Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?

1. Smeša 2 mola vodonika i 1 mola azota na 1000C ponaša se kao idelan gas. Koliku zapreminu zauzima ova smeša na pritisku od 100000 Pa (R=8.314 J/(mol K) ):

2. Egzotermne su one reakcije pri kojima se:

3. Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost:

4. 27oC iznosi:

5. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:

6. Kolika je zapremina 0,2 mola azota pri standardnim uslovima?

7. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:

8. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:

9. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?

10. Veza između energije fotona elektromagnetskog zračenja i njegove talasne dužine je:

11. Potencijal standardne vodonične elektrode iznosi:

12. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?

13. Neka su A i B tačke mržnjenja i ključanja razblaženog vodenog rastvora kuhinjske soli, redom. Tada važi:

14. Smanjenjem apsorbancije za 1, transparencija se:

15. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što: