Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1.

Masvode koja treba da ispari iz 250g petopostotnog (5%) rastvora neke supstance da bi se dobio desetopostotni (10%rastvor iste supstance je:

2.

U 150g 10% rastvora NaCl dodato je 50 cm3 vode. Kolika je procentna koncentracija rastvora? 

3. Donorno-akceptorska kovalentna veza prisutna je u jedinjenjima:

4.

Koje od navedenih jedinjenja daje pozitivnu reakciju sa Tolensovim reagensom? 

5. Za pripremanje 1000 g 25 % (mas.) vodenog rastvora neke soli potrebno je:

6.

Označiti niz u kojem su sva jedinjenja koja grade vodonične veze.

7. Tetraetilamonijum-fluorid je:

8. Hiralni ugljenikov atom sadrži:

9. Za dobijanje 4-metil-2-pentanola Grignard-ovom reakcijom treba upotrebiti:

10. Izračunati broj molekula azota u 5 g azota?

11. U kom od navedenih jedinjenja azot ima oksidacioni broj III?

12. Netačna tvrdnja je:

13. Formula fozgena je:

14. Koji od navedenih elemenata ima najveću elektronegativnost?

15. Koje je od navedenih jedinjenja halogeni derivate ugljovodonika?