Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Ako je x>0, kolikoprocenata od x je izraz x/50 + x/25?

2. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:

3.

Data je kocka ivice 3cm. Tu kocku treba razrezati na 27 jedničnih kocki. Sa koliko se najmanje rezanja to može uraditi, ako je dozvoljeno da se istovremeno preseče veći broj delova?

4. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:

5. Ako je x2+x+1=0, tada je izraz x2009+x-2009jednak:

6. Ako je M1 najveća vrednost funkcije f1(x)=(log5 6)sin x, a M2 najveća vrednost funkcije f2(x)=(log6 5)cos x, tada je:

7. Ako je D dužina dijagonale kocke, tada je njena površina jednaka:

8. Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1) i z2=2k-ik, (i=√-1). Vrednost realnog parametra k za koju je količnik z1/z2 realan broj, jeste:

9. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi:

10. Ako je tgα=1/2 i tgβ=-1/3, tada je izraz sinα+sin(α-2β)/cosα+cos(α-2β) jednak:

11. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako:

12. Vrednost izraza 3/100 + 5/1.000 + 7/100.000 jednaka je:

13. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :

14. Date su funkcije f1(x) = x; f2(x) = x2/x; f3(x) =√x2; f4(x) = (√x)2. Tačan je iskaz:

15. Ako je loga b = √2 tada je log a/b (ab) jednako :