Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. Koliko se molova Fe(OH)3 obrazovalo kada je rastvoru koji sadrži 0,3 mola FeCl3 dodat rastvor koji sadrži 0,6 mola NaOH?

2. Fragmetni kefalina su:

3. Koliko nastaje grama bakar(I)-oksida u reakciji Fehling-ovog reagensa sa 0.2 mola glukoze?

4. 5-Hidroksimetil furfural se može dobiti ciklizacijom:

5. Molekulska formula cis-1-metil-4-izoprilcikloheksana je:

6. Reakcijom uree i vode nastaju:

7. Koji od atoma elemenata sa datom elektronskom konfiguracijom ima najjače izražena svojstva nemetala?

8. Dva hiralna ugljenikova atoma ima:

9. Kolika je molekulska masa zasićenog monohidroksilnog alkohola ako se iz 3.52 g tog alkohola u reakciji sa natrijumom oslobodi 448000 μl vodonika pri normalnim uslovima?

10. Koliko se atoma vodonika nalazi u 0.168 dm3 amonijaka pri normalnim uslovima?

11. Zasićeni ugljovodonik nonan ima formulu:

12. Varikina je:

13. Koje od navedenih tvrđenja je tačno za galvanski element koji se sastoji od metalnog cinka uronjenog u rastvor cink-sulfata i metalnog bakra uronjenog u rastvor bakar(II)-sulfata?

14. Koja je od navedenih kiselina dikarboksilna?

15. U reakciji nastajanja jodovodonika iz vodonika i joda pod određenim uslovima u ravnoteži se nalazi 0.3 mol/dm3 vodonika, 0.3 mol/dm3 joda i 2.4 mol/dm3 jodovodonika. Konstanta ravnoteže ove reakcije iznosi: