Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1.

Masa alfa čestice je približno jednaka masi:

2. Telo koje slobodno pada, na kraju prve polovine puta dostiže brzinu v1 = 20 [m/s]. Kojom brzinom telo udara o tlo? (Za ubrzanje sile Zemljine teže uzeti g ≈ 10 [m/s2]).

3. Tesla (T) je jedinica za:

4. Nivo tečnosti bazena, velike površine, se nalazi 5 m iznad malog otvora. Kolika je brzina isticanja tečnosti kroz taj otvor?

5. Jedan mol vode ima masu:

6. Ako se idealnom gasu na konstantnom pritisku od 500 kPa preda količina toplote 17 kJ, njegova unutrašnja energija se poveća za 14,5 kJ. Njegova zapremina se poveća za:

7. Kada se rastojanje između dva tačkasta naelektrisanja poveća dva puta, elektrostatička sila se:

8. Žižna daljina sabirnog sočiva je f = 50 [cm]. Koliko dioptrija iznosi optička moć sočiva?

9. Telo se kreće po x-osi sa konstantnim ubrzanjem. Kroz tačku x1 = 5 m prolazi brzinom od 12 m/s a kroz tačku x2 = 10 m brzinom od 15 m/s. Ubrzanje tela je:

10. Jedinica za silu je:

11. Kolika je ugaona brzina tačaka na površini Zemlje?

12. Na rastojanju 1 cm od ravnotežnog položaja kinetička i potencijalna energija linearnog harmonijskog oscilatora su međusobno jednake. Amplituda oscilacije je:

13. Telo se kreće po kružnici poluprečnika 1m koju opiše za vreme od 1s. Linijska brzina tela je:

14. Valjak visine H = 10 cm i gustine ρ=400 kg/m 3 pliva na vodi. Centar mase valjka se u odnosu na površinu vode nalazi na: (gustina vode ρv = 1000 kg/m3)

15. Jedinica za pritisak se može izraziti i kao: