Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!

1. Elektronska konfiguracija neona 10Ne glasi:

2.

Koliko procenata brzine svetlosti je dostigla relativistička raketa sopstvene dužine 10 metara ako je njegova dužina 6 metara?

3. Telo izbačeno vertikalno naviše padne na tlo 10 [s] nakon izbacivanja. Koju je visinu doseglo telo? (Za ubrzanje sile teže uzeti g » 10 [m/s2])

4. Odrediti žižnu daljinu bikonkavnog simetričnog sočiva radijusa krivine R = 20 cm ako se sočivo nalazi u vazduhu, a izrađeno je od materijala indeksa prelamanja 3.

5. Da bi se telo mase 10 kg ubrzalo od početne brzine 5 m/s do brzine 15 m/s za 4 sekunde treba ukloniti srednju snagu od:

6. Primarna zavojnica transformatora ima 10, a sekundarna 100 navoja. Ako je na primarnu priključen jednosmerni napon od 10 V, napon na krajevima sekundarne zavojnice je:

7.

Ubrzanje sile Zemljine teže g je najmanje na 

8.

Tokom prve polovine vremena kretanja po nekom putu automobil se kreće konstantnom brzinom v1, a zatim, tokom druge polovine vremena kretanja konstantnom brzinom v2. Srednja brzina kretanja na celom putu mu je tada 60 km/h. Međutim, ako automobil pređe prvu polovinu puta brzinom v1, a drugu polovinu puta brzinom v2, njegova srednja brzina kretanja iznosi 160/3 km/h. Ako je v1 > v2, brzine automobila su:

9. Dva tačkasta naelektrisanja +Q i -Q nalaze se na x-osi u tačkama A i B tako da je x A < x B . Tačka C u kojoj je elektrostatičko polje jednako nuli je:

10.

Jedinica mere za aktivnost radionuklida u SI sistemu je:

11.

Masa Meseca je 81 put manja od mase Zemlje. Zemlja i Mesecsu sferе homogene gustine,a rastojanje između njihovih centara iznosi R. Tačka između ova dva tela u kojoj je rezultantno gravitaciono polje jednako nuli nalazi se na udaljenosti od centra Zemlje

12.

Ako se telo, koje je krenulo iz stanja mirovanja, dalje kreće jednako ubrzano, njegova brzina će biti srazmerna:

13.

Masa pozitrona je jednaka masi 

14.

Masa protona približno je jednaka masi:

15. Voz mase 20 t kreće se brzinom 90 km/h. Put koji pređe voz tokom kočenja do zaustavljanja iznosi 200 m. Sila kočenja iznosi: