena evropska valuta koja se koristi unutar članica Evropske unije označava se: