Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?
1. Društvo kapitala čine:
2. U kojoj bivšoj jugoslovenskoj republici je uveden valutni odbor:
3. Preduzetni menadžment je: (moguće više odgovora)
4. Pravila i principe koji definišu pravilno i ispravno ponašanje zovemo:
5. Dividenda je dohodak od:
6. Zakon vrednosti je:
7. Amortizacija je proces rabaćenja (trošenja):
8. Devalvacija je:
9. Transport obuhvata: (moguće više odgovora)
10. U varijabilno degresivne troškove spadaju svi oni troškovi koji imaju:
11. Prema stanju osnovna sredstava preduzeća javljaju se u:
12. Obveznice su:
13. Cena koštanja (CK) predstavlja:
14. Tehnička struktura investicija obuhvata:
15. Preduzeće ostvaruje dobitak ukoliko su: