Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?

1. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?

2. Veza između energije fotona elektromagnetskog zračenja i njegove talasne dužine je:

3. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?

4. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:

5. Koliko atoma žive ima u 2 mola žive?

6. Komponente A i B čine smešu gasova. Ako je ukupni pritisak u smeši 100 kPa, a molski udeo komponente A jednak 0.6, koliki je parcijalni pritisak komponente B?

7. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:

8. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?

9. Koji uticaj na sistem 4HCl(g) + O2(g) ⇔ 2Cl2(g) + 2H2O(g) dovodi do pomeranja ravnoteže ulevo?

10. U endotermskoj reakciji toplota se:

11. Kolika je standardna promena entalpije za reakciju sagorevanja metana (CH4(g) + 2O2(g) ⇔ CO2(g) + 2H2O(g)) ako su entalpije nastajanja CO2(g), H2O(g) i CH4(g) redom jednake -393.5, -241.8 i -74.9 kJ/mol?

12. Izračunati maksimalnu masu srebra (Ar (Ag) = 107,87) koja se za pola sata može izdvojiti na katodi, propuštanjem struje jačine 6 A kroz rastvor srebro-nitrata.

13. Jedinica za pritisak je:

14. Neka su A i B tačke mržnjenja i ključanja razblaženog vodenog rastvora kuhinjske soli, redom. Tada važi:

15. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je: