Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?

1. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:

2. Brzina nestajanja reaktanata je najveća:

3. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.

4. Pri egzotermnoj reakciji se uvek:

5. Na izoelektričnoj tački koloida:

6. Izračunati maksimalnu masu srebra (Ar (Ag) = 107,87) koja se za pola sata može izdvojiti na katodi, propuštanjem struje jačine 6 A kroz rastvor srebro-nitrata.

7. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:

8. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:

9. Ako je u početku reakcije bilo prisutno 2 mola komponente A i 0.5 mola komponente B, koliko molova komponente B će biti na kraju reakcije A → 2B?

10. Kolika je standardna promena entalpije za reakciju sagorevanja metana (CH4(g) + 2O2(g) ⇔ CO2(g) + 2H2O(g)) ako su entalpije nastajanja CO2(g), H2O(g) i CH4(g) redom jednake -393.5, -241.8 i -74.9 kJ/mol?

11. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?

12. Pri povećanju zapremine idealnog gasa dva puta, na konstantnoj temperaturi, pritisak se:

13. U endotermskoj reakciji toplota se:

14. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:

15. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što: