Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što:
2. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?
3. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:
4. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:
5. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)
6. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa
7. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
8. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:
9. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:
10. Jedinica za pritisak je:
11. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?
12. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
13. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:
14. Koliko se puta promeni pritisak idealnog gasa ako mu se temperatura poveća 2 puta?
15. Pri elektrolizi vode (H2O(l) ⇔ H2(g) + 1/2O2(g)) na anodi se izdvojilo 2.8 dm3 kiseonika pri standardnim uslovima. Koliko se pri tome izdvojilo vodonika na katodi?


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.