Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):
2. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:
3. Koliki je osmotski pritisak rastvora na 300 K, ako rastvor sadrži 1 mol/dm3 supstance koja ne disosuje? Univerzalna gasna konstanta R = 8,3 J/Kmol
4. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.
5. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
6. Koliko ima molekula kiseonika u 3 mola kiseonika? Avogadrov broj iznosi 6,02·1023 mol-1
7. Izotermski procesi su oni za koje važi:
8. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?
9. Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost:
10. Na izoelektričnoj tački koloida:
11. 27oC iznosi:
12. Pri povećanju zapremine idealnog gasa dva puta, na konstantnoj temperaturi, pritisak se:
13. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?
14. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
15. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.