Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. 2Carska voda" je smesa kiselina:

2.

Na raspolaganju su vodeni rastvori srebro–nitrata i kalcijum–nitrata. Ta dva rastvora se najlakše mogu razlikovati na osnovu:

3.

Na temperaturi od -55 °C uzorak helijuma zauzima 3,65 L. Koliku zapreminu će zauzimati ako se temperatura poveća na 55 °C?

4. Na temperaturi od 290,16 K i pritisku ad 104 kPa, masa 624 cm3 gasa iznosi 1,56 g. Izračunati molsku masu gasa.

5. Polarna kovalentna veza je prisutna u molekulima:

6. Koliko se grama kalcijum-oksida dobija sjedinjavanjem 20 g kalcijuma i 20 grama kiseonika:

7. Koje od navedenih jedinjenja disosuje u vodi?

8. Dipeptid čija je formula HOCH2CH(NH2)CONHCH(CH3)COOH zove se:

9. U kom nizu se nalazi sredstvo koje ne može biti oksidaciono sredstvo:

10.

Element čiji je hemijski simbol K spada u:

11. U kom od vodenih rastvora sledećih supstanci postoje disulfidni joni?

12.

Dejstvom smeše koncentrovane nitratne i sulfatne kiseline na benzen nastaje nitro-benzen. Mehanizam ove reakcije je: 

13.

U kojim od navedenih jedinjenja je svaki atom ugljenika,u svakom od njih, sp3 hibridizovan?

14.

Ako odnos broja disosovanih i nedisosovanih molekula neke kiseline u vodenom rastvoru iznosi 2/8, onda stepen disocijacije te kiseline iznosi:

15. U rastvoru u kome je koncentracija H+ jona 10-3 mol/dm3 koncentracija OH- jona, pH i pOH vrednost iznose redom: