Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1.

Koje funkcionalne grupe su prisutne u molekulu monosaharida:

2. Od navedenih hemijskih elemenata u tečnom stanju na sobnoj temperaturi je:
3. Koliko se sadrži molekula azota u 140g azota?
4. Šta su termohemijske jednačine?
5. Izračunati pH rastvora NH4Cl koncentracije 0,1mol/dm3. Kb=1,75·10-5
6. Koji alkohol oksidacijom daje 2-metilpropansku kiselinu?
7. U okviru istog energetskog podnivoa, najpre se popunjava svaka orbitala sa po jednim elektronom, a potom dolazi do njihovog sparivanja. Pomenuta tvrdnja je:
8. Molarna koncentracija rastvora NaOH koji sadrži 2 mola NaOH u 10 dm3 rastvora je:
9. Trščani šećer se sastoji od ostataka molekula:
10. Bazna so je:
11.

Reakcija adicije je karakteristična kod:

12. Izraziti koncentraciju rastvora hlorovodonične kiseline u moldm-3 ako se 1 mol hlorovodonične kiseline nalazi u 0,5 dm3 rastvora.
13. Koja količina (mol) acetil-hlorida reaguje sa natrijum-acetatom ako nastali proizvod te reakcije sadrži 3,6 x 1023 atoma kiseonika?
14. Pravilan raspored polipeptidnog lanca duž jedne ose stabilizovan vodoničnim vezama koje se formiraju između N-H i C=O grupa iz peptidnih veza je karakteristika:
15. Isparavanjem vode