Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Zakon radioaktivnog raspada je prikazan izrazom:
2. Da bi se udvostručio period oscilovanja matematičkog klatna dužinu konca treba:
3. Avogadrov broj je broj čestica:
4. Koja od navedenih fizičkih veličina je skalarna:
5. Energija upadnog fotona je E f =10 eV. Odrediti kinetičku energiju fotoelektrona ako je izlazni rad materijala Ai = 4 eV.
6. Telo se izbaci sa površine Zemlje kao kosi hitac tako da mu je domet maksimalan. Količnik dometa i maksimalne visine koju telo dostiže tokom kretanja je:
7. Sferni balon tankih zidova, zanemarljive mase, poluprečnika 10 m je ispunjen toplim vazduhom čija je gustina za 1/4 manja od gustine okolnog vazduha (1.2 kg/m3). Masa tereta kojeg može da podigne balon je:
8. Telo se kreće po krugu prečnika 2 m ugaonom brzinom 10 rad/s. Centripetalno ubrzanje tela je:
9. Koliko je rastojanje između dva izvora bele svetlosti, ako se na ekranu udaljenom 3,2 [m], ljubičasta (λv = 400 [nm]) i crvena (λr = 760 [nm]), svetla pruga prvog reda, nalaze na rastojanju od 8 [mm]?
10. Ako se pritisak određene količine idealnog gasa menja po zakonu p = aT , gde je a konstanta, zapremina gasa se menja po zakonu:
11. Koja veličina se održava konstantnom pri izobarnom procesu?
12. Ako se opruga linearnog harmonijskog oscilatora zameni novom, 4 puta većeg koeficijenta elastičnosti, period oscilovanja se:
13. Ako se idealnom gasu na konstantnom pritisku od 500 kPa preda količina toplote 17 kJ, njegova unutrašnja energija se poveća za 14,5 kJ. Njegova zapremina se poveća za:
14. Električno polje postoji između:
15. Specijalnu teoriju relativnosti postavio je: