Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. Kod sp3- hibridizacije, broj hibridnih orbitala je:

2.

Za koje od sledećih jedinjenja je voda dobar rastvarač? 

3. U reakciji Zn + 2H+ = Zn2+ + H2 redukciono sredstvo je:

4. 0.4 mola jedne od navedenih soli sadrži 4.8 x 1023 atoma fosfora. Koja je to so?

5. Reakcijom etana i HCl nastaje etil-hlorid. Koja je to vrsta reakcije?

6. Oleinska i linoleinska kiselina se razlikuju u molekulskoj masi za:

7. U kom nizu se nalazi sredstvo koje ne može biti oksidaciono sredstvo:

8. Koliko grama Na2CO3 je potrebno za pripremanje 500 cm3 rastvora, koncentracije 0,05 mol/dm3? [Ar(Na) = 22,99 ; Ar(C) = 12,01]?

9. Koje od navedenih jedinjenja spada u enole?

10. Kolika je pH vrednost rastvora natrijum-hidreoksida koncentracije 0,01mol/dm3?

11. U vodenom rastvoru H2 S prisutni su sledeći jonovi:

12.

Koji je od sledećih molekula polaran? 

13.

Ako atom ima 38 protona, 38 elektrona i 50 neutrona, njegov maseni broj ima vrednost:

14. Benzenov derivat sa hlorom i nitro grupom u meta položaju može se dobiti:

15. Estri se mogu dobiti reakcijom: