Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. 5-Hidroksimetil furfural se može dobiti ciklizacijom:
2. U kom nizu se nalaze samo oni elementi koji imaju niske vrednosti energije jonizacije?
3. Reakcijom etanola sa karboksilnom kiselinom nastaje:
4. Sublimacija je proces prelaska određene supstance iz:
5. Pri standardnim uslovima 0,25 molova hlora ima zapreminu:
6. Koliko je grama CaCO3 potrebno da bi se zagrevanjem dobilo 22 g CO2? Podaci: Ar(Ca)=40, Ar(C)=12, Ar(O)=16.
7. Koliko je težak atom silicijuma?
8. Pri oksidaciji 320 mg sumpora izreaguje 224 cm3 kiseonika pri normalnim uslovima. U dobijenom oksidu, sumpor i kiseonik su sjedinjeni u masenom odnosu:
9. Holna kiselina sadrži:
10. Oksidacijom ciklopentanola dobija se:
11. Elektronska konfiguracija Br jona glasi:
12. Procentni sadržaj natrijum-hlorida u rastvoru koji je dobijen rastvaranjem 2,5g natrijum-hlorida u 100g vode je:
13. Jedan od navedenih elemenata nije plemeniti metal:
14. Ninhidrin:
15. Zaokružiti formulu dimetiletra: