Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1. Zapremina 3 mola vodonika pri normalnim uslovima (p=101,3 kPa, t=0ºC) je:

2.

Ako se kinetička energija tela konstantne mase poveća četiri puta njegov impuls se

3. Koliko je rastojanje između dva izvora bele svetlosti, ako se na ekranu udaljenom 3,2 [m], ljubičasta (λv = 400 [nm]) i crvena (λr = 760 [nm]), svetla pruga prvog reda, nalaze na rastojanju od 8 [mm]?

4.

U kojim jedinicama se izražava termodinamička temperatura?

5. Kroz cev kružnog poprečnog preseka prečnika 2 cm, stacionarno protiče voda brzinom od 3 m/s. Masa vode koja protekne u svakoj sekundi je: (gustina vode 1000 kg/m3)

6. Laserski snop svetlosti talasne dužine 700 nm pada na prorez širine 0.2 mm. Širina centralnog difrakcionog maksimuma na ekranu postavljenom 6 m iza proreza je:

7.

Koja je od navedenih mernih jedinica izvedena?

8. Na mirnu površinu jezera pada svetlosni zrak pod uglom 60˚. Indeks prelamanja vode iznosi 1.44. Zrak stiže do ravnog dna za vreme 0.3 µs . Dubina jezera je (c=3*10^8 m/s)

9.

Brzina kojom treba baciti kamen sa površi Zemlje vertikalno uvis da dostigne visinu 45 m je (otpor vazduha zanemariti,g=m/s

10. Jedan mol vode ima masu:

11. Uz strmu ravan nagibnog ugla θ=45° gurnute su saonice naviše sa nekom početnom brzinom. Koeficijent trenja između strme ravni i saonica je μ=0.2. Količnik vremena penjanja i spuštanja na strmoj ravni je:

12. Jedinica za silu je:

13. Sferni balon tankih zidova, zanemarljive mase, poluprečnika 10 m je ispunjen toplim vazduhom čija je gustina za 1/4 manja od gustine okolnog vazduha (1.2 kg/m3). Masa tereta kojeg može da podigne balon je:

14. Stanje elektrona u atomima može se odrediti pomoću:

15.

Dietil-etar sa koncentrovanom hloridnom kiselinom (HCl) gradi: