Testovi znanja » Francuski jezik

Francuski jezik je jedan od romanskih jezika koji se prvenstveno koristi u Francuskoj i njenim prekomorskim departmanima i teritorijima. Francuski jezik govori približno 200 miliona ljudi u svetu i zvanični je jezik Ujedinjenih nacija. Da li biste se sporazumeli sa njima?

1. Je parle avec ma sœur. = Je __________ parle.

2. Les jupes longues ___________ beaucoup cette année.

3. Il __________ ses enfants hier.

4. Racontez-le-moi ! ≠ ______________ !

5. _______ il y ait du soleil, il fait moins 10.

6. J'ai besoin d'_______ chambre pour cette nuit.

7. Je ne connais ____________.

8. Il n’a pas ........ sept ans.

9. Vous __________ faire ça?

10. Il viendra nous voir _________ quelques jours.

11. ............ sont restées debout tout le temps.

12. Vous ressemblez à votre sœur. = Vous ____________ ressemblez.

13. Quel est votre prénom ? _______________ .

14. Nous ne sommes pas fatugués, nous ________________.

15. Vous ressemblez à votre soeur. = Vous ________________ ressemblez.