Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1. U zamišljenom eksperimentu dva svemirska broda A i B se kreću pravolinijski u istom smeru. Relativna brzina broda A u odnosu na brod B iznosi 0,4c, (c brzina svetlosti u vakuumu). Kapetan broda B pošalje laserski impuls svetlosti u smeru broda A. Brzina impulsa merena u brodu A je:

2. Pri kojoj brzini se masa neke čestice poveća za 10% od njene mase mirovanja? Brzina svetlosti u vakuumu iznosi c = 3⋅108 m/s.

3. U nuklearnoj reakciji 89Ac22890Th228 + X, čestica X je:

4. Telo osciluje sa frekvencijom 50 Hz. Period oscilovanja tela je:

5. Neko telo je bilo na temperaturi t1 = 27oC. Nakon toga je ohlađeno za 30 K. Njegova temperatura je sada:

6. Uvećanje sočiva je predstavljeno izrazom:

7. Zapremina 2 mola helijuma pri normalnim uslovima (kPap3,101=, Ct00=) je:

8.

Kalem čiji je koeficijent samo indukcije L=1 mH redno je vezan sa kondenzatorom kapacitivnosti C=1 nF u kolu naizmenične struje. Kolika je linearna frekvencija izvora ako je kolo u rezonanci?

9. Jedinica za dužinu u SI sistemu jedinica je:

10. Koja od navedenih fizičkih veličina je vektorska?

11.

Težina lifta koji miruje sa putnicima je 8 kN. Sila zatezanja u užetu koje vuče naviše kabinu lifta je 12 kN. Ubrzanje lifta naviše je (g=10 m/s2)

12. U velikom delu islamskog sveta neradni dan je po tradiciji i zakonu:

13.

Da bi se tačkasto naelektrisanje od 2C prenelo iz jedne tačke elektrostatičkog polja u drugu tačku, potrebno je uložiti rad od 200 J. Razlika potencijala između ovih tačaka je?

14.

Jedinica za induktivnost kalema H (henry) se može izraziti preko drugih jedinica SI sistema:

15. Dve kuglice istih masa, spojene su štapom zanemarljive mase i obrću se oko ose normalne na štap. Osa je postavljena tako da su rastojanja kuglica od nje različita. Ove kuglice imaju jednake vrednosti: