Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?

1. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:

2. Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost:

3. Koliko se puta promeni pritisak idealnog gasa ako mu se temperatura poveća 2 puta?

4. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.

5. Jedinica za pritisak je:

6. Koliki je osmotski pritisak rastvora na 300 K, ako rastvor sadrži 1 mol/dm3 supstance koja ne disosuje? Univerzalna gasna konstanta R = 8,3 J/Kmol

7. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):

8. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?

9. U endotermskoj reakciji toplota se:

10. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.

11. Na izoelektričnoj tački koloida:

12. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?

13. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:

14. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa

15. Smanjenjem apsorbancije za 1, transparencija se: