Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. Broj neutrona u jezgru atoma 10947Ag je:

2. Koliko grama vinil-hlorida nastaje dejstvom 7.3 g hlorovodonika na acetilen?

3. Kolika je vrednost konstante ravnoteže reakcije 2NO2 = 2NO + O2 ako su vrednosti ravnotežnih koncentracija na datoj temperaturi: [NO2]=0,09mol/dm3, [NO]=0,36mol/dm3, [O2]=0,45mol/dm3?

4. Ako se 2g KCl nalazi u 50g rastvarača, onda je koncentracija rastvora izražena u %

5. Kolika je koncentracija H+ jonova u 0,2 M rastvoru HCOOH, u kome je stepen disocijacije kiseline 3%?

6. Hidrolizom maltoze nastaju:

7. Od sledećih reakcija reakcija neutralizacije je:

8. U kom od navedenih jedinjenja vodonik ima oksidacioni broj –1:

9.

Deuterijum je:

10. Hidroksi kiselina nije:

11. Masa jednog mola kiseonika pri standardnim uslovima je (Ar(O)=16):

12. U vodenom rastvoru H2 S prisutni su sledeći jonovi:

13. Pri zagrevanju 172 g CaSO4·2H2O izdvaja se:

14. Oksidi alkalnih metala su po karakteru

15. Formula CH3CH2C(CH3)2CHCH predstavlja: