Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. Voskovi su:
2. Kolika je relativna molekulska masa zasićenog monohidroksilnog alkohola ako se iz 5,28g tog alkohola u reakciji sa natrijumom oslobodi 672 cm3 vodonika (normalni uslovi)?
3. Ako elemenat ima kvantne brojeve n=1 i l=0, ova kombinacija predstavlja:
4. Reakcijom kalaja i koncentrovane nitratne kiseline nastaju:
5. Koja reakcija nije oksido-redukcija:
6. Za pripremanje 1000 g 25 % (mas.) vodenog rastvora neke soli potrebno je:
7. Maleinska kiselina je:
8. Koliko mililitara rastvora sumporne kiseline koji sadrži 0.6 mola u 1 dm3 može da se pripremi od 22.5 ml rastvora koncentracije 2 x 103 mmol/dm3?
9. Maseni broj jednak je:
10. 2Carska voda" je smesa kiselina:
11. Za delimičnu hidrofilnost molekula žučnih kiselina odgovorni su:
12. Koji od atoma elemenata sa datom elektronskom konfiguracijom ima najjače izražena svojstva nemetala?
13. U koliko je kilograma vode rastvoreno 30.0 g uree ako je sniženje tačke mržnjenja ovog rastvora 0.372oC (Kk = 1.86 Kkg/mol)?
14. Ugljenikovi atomi koji su međusobno vezani prostom sigma vezom su:
15. Molekulske mase D-glukuronske i D-glukonske kiseline se razlikuju za: