Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom trofaznom sistemu.
2. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što:
3. Smanjenjem apsorbancije za 1, transparencija se:
4. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
5. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:
6. Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?
7. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:
8. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
9. Koliko atoma žive ima u 2 mola žive?
10. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.
11. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:
12. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:
13. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:
14. Redni broj nekog elementa je 22, a maseni 48. Broj neutrona u jezgru je:
15. Pri egzotermnoj reakciji se uvek: