Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. Ako je x(2x+1)=0 i (x+ 1/2)(2x-3)=0 tada je x jednako:
2. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0:
3. Neka su α,β i γ uglovi, a a,b i c stranice proizvoljnog trougla. Tada je b-2a cosγ/a sinγ + c-2b cosα/b sinα + a-2c cosβ/c sinβ jednako:
4. Ukupan broj šestocifrenih brojeva kod kojih parne i neparne cifre dolaze neizmenično (gde je 0 paran broj) je:
5. Zbir binomnih koeficijenata trećeg odpočetka i trećeg od kraja člana razvoja binoma (4√3 + 3√4)n, (n je prirodan broj), jednak je 2450. Broj racionalnih članova u tom razvoju je:
6. U 83 litara alkoholnog pića se nalazi 67 litara vode. Koliko u ovom alkoholnom piću ima procenata alkohola?
7. Broj načina na koji se može formirati petočlana komisija od 2 matematičara i 8 fizičara, tako da u njoj bude bar jedan matematičar iznosi:
8. Vrednost algebarskog izraza a3+a-1 za a=2 je:
9. Rešenja jednačine 3x2+3-6x=(2x-2)2 su:
10. Zbir najveće i najmanje vrednosti funkcije f(x)=x3+3x2-72x+90 na segmentu [-5, 5] iznosi:
11. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
12. U pravu kupu upisan je valjak sa najvećim omotačem. Ako je zapremina kupe V, tada je zapremina tog valjka jednaka:
13. Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0:
14. Ako se polinom x2008+ x1007+1 podeli sa x2+1, ostatak je:
15. Ako je x2+x+1=0, tada je izraz x2009+x-2009jednak: