Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 6a2; 10b2 ; 12ab; 15ab?

2. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?

3. Zbir svih vrednosti realnog parametra m za koje je jedan koren jednačine 2x2-(2m+1)x+m2-9m+39=0 dva puta veći od drugog, iznosi:

4. Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina xy+4x=y5(y-x/3), x3=y-1 je:

5. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:

6. Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1) i z2=2k-ik, (i=√-1). Vrednost realnog parametra k za koju je količnik z1/z2 realan broj, jeste:

7. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:

8. Teme parabole y=x2 -8x+m biće na x osi ako je m jednako:

9.

Vrednost izraza 31+3log35+log32 jednaka je:

10.

Vrednost izraza 3(√5−√2)−1 + (√5−√2) jednaka je:

11. Ako je M1 najveća vrednost funkcije f1(x)=(log5 6)sin x, a M2 najveća vrednost funkcije f2(x)=(log6 5)cos x, tada je:

12. Dat je izvestan skup tačaka u ravni od kojih nikoje tri i nikoje četiri nisu kolinearne. Ako je poznato da je broj četvorouglova osam puta veći od broja trouglova koje te tačke određuju, tada je broj pravih koje te tačke određuju jednak:

13. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednakost z + 2z = 12 + 3i; (i2 = -1) tada je |z| jednako:

14. Dati su brojevi a=sin1/sin2, b=sin2/sin3, c=sin3/sin4. Tada je:

15.

Polinom P(x) = ax4+2x3+bx+3 je deljiv polinomom Q(x) = x2−1. Onda je 2a−b jednako: