Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizička hemija

Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1. Smanjenjem apsorbancije za 1, transparencija se:
2. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
3. U endotermskoj reakciji toplota se:
4. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
5. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?
6. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):
7. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?
8. Izotermski procesi su oni za koje važi:
9. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.
10. Veza između energije fotona elektromagnetskog zračenja i njegove talasne dužine je:
11. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
12. Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?
13. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:
14. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:
15. Pri egzotermnoj reakciji se uvek: