Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1.

Ako se telo, koje je krenulo iz stanja mirovanja, dalje kreće jednako ubrzano, njegova brzina će biti srazmerna:

2. Kod harmonijskog oscilovanja, put od jednog do drugog amplitudnog položaja telo pređe za:

3. Telo koje slobodno pada, na kraju prve polovine puta dostiže brzinu v1 = 20 [m/s]. Kojom brzinom telo udara o tlo? (Za ubrzanje sile Zemljine teže uzeti g ≈ 10 [m/s2]).

4. Kugla mase M = 0,3 kg kreće se po horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/ѕ (trenje i otpor vazduha zanemarujemo) i udara u nepokretnu kuglu mase m = 0,1 kg. Brzina kugle M neposredno nakon sudara je:

5.

Koji od navedenih izraza ne spada u istu kategoriju:

6.

Dva uska proreza na rastojanju 1,5 mm obasjana su žutom svetlošću talasne dužine 589 nm. Rastojanje između dve susedne svetle pruge interferencione slike dobijene na ekranu udaljenom 3 m od prorezaje:

7. Premeštanjem tačkastog naelektrisanja od 10 μC iz tačke A u tačku B sila električnog polja izvrši rad od 0,001 J. Kolika je razlika potencijala između ovih tačaka?

8. Atomska jezgra su sastavljena od:

9.

Količina energije od 1 kWh je jednaka:

10.

Fluks homogenog magnetskog polja kroz ravnu površ

11.

Grejač u gradskoj mreži napona 230 V ima snagu od 110 W. Kada se priključi na izvor napona 24 V isti grejač ima snagu od približno:

12. Telo osciluje sa frekvencijom 50 Hz. Period oscilovanja tela je:

13. Oko ose rotacije obrće se materijalna tačka mase m=4 g po kružnici prečnika D=1m. Momenat inercije materijalne tačke u odnosu na tu osu rotacije je:

14. Kada se brzina tela poveća 4 puta njegova kinetička energija:

15. Otpornost žice dužine l = 25 m i poprečnog preseka S = 6.25 cm2 iznosi R =100 Ω. Kolika je specifična otpornost materijala žice?