Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. Koji parovi navedenih jedinjenja u slabo baznoj sredini podležu aldolnoj adiciji?

2. Koliko je potrebno grama kalijum-hidroksida za saponifikaciju 4.42 g triolenoil-glicerola:

3. Ftalna kiselina ne može da gradi:

4. Koliko je litara hlora pri normalnim uslovima potrebno za potpuno zasićenje 5.6 g 1-butena?

5. Olovo je u sumpornoj kiselini

6. Atom elementa ima elektronsku konfiguraciju 1s22s22p63s23p64s23d5. Atomski broj elementa je:

7. Adenilna kiselina:

8. Izračunati konstantu ravnoteže reakcije 3H2 + N2 ↔ 2NH3. Ravnotežne koncentracije su: [N2] = 0,1 mol/dm3, [H2] = 0,2 mol/dm3, [NH3] = 0,8 mol/dm3.

9. Reakcijom butanona sa amonijakom nastaje adicioni proizvod koji potom dehidratacijom daje:

10. Proizvod pritiska i zapremine određene količine idealnog gasa na konstantnoj temperaturi:

11. U reakciji fenola sa viškom broma dobija se:

12. 0,28g CaO je rastvoreno u 1dm3 vode. Koja je pH vrednost dobijenog rastvora? Ar(Ca)=40; Ar(O)=16

13. 3,01·1023 molekula ugljenik (IV) oksida zauzimaju pri n.u.zapreminu od:

14. Bazna so je:

15. Koliko grama 1,2-dibrompropana nastaje adicijom 8g broma na propen? Ar(Br) =80