Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?

1. Uloga katalizatora je da:

2. Kolika je standardna promena entalpije za reakciju sagorevanja metana (CH4(g) + 2O2(g) ⇔ CO2(g) + 2H2O(g)) ako su entalpije nastajanja CO2(g), H2O(g) i CH4(g) redom jednake -393.5, -241.8 i -74.9 kJ/mol?

3. Smeša 2 mola vodonika i 1 mola azota na 1000C ponaša se kao idelan gas. Koliku zapreminu zauzima ova smeša na pritisku od 100000 Pa (R=8.314 J/(mol K) ):

4. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?

5. Pri elektrolizi vode (H2O(l) ⇔ H2(g) + 1/2O2(g)) na anodi se izdvojilo 2.8 dm3 kiseonika pri standardnim uslovima. Koliko se pri tome izdvojilo vodonika na katodi?

6. Izotermski procesi su oni za koje važi:

7. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što:

8. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.

9. Na izoelektričnoj tački koloida:

10. Brzina nestajanja reaktanata je najveća:

11. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa

12. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js

13. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?

14. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):

15. α-čestice: