Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1. Kada se impuls tela poveća dva puta njegova kinetička energija se:

2. Put koji pređe vrh sekundne kazaljke dužine 2 cm u toku 24h je približno jednak:

3.

Telo mase 800 g se kreće pod dejstvom konstantne sile. Za vreme dok sila izvrši rad od 48 J, brzina tela se promeni za 4m/s. Srednja brzina tela u tom intervalu vremena je: 

4.

Težina lifta koji miruje sa putnicima je 8 kN. Sila zatezanja u užetu koje vuče naviše kabinu lifta je 12 kN. Ubrzanje lifta naviše je (g=10 m/s2)

5.

Masa protona približno je jednaka masi:

6. Brzina kojom treba baciti kamen sa površi Zemlje vertikalno uvis da dostigne visinu 20 m je: (otpor vazduha zanemariti, g=10m/s2)

7. Jedinica za silu je:

8. Ako je linearni koeficijent termalnog širenja čvrstog tela β, tada je zapreminski koeficijent termalnog širenja tog tela:

9.

Kuglica sa naelektrisanjem q se nalazi u koordinatnom početku, a kuglica sa naelektrisanjem 4q se nalazi na rastojanju L od prve na pozitivnom delu x-ose. Koordinata mesta na x-osi gde je rezultantno električno polje jednako nuli je:

10.

Jedinica za jačinu struje se može izraziti preko drugih jedinica SI sistema:

11.

Izvesna količina radioaktivnog bizmuta, čiji je period poluraspada 5 dana, je izdvojena iz nuklearnog goriva. Procenat mase bizmuta (u odnosu na početnu masu) koji ƒe se raspasti u intervalu od kraja 20-tog dana do kraja 30-tog dana od trenutka izdvajanja biƒe pribliñno:

12. Napon koji daje Van der Grafov generator iznosi U = 6 ⋅106 V. Koliku maksimalnu brzinu vm dobija deuteron pod ovim naponom ako otpočne kretanje iz mira? Masa deuterona iznosi m = 3.34⋅10-27 kg, a naelektrisanje e =1.6⋅10-19 C. Smatrati da se kretanje čestice vrši u vakuumu.

13.

Čestica se kreće konstantnom brzinom kroz sredinu indeksa prelamanja 2.5. Da bi brzina čestice bila jednaka brzini svetlosti u datoj sredini, ona bi trebalo da iznosi:

14. Na optičkoj osi, na rastojanju 1 m od centra tankog sabirnog sočiva žižne daljine 0.5 m, nalazi se realni lik svetlog tačkastog predmeta. Predmet je od centra sočiva udaljen

15. Teg mase m = 200 [g] obešen o oprugu izvrši 30 oscilacija u minuti, amplitude A = 0,1 [m]. Odrediti krutost opruge?