Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. Tačna tvrdnja je:

2.

Broj hemijskih elemenata koji se nalazi u četvrtoj periodi periodnog sistema iznosi:

3. Koji alkohol se sa Lukass-ovim reagensom najbrže prevodi u odgovarajući derivat?

4. Koliko je potrebno cm3 kalijum hidroksida, koncentracije 0,1 mol/dm3 da bi se u potpunosti neutralisalo 100 cm3 sumporne kiseline koncentracije 0,1 mol/dm3?

5.

Niz sledećih hemijskih elemenata: kadmijum, fosfor, brom, natrijum i azot predstavljen je hemijskim simbolima:

6. Karbociklična organska jedinjenja imaju molekulske strukture sa:

7. Koje od navedenih jedinjenja nema fenolnu funkcionalnu grupu?

8.

Hiralan (asimetričan) ugljenikov atom vezan je za:

9. Koje je od navedenih jedinjenja tercijarni amin?

10. Koliko grama 1,2-dibrompropana nastaje adicijom 8g broma na propen? Ar(Br) =80

11. Pojava ljubičastog bojenog jedinjenja je karakteristika:

12. Formula jedinjenja natrijum bikarbonata je:

13. Od navedenih soli: LiCl, NaCN, KBr, CsNO3 , CH3COOK u vodenom rastvoru hidrolizuju:

14.

pH–neutralna sredina definisana je vrednošću pH koja iznosi:

15. Koji od navedenih hemijskih elemenata periodnog sistema elemenata ima 13 protona, 14 neutrona i 13 elektrona: