Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
2. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:
3. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:
4. Redni broj nekog elementa je 22, a maseni 48. Broj neutrona u jezgru je:
5. Jedinica za pritisak je:
6. Komponente A i B čine smešu gasova. Ako je ukupni pritisak u smeši 100 kPa, a molski udeo komponente A jednak 0.6, koliki je parcijalni pritisak komponente B?
7. Neka je A razblaženi rastvor NaCl a B razblaženi rastvor Na2SO4 i neka su njihove molarne koncentracije jednake. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?
8. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.
9. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:
10. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:
11. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:
12. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.
13. Veza između energije fotona elektromagnetskog zračenja i njegove talasne dužine je:
14. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
15. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?