Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?

1. Pri spontanom procesu:

2. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:

3. Smeša 2 mola vodonika i 1 mola azota na 1000C ponaša se kao idelan gas. Koliku zapreminu zauzima ova smeša na pritisku od 100000 Pa (R=8.314 J/(mol K) ):

4. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?

5. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.

6. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.

7. Potencijal standardne vodonične elektrode iznosi:

8. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?

9. Pri egzotermnoj reakciji se uvek:

10. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:

11. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):

12. Kolika je zapremina 0,2 mola azota pri standardnim uslovima?

13. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što:

14. Jedinica za pritisak je:

15. Redni broj nekog elementa je 22, a maseni 48. Broj neutrona u jezgru je: