Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.

1. U molekulu jednog od navedenih dipeptida za ugljenikov atom koji je susedan slobodnoj karboksilnoj grupi vezana je izopropil-grupa. Koji je to dipeptid?

2. Kalijum ima redni broj 19 i elektronsku konfiguraciju:

3. Atom uvek mora da sadrži

4.

Koja od elektronskih konfiguracija odgovara halogenom elementu:

5. Atom je elektroneutralna celina

6. Reakcijom uree i vode nastaju:

7. Koji od navedenih elektrolita je amfoteran?

8.

Dejstvom etil-bromida na natrijum-etoksid nastaje:

9. Maksimalni broj elektrona u energetskom nivou je:

10. Invertni šećer je smeša:

11. Zakon o održavanju mase važi:

12.

Na temperaturi od -55 °C uzorak helijuma zauzima 3,65 L. Koliku zapreminu će zauzimati ako se temperatura poveća na 55 °C?

13. Benzendiazonijum-hlorid nije:

14. Adicijom vodonik-sulfida na alkene u prisustvu svetlosti nastaju:

15. Odrediti koeficijente u reakciji: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH.