Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. Procentni sadržaj natrijum-hlorida u rastvoru koji je dobijen rastvaranjem 2,5g natrijum-hlorida u 100g vode je:
2. Koje tvrđenje nije tačno:
3. Koliko dvostrukih veza sadrži nezasićena masna kiselina ako 69.5 g kiseline reaguje sa 120 g broma:
4. Hidrolizom maltoze nastaju:
5. Molekulska formula etiltrimetilamonijum-fluorida je:
6. Koje od navedenih jedinjenja nije elektrolit?
7. Jedinjenje koje sa etil-magnezijum-bromidom daje 1-propanol, a redukuje Fehlingov rastvor je:
8. Odrediti koeficijente u reakciji: NaMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → Na2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O.
9. Koji od navedenih sistema predstavlja koloidno-disperzni sistem:
10. Ftalna kiselina ne može da gradi:
11. Trščani šećer se sastoji od ostataka molekula:
12. Posle mešanja 0,01 dm3 0,3 M rastvora NaOH i 0,01 dm3 0,1 M rastvora HCl dobijeni rastvor pokazuje:
13. Koncentracija H+ jonova u 0,1 M rastvoru HCOOH, u kome je stepen disocijacije kiseline 3 %, iznosi:
14. Koliki je maseni udeo maltoze u smeši sa saharozom ako 2 g smeše u Fehling-ovoj reakciji daje 143 mg bakar(I)-oksida?
15. Oksidacioni broj gvožđa u elementarnom stanju je: