Testovi znanja » Hemija

Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1. Formula propanske kiseline glasi:
2.

Koje od navedenih soli rastvaranjem u vodi daju kiselu sredinu:

3. Koliko sekundarnih ugljenikovih atoma sadrži 2-metil-4-etilheptan?
4. Maksimalni broj elektrona u energetskom nivou je:
5. Vodonik i sumpor se jedine u odnosu 1:16. Koliko se grama sumpor-vodonika dobija iz 8 grama vodonika i 8 grama sumpora:
6. Masa vode koja treba da ispari iz 250 g 10%-tnog rastvora neke supstance da bi se dobio 60%-tni rastvor iste supstance je:
7. Koliko cm3 natrijum-hlorida koncentracije 0,1mol/dm3 treba dodati u 100cm3 njatrijum-hlorida koncentracije 0,2mol/dm3 da bi se dobio rastvor NaCl koncentracije 0,15mol/dm3?
8. Afinitet prema elektronu:
9. Adenilna kiselina:
10. Oksidacijom sekundarnih alkohola nastaju:
11. Kojom se od navedenih reakcija iz dioleoglicerata mogu dobiti glicerin i dva mola natrijum-oleata?
12. Do koje zapremine je potrebno razblažiti 500 cm3 20%-tnog rastvora natrijum-hlorida gustine 1.152 g/cm3 da bi se dobio 4.5% rastvor gustine 1.029 g/cm3?
13. SO2 je anhidrid:
14. Uparavanjem 100 cm3 rastvora natrijum-bikarbonata koncentracije 0.1 mol/dm3 do suva, a potom rastvaranjem u 10 cm3 destilovane vode dobijen je određeni rastvor. Rastvoru je potom dodato 500 mg čiste soli i potom ponovo dopunjen destilovanom vodom do 250 cm3. Kolika je njegova masena koncentracija?
15. Hidrolizom masti u kiseloj sredini nastaju:


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.