Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?

1. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:

2. Izotermski procesi su oni za koje važi:

3. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?

4. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.

5. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.

6. Koliki je osmotski pritisak rastvora na 300 K, ako rastvor sadrži 1 mol/dm3 supstance koja ne disosuje? Univerzalna gasna konstanta R = 8,3 J/Kmol

7. 27oC iznosi:

8. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:

9. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?

10. Ukoliko se posmatra tačka mržnjenja vode i vodenog rastvora šećera

11. Pri egzotermnoj reakciji se uvek:

12. Pri povećanju zapremine idealnog gasa dva puta, na konstantnoj temperaturi, pritisak se:

13. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:

14. Izračunati maksimalnu masu srebra (Ar (Ag) = 107,87) koja se za pola sata može izdvojiti na katodi, propuštanjem struje jačine 6 A kroz rastvor srebro-nitrata.

15. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.