Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. Odrediti koncentraciju 75% rastvora sumporne kiseline čija je gustina 1,655 g/cm3.
2. Ako 200 g šećera upije 100 g vode na 25 oS, nastaje tečan rastvor. U ovom rastvoru je rastvarač:
3. Izraziti koncentraciju rastvora hlorovodonične kiseline u moldm-3 ako se 1 mol hlorovodonične kiseline nalazi u 0,5 dm3 rastvora.
4. Koliko je potrebno miligrama kalijum-hidroksida za neutralizaciju 50 cm3 rastvora hlorovodonične kiseline u kome je pH = 2?
5. Pomoću joda se može dokazati:
6. Elektronska konfiguracija Br jona glasi:
7. U kom nizu se nalazi sredstvo koje ne može biti oksidaciono sredstvo:
8. Amonijačni rastvor srebro-oksida redukuje se dejstvom:
9. Sledeći izraz karakteriše egzotermnu reakciju:
10. Koji od navedenih hemijskih elemenata periodnog sistema elemenata ima 13 protona, 14 neutrona i 13 elektrona:
11. Vodonik sulfid u vodenom rastvoru je:
12. Ako se rastvori u 1000cm3 vode 4g NaOH, rastvor će imati sledeću vrednost za pH: Podaci: Ar(Na)=23, Ar(O)=16, Ar(H)=1
13. U reakciji aldehida sa Fehling-ovim rastvorom dolazi do:
14. Zaokružite formulu dimetilketona:
15. Koliko se molekula hlora nalazi u 1,12dm3 hlora merenog na 0°C I 101325Pa? Podatak: Ar(Cl)=35,5