Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
2. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
3. 27oC iznosi:
4. Komponente A i B čine smešu gasova. Ako je ukupni pritisak u smeši 100 kPa, a molski udeo komponente A jednak 0.6, koliki je parcijalni pritisak komponente B?
5. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom trofaznom sistemu.
6. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?
7. Izračunati maksimalnu masu srebra (Ar (Ag) = 107,87) koja se za pola sata može izdvojiti na katodi, propuštanjem struje jačine 6 A kroz rastvor srebro-nitrata.
8. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:
9. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?
10. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
11. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što:
12. Pri spontanom procesu:
13. Egzotermne su one reakcije pri kojima se:
14. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.
15. Ako je u početku reakcije bilo prisutno 2 mola komponente A i 0.5 mola komponente B, koliko molova komponente B će biti na kraju reakcije A → 2B?