Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. Koliko grama 1,2-dibrompropana nastaje adicijom 8g broma na propen? Ar(Br) =80
2. Od navedenih hemijskih elemenata u tečnom stanju na sobnoj temperaturi je:
3. U molekulu jednog od navedenih dipeptida za ugljenikov atom koji je susedan slobodnoj karboksilnoj grupi vezana je izopropil-grupa. Koji je to dipeptid?
4. 5-Hidroksimetil furfural se može dobiti ciklizacijom:
5. 33.6 g alkena (normalnog ugljovodoničnog niza, sa dvostrukom vezom između drugog i trećeg ugljenikovog atoma) vezuje 64 g broma. Naziv tog alkena je:
6. Koliko se grama CaO dobije žarenjem 100 g CaCO3? Podaci: Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(Ca) = 40.
7. Oksidacioni brojevi kalijuma, aluminijuma i sumpora u KAl(SO4)2·12H2O su:
8. Nitrobenzen nastaje kao proizvod reakcije benzena sa:
9. Grupa skalarnih veličina je :
10. Kolika je vrednost konstante ravnoteže reakcije 2NO2 = 2NO + O2 ako su vrednosti ravnotežnih koncentracija na datoj temperaturi: [NO2]=0,09mol/dm3, [NO]=0,36mol/dm3, [O2]=0,45mol/dm3?
11. Koji od navedenih hidrida ima najizraženiji kiseli karakter?
12. 5.6 dm3 nekog gasa pod normalnim uslovima ima masu 11 g. Izračunati molekulsku masu i masu 1 molekula tog gasa?
13. Nitril je:
14. Koja količina (mol molekula) vodonika je potrebna za potpunu hidrogenizaciju 0,3 mola trioleinoilglicerola?
15. Kada se hlorovodoničnom kiselinom deluje na natrijum-karbonat izdvaja se:


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.