Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Zbir najveće i najmanje vrednosti funkcije f(x)=x3+3x2-72x+90 na segmentu [-5, 5] iznosi:

2. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:

3. (sinα + cosα)2 = ?

4. Rastavi na činioce 3x3a2 − 48x3?

5. Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?

6. Ako je loga b = √2 tada je log a/b (ab) jednako :

7.

Vrednost izraza 3(√5−√2)−1 + (√5−√2) jednaka je:

8.

Vrednost izraza 31+3log35+log32 jednaka je:

9. Površina kružnog valjka je 180π cm2, a razlika visine i poluprečnika osnove je 3 cm. Izračunati zapreminu valjka.

10. Poluprečnik osnove, visina i izvodnica prave kupe su tri uzastopna člana aritmetičke progresije.Ako je površina osnog preseka kupe 300cm2, zapremina kupe iznosio u (cm3):

11. Broj realnih rešenja sistema jednačina 2x4y = 32; log(x - y)2 - 2 log 2 = 0 jednak je :

12.

Ako je x=a,y=b rešenje sistema jednačina 81y-x = 32y , log(4x + y) = log(6), tada je a + 2b jednako: 

13.

Ako je log15 (3) = a i log15 (2) = b, onda je log5(6) jednako: 

14. Ako sa φ označimo oštar ugao koji grade tangente povučene iz tačke (-4,1) na parabolu y2=2x. tada je ugao φ jednak:

15. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako: