Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1. Kolika je snaga mašine ako tokom jednog minuta izvrši rad od 600 kJ?

2. Drugu kosmičku brzinu poseduje telo ispaljeno sa površine Zemlje koje se:

3. Cigla oblika kvadra vrši najveći pritisak na podlogu:

4.

Jedinica kojom se najčešće iskazuje vazdušni pritisak je mbar. Ona je jednaka  

5. Jedinica za otpornost je:

6.

Posmatrač gleda neki sitni predmet pomoću lupe koja ima žižnu daljinu 12 cm. Udaljenost njegovog oka od lupe je 1 cm. Najmanja daljina jasnog vida posmatrača je 25 cm a najveća kadaje lik predmeta uspravan u beskonačnosti. Minimalna i maksimalna udaljenost predmeta od lupe na kojoj posmatrač jasno vidi lik predmeta je:

7. Nasledni materijal (DNK molekuli) eukariotskih ćelija, smešten je u:

8. Izračunati gustinu vazduha koji se nalazi pod pritiskom p = 0.1 MPa i na temperaturi t = 37o C. Univerzalna gasna konstanta iznosi R = 8.314 J/(molK), a srednja molekulska masa vazduha M ≈ 29 ⋅10-3 kg/mol.

9. Avogadrov broj je broj čestica:

10. Brzina svetlosti u vakuumu iznosi:

11. Ubrzanje slobodnog pada na površi Meseca je 1.4 m/s2 a poluprečnik Meseca iznosi 1.74 ⋅103 km. Lunarnom modulu za obilazak Meseca na maloj visini iznad njegove površi potrebno je:

12. Jedinica za vreme u SI sistemu jedinica je:

13.

Šta je toplota?

14. Svetlosni zrak upada pod uglom od 22° u odnosu na površinu ravnog ogledala. Ugao refleksije ovog zraka je:

15. U zamišljenom eksperimentu dva svemirska broda A i B se kreću pravolinijski u istom smeru. Relativna brzina broda A u odnosu na brod B iznosi 0,4c, (c brzina svetlosti u vakuumu). Kapetan broda B pošalje laserski impuls svetlosti u smeru broda A. Brzina impulsa merena u brodu A je: