Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1. Kolika je brzina prostiranja gama zraka kroz vakuum?

2. Kada se rastojanje između dva tačkasta naelektrisanja poveća dva puta, elektrostatička sila se:

3. Kolika je ugaona brzina tačaka na površini Zemlje?

4. Kolika je žižna daljina rasipnog sočiva optičke moći 10 dioptrija?

5. Idealni gas vrši mehanički rad bez razmene toplote sa okolinom ako je proces:

6. Kada se rastojanje između dva tela smanji dva puta, intenzitet gravitacione sile kojom ona interaguju se:  

7. Zakon radioaktivnog raspada je prikazan izrazom:

8.

Koji od navedenih izraza ne spada u istu kategoriju:

9. U kojim jedinicama se izražava specifična toplotna kapacitivnost?

10.

Jedinica za induktivnost kalema H (henry) se može izraziti preko drugih jedinica SI sistema:

11. Da bi se udvostručio period oscilovanja matematičkog klatna dužinu konca treba:

12. Jedinica za vreme u SI sistemu jedinica je:

13.

Kuglica sa naelektrisanjem q se nalazi u koordinatnom početku, a kuglica sa naelektrisanjem 4q se nalazi na rastojanju L od prve na pozitivnom delu x-ose. Koordinata mesta na x-osi gde je rezultantno električno polje jednako nuli je:

14. Zavojnica induktiviteta 0,02 H ima induktivni otpor 6,28 Ω. Kolika je frekvencija naizmenične struje koja kroz nju teče?

15. Jednica za termodinamičku temperaturu u SI sistemu jedinica je: