Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Smeša 2 mola vodonika i 1 mola azota na 1000C ponaša se kao idelan gas. Koliku zapreminu zauzima ova smeša na pritisku od 100000 Pa (R=8.314 J/(mol K) ):
2. Koliko se puta promeni pritisak idealnog gasa ako mu se temperatura poveća 2 puta?
3. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
4. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?
5. Struja od 1A koja protiče isto vreme kroz rastvore 1mol/dm3 Olovo (II) sulfata i 1mol/dm3 srebro (I) nitrata će izdvojiti (u gramima): (Ar( Pb)=207,2; Ar(Ag) = 107,8)
6. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:
7. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:
8. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
9. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?
10. Neka su A i B tačke mržnjenja i ključanja razblaženog vodenog rastvora kuhinjske soli, redom. Tada važi:
11. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:
12. Smanjenjem apsorbancije za 1, transparencija se:
13. Pri elektrolizi vode (H2O(l) ⇔ H2(g) + 1/2O2(g)) na anodi se izdvojilo 2.8 dm3 kiseonika pri standardnim uslovima. Koliko se pri tome izdvojilo vodonika na katodi?
14. Uloga katalizatora je da:
15. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija: