Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. Koja je empirijska formula jedinjenja u čiji sastav ulaze vodonik, ugljenik, kiseonik i azot u masenom odnosu 1:3:4:7?

2. Označiti amfoterni oksid:

3. Prema Brenštedu i Lauriju (Brönsted i Lowry), konjugovana baza HCO3- amfolita je:

4. Ugljovodonici su organska jedinjenja:

5. Koji alkohol se sa Lukass-ovim reagensom najbrže prevodi u odgovarajući derivat?

6. Za pripremanje 10 g 15 % rastvora potrebno je:

7. U balonu čija je zapremina 2 L, nalazi se 2,22 g ugljen-dioksida. Ako je njegova temperatura 57 stepeni C, pritisak gasa u balonu je (pretpostaviti idealno ponašanje):

8. Koji od navedenih halogenida ne podleže reakciji sa natrijum-metoksidom pod običnim uslovima?

9. Koliki je broj protona (p) i broj neutrona (n) u jezgru atoma elementa sa masenim brojem 238 ako je broj elektrona u elektronskom omotaču 92?

10. U atomskom omotaču nalaze se

11. Atom elementa ima elektronsku konfiguraciju 1s22s22p63s23p64s23d5. Atomski broj elementa je:

12. Ako se dva hemijska elementa jedine nastaje nova supstanca – hemijsko jedinjenje u kojem elementi:

13. Maksimalni broj elektrona u energetskom nivou je:

14. Ako se rastvori u 500cm3 vode 2g NaOH, rastvor će imati sledeću vrednost za pH: 22 Podaci:Ar(Na)=23, Ar(O)=16, Ar(H)=1

15. Koje od navedenih tvrđenja je tačno za galvanski element koji se sastoji od metalnog cinka uronjenog u rastvor cink-sulfata i metalnog bakra uronjenog u rastvor bakar(II)-sulfata?