Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. U reakciji šećera sa Fehling-ovim rastvorom dolazi do:

2. Ninhidrin:

3. Kada se hlorovodoničnom kiselinom deluje na natrijum-karbonat izdvaja se:

4. Koje od sledećih jedinjenja podleže adiciji bromovodonika?

5. U vodenom rastvoru H2 S prisutni su sledeći jonovi:

6. Koliko je grama azotne kiseline potrebno za pripremanje 100 ml rastvora čiji je pH=0:

7. Izračunati konstantu ravnoteže reakcije 3H2 + N2 ↔ 2NH3. Ravnotežne koncentracije su: [N2] = 0,1 mol/dm3, [H2] = 0,2 mol/dm3, [NH3] = 0,8 mol/dm3.

8. U vodenom rastvoru H2SO3 prisutni su sledeći jonovi:

9. Koje od navedenih klasa jedinjenja ne sadrži azot?

10. U kom od navedenih jedinjenja azot ima oksidacioni broj III?

11. Ugljenikovi atomi koji su međusobno vezani prostom sigma vezom su:

12. Za pripremanje 100 cm3 0,01 M rastvora Na2 SO4 potebno je:

13. Koliko grama proizvoda se dobija reakcijom 0.2 mola hloretana i trimetilamina?

14. Molekulska masa laurinske kiseline se razlikuje od stearinske za:

15. Barbiturna kiselina se može dobiti reakcijom: