Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?

1. Potencijal standardne vodonične elektrode iznosi:

2. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)

3. Pri egzotermnoj reakciji se uvek:

4. Kolika je standardna promena entalpije za reakciju sagorevanja metana (CH4(g) + 2O2(g) ⇔ CO2(g) + 2H2O(g)) ako su entalpije nastajanja CO2(g), H2O(g) i CH4(g) redom jednake -393.5, -241.8 i -74.9 kJ/mol?

5. Neka su A i B tačke mržnjenja i ključanja razblaženog vodenog rastvora kuhinjske soli, redom. Tada važi:

6. Veza između energije fotona elektromagnetskog zračenja i njegove talasne dužine je:

7. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:

8. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?

9. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?

10. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?

11. Ako je u početku reakcije bilo prisutno 2 mola komponente A i 0.5 mola komponente B, koliko molova komponente B će biti na kraju reakcije A → 2B?

12. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.

13. Pri spontanom procesu:

14. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:

15. Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost: