Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Koja je jedinica za specifičnu električnu otpornost u Međunarodnom sistemu jedinica (SI)?
2. Posmatrač vidi blesak munje 10μs od trenutka nastanka. Količnik brzina zvuka i svetlosti u vazduhu je 10^(-6). Posmatrač čuje udar groma posle vremena:
3. Horizontalna greda dužine 6 m mase 300 kg postavljena je na dva oslonca. Jedan je udaljen 2 m od levog kraja, a drugi 1 m od desnog kraja. Sile u osloncima grede iznose (g=10m/s^2)
4. Idealni gas vrši mehanički rad bez razmene toplote sa okolinom ako je proces:
5. Telo mase 2 kg kreće se po glatkoj horizontalnoj podlozi iz stanja mirovanja pod dejstvom horizontalne sile intenziteta 20. Put koji telo pređe tokom prvog kretanja je:   
6. Zavisnost specifične otpornosi nekog provodnika od temperature je data izrazom:
7. Izraz za ekvivalentnu otpornost dva redno vezana otpornika je:
8. Idealna parna mašina, koja radi prema Karnoovom ciklusu, ima termički stepen korisnog dejstva η = 0.4. Temperatura kondenzatora je t2 = 7o C. Za koliko stepeni treba povisiti temperatutu u kotlu da bi se stepen korisnog dejstva mašine povećao na η = 0.5?
9. Koliko puta je veći period oscilovanja matematičkog klatna iste dužine na planeti na kojoj je ubrzanje teže 5 puta manje od ubrzanja Zemljine teže?
10.

Masa alfa čestice je približno jednaka masi:

11.

Označite jedinicu koja se razlikuje od ostalih:

12. Kocka ivice 10 cm i mase 3 kg vrši na horizontalnu podlogu pritisak od (g=10 m/s2):
13. Optička moć tankog sabirnog sočiva je 4 dioptrije. Kolika je žižna daljina sočiva?
14. Telo se kreće po kružnici poluprečnika 1m koju opiše za vreme od 1s. Linijska brzina tela je:
15. Izraz za ekvivalentnu kapacitivnost dva redno vezana kondenzatora je: