Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Dve kuglice istih masa, spojene su štapom zanemarljive mase i obrću se oko ose normalne na štap. Osa je postavljena tako da su rastojanja kuglica od nje različita. Ove kuglice imaju jednake vrednosti:
2. Automobil prelazi prvu trećinu puta brzinom v1, a ostali deo puta brzinom v2 jednakoj 50 [km/h]. Odredi srednju brzinu na prvoj trećini puta, ako je srednja brzina na ukupnom pređenom putu v=37,5 [km/h].
3. Primarna zavojnica transformatora ima 10, a sekundarna 100 navoja. Ako je na primarnu priključen jednosmerni napon od 10 V, napon na krajevima sekundarne zavojnice je:
4. Koja je jedinica za specifičnu električnu otpornost u Međunarodnom sistemu jedinica (SI)?
5. Automobil se kreće stalnom brzinom od 60 km/h. Njegov točak je poluprečnika 36 cm. Koliki je broj okretaja koje napravi točak u jednoj minuti?
6. Gustine leda i vode su ρL i ρV, respektivno. Odnos zapremine leda ispod površi vode i ukupne zapremine leda je:
7. Jedinica za napon je:
8. Pri osvetljavanju metalne površi fotokatode monohromatskom svetlošću dolazi do emisije elektrona. Kada se frekvencija svetlosti uveća dva puta, maksimalna kinetička energija emitovanih elektrona će se:
9. Da bi se period oscilovanja matematičkog klatna povećao 2 puta, dužinu konca treba:
10. Jedinica za rad može se izraziti i kao:
11. Međunarodno udruženje izuzetno inteligentnih ljudi zove se:
12. Kolika je temperatura trojne tačke vode, izražena u [K]?
13. Kolika je snaga potrebna da bi se konstantnom brzinom premestilo telo mase 100 kg, 3 m vertikalno naviše za vreme od 4 s (g = 10 m/s2)?
14. Tesla (T) je jedinica za:
15. Kod harmonijskog oscilovanja, put od jednog do drugog amplitudnog položaja telo pređe za: