Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Koji od zakona termodinamike je iskazan sledećim tvrđenjem: ''Perpetuum mobile prve vrste je nemoguć''?
2. Pri izotermnom termodinamičkom procesu važi:
3. Kada se rastojanje između obloga pločastog kondenzatora smanji 3 puta njegov se kapacitet:
4. Automobil prelazi prvu trećinu puta brzinom v1, a ostali deo puta brzinom v2 jednakoj 50 [km/h]. Odredi srednju brzinu na prvoj trećini puta, ako je srednja brzina na ukupnom pređenom putu v=37,5 [km/h].
5. Pomoću osnovnih jedinica Međunarodnog sistema (SI), jedinica za težinu tela izražava se kao:
6. Kolika je brzina zvuka u vakuumu?
7. Dve lopte istih masa, a različitih zapremina (V1 < V2), stavljaju se u posudu do vrha napunjenu vodom, i pritom obe plutaju. Koja će od njih istisnuti veću zapreminu vode?
8. Kako glasi de Broljeva relacija?
9. Izraz za ekvivalentnu kapacitivnost dva redno vezana kondenzatora je:
10. Ako se pritisak određene količine idealnog gasa menja po zakonu p = aT , gde je a konstanta, zapremina gasa se menja po zakonu:
11. U zamišljenom eksperimentu dva svemirska broda A i B se kreću pravolinijski u istom smeru. Relativna brzina broda A u odnosu na brod B iznosi 0,4c, (c brzina svetlosti u vakuumu). Kapetan broda B pošalje laserski impuls svetlosti u smeru broda A. Brzina impulsa merena u brodu A je:
12. Na osnovu trećeg Njutnovog zakona sile akcije i reakcije jednake su po intenzitetu i:
13. U nuklearnoj reakciji 89Ac22890Th228 + X, čestica X je:
14. Ekvivalentni električni otpor sistema 10 paralelno vezanih otpornika od 100 Ω je:
15. Pri izobarskom širenju dva mola idealnog gasa izvrši rad od 33,2 kJ. Zapremina gasa se pri tome poveća pet puta. Početna temperatura gasa je [R = 8,3 J/(mol K)]: