Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Knjiga je najpre poskupela za 10%, a zatim za 20%. Koliko je procenata poskupela u odnosu na početnu cenu?

2. Svaka duž koja spaja teme i neku od ivičnih tačaka baze kupe se zove:

3. Ako se zna da se binomni koeficijenti trećeg i četvrtog člana u razvoju binoma (√a + 1/4√a)n, (a>0,nεN) odnose kao 1:2, tada je srednji član tog razvoja jednak:

4. Ako je loga b = √2 tada je log a/b (ab) jednako :

5. U pravu kupu upisan je valjak sa najvećim omotačem. Ako je zapremina kupe V, tada je zapremina tog valjka jednaka:

6. Ako je x=(0.08)2, y=1/(0.082) i z=(1-0.08)2-1, koji od sledećih iskaza je tačan?

7. Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0:

8.  U jednakokraki trougao ABC (AB = AC = 3cm, BC=2cm) upisan je krug koji dodiruje krake AB i AC redom u tačkama D i E. Dužina duži DE jednaka je (u cm) :

9. Jednačina log2(1-x)=log2(x-3):

10. Izračunati 2log 25 − log125 − log5 =?

11. Poluprečnik osnove, visina i izvodnica prave kupe su tri uzastopna člana aritmetičke progresije.Ako je površina osnog preseka kupe 300cm2, zapremina kupe iznosio u (cm3):

12. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :

13. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:

14.

Vrednost izraza 3(√5−√2)−1 + (√5−√2) jednaka je:

15. Ako sa φ označimo oštar ugao koji grade tangente povučene iz tačke (-4,1) na parabolu y2=2x. tada je ugao φ jednak: