Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. Koliko sekundarnih ugljenikovih atoma sadrži 2-metil-4-etilheptan?
2. Na temperaturi od 290,16 K i pritisku ad 104 kPa, masa 624 cm3 gasa iznosi 1,56 g. Izračunati molsku masu gasa.
3. Ako je pri sagorevanju etina dobijeno 0.3 dm3 gasne smese, koliko je za to utrošeno ml kiseonika?
4. Molekulske formule pirola i piridina se razlikuju za:
5. Dejstvom natrijuma na rastvor propanola u toluenu izdvojilo se 112 cm3 vodonika (pri normalnim uslovima). Koliko grama propanola se nalazi u rastvoru?
6. Napisati molekulsku formulu monokarbonske kiseline koja sadrži 54,4 % C, 36,4 % O i 9,1 % H. [Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1]:
7. Prema Brenštedu i Lauriju (Brönsted i Lowry), konjugovana baza HCO3- amfolita je:
8. Pri zagrevanju 2,495 g CuSO4 ∙ 5H2O izdvaja se:
9. Koje reakcija nije moguća?
10. Ako se rastvori u 1000cm3 vode 4g NaOH, rastvor će imati sledeću vrednost za pH: Podaci: Ar(Na)=23, Ar(O)=16, Ar(H)=1
11. U reakciji šećera sa Fehling-ovim rastvorom dolazi do:
12. Na sobnoj temperaturi heksan je:
13. Ako se u acetatni pufer doda kalijum-hidroksid, njegovi OH- joni će reagovati sa:
14. Dva hiralna ugljenikova atoma ima:
15. Tetraetilamonijum-fluorid je: