Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Koliko džula iznosi 1 [kW⋅h]?
2. Gama zraci su:
3. Telo je izbačeno naviše sa visine 7m, početnom brzinom v0=2m/s. Telo će imati brzinu 2v0 na visini (g=10m/s^2)?
4. Jedinica za snagu je:
5. Kroz kalem induktivnosti L=10 mH protiče vremenski promenljiva struja i(t) = kt , gde je k =10 A/ s . Indukovana elektromotorna sila na krajevima kalema po svojoj apsolutnoj vrednosti iznosi:
6. Koliki je pritisak tečnosti u sudu koji slobodno pada?
7. Zakon inercije je još poznat i kao:
8. Litar vode temperature 37ºC pomeša se sa dve litre vode temperature 97ºC. Temperatura smeše je:
9. Amplituda oscilovanja linearnog harmonijskog oscilatora je 1 cm, a period oscilovanja 1 s. Najveća brzina oscilatora iznosi:
10. Predmet se nalazi na centralnoj osi simetrije tankog sabirnog sočiva, na udaljenosti 40 [cm] od sočiva. Gde se nalazi lik predmeta ako je žižna daljina sočiva 40 [cm]?
11. Pritisak idealnog gasa pri izotermnom procesu se poveća dva puta. Zapremina gasa se:
12. Zvučni talas se emituje sa površine okeana. Ako je dubina okeana na kojoj se reflektuje talas 2900 m, a brzina talasa u vodi 1450 m/s, vreme za koje će signal biti detektovan na površini je:
13. Dalekovid čovek može da čita tekst u knjizi ako knjigu drži na udaljenju većem od D = 0.5m od očiju. Da bi normalno čitao na uobičajenoj daljini jasnog vida d = 0.25 m od očiju, treba da stavi naočare sa sočivom žižne daljine:
14. Kada je na izvor elektromotorne sile 220 V priključen potrošač otpora 7 Ω struja u kolu iznosi 27.5 A. Struja kratkog spoja je:
15. Atomska jezgra su sastavljena od: