Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1. Optička moć tankog sabirnog sočiva je 4 dioptrije. Kolika je žižna daljina sočiva?

2. Kada je na izvor elektromotorne sile 220 V priključen potrošač otpora 7 Ω struja u kolu iznosi 27.5 A. Struja kratkog spoja je:

3.

Ako se dužina strme ravni poveća dva puta, a visina ostane ista, šta će biti sa usponom strme ravni?

4.

Učestanost oscilatora personalnog računara je 3.2 GHz. Jedan takt centralne procesorske jedinice traje

5. Skupu ne pripada:

6. Ukupan kapacitet sistema sačinjenog od dva paralelno vezana kondenzatora, kapaciteta 10 µF, koji su serijski vezani sa kondenzatorom kapaciteta 15 µF je:

7. Koliki je indeks prelamanja materijala od koga je napravljeno sočivo radijusa krivine R = 20 cm i žižne daljine f = 5 cm?

8. Cigla oblika kvadra vrši najveći pritisak na podlogu:

9. Tvrđenje da toplota ne može prelaziti sa tela niže na tela više temperature termodinamički je:

10. U velikom delu islamskog sveta neradni dan je po tradiciji i zakonu:

11.

Pri elastičnim deformacijama tela normalni i tangencijalni napon imaju dimenzije

12. U veliku otvorenu cilindričnu posudu usuta je voda. Iz malog bočnog otvora na posudi koji se nalazi 20 cm ispod nivoa vode, voda ističe brzinom (g =10m/s):

13. Tokom spuštanja niz ulicu biciklisti se za 10 s poveća brzina od 18km/h na 54 km/h. Njegovo ubrzanje je:

14. Između dva naelektrisana tela masa m1 i m2 interakcije se prenose posredstvom:

15. Koja od navedenih fizičkih veličina je vektorska?