Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. izračunati i23
2. Ako je x2+4x+6 faktor od x4+ax2+b, tada je a+b jednako:
3. Date su funkcije f(x)=1-x i g(x)=2-x. Tada je izraz f(g(x))-g(f(x)) jednak:
4. Ako sa φ označimo oštar ugao koji grade tangente povučene iz tačke (-4,1) na parabolu y2=2x. tada je ugao φ jednak:
5. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0:
6. U kupi čiji je osni presek jednakostranični trougao upisana je lopta zapremine 32/3 Π. Zapremina kupe je:
7. Ako je M1 najveća vrednost funkcije f1(x)=(log5 6)sin x, a M2 najveća vrednost funkcije f2(x)=(log6 5)cos x, tada je:
8. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
9. Ako je tg (α - Π/4)=3/4, tada je tg α jednako:
10. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
11. Proizvod realnih rešenja jednačine (log3 3/x)(log2x)-log3 x3/√3=1/2+log2√x je:
12. Koliko rešenja ima jednačina cos2x-sin22x=0 na segmentu [0,2Π]?
13. Rešenje logaritamske jednačine lg x + lg 2x = lg 200 je:
14. Dokazati da je log6 2 + log6 3 =1:
15. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?