Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. Izračunati 2log 25 − log125 − log5 =?
2. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?
3. Ako je x = -1, vrednost izraza -(x4 + x3 + x2 + x) iznosi:
4. Ugao koji obrazuju bočna strana i osnova pravilnog tetraedra iznosi:
5. Oko kruga je opisan trapez čija srednja linija iznosi 8cm. Obim trapeza je (u cm):
6. Ako se polinom x2008+ x1007+1 podeli sa x2+1, ostatak je:
7. Broj rešenja jednačine 9|3x-1| = 38x-2 je:
8. Dati su vektori a = (1,3) i b = (−1,2). Intenzitet vektora c = 2a − 3b iznosi:
9. Cipele koje su koštale 3000 din poskupele su za 20%. Za koliko procenata treba smanjiti cenu cipela da bi ponovo koštale 3000 din?
10. Ako je M1 najveća vrednost funkcije f1(x)=(log5 6)sin x, a M2 najveća vrednost funkcije f2(x)=(log6 5)cos x, tada je:
11. Ako je x(2x+1)=0 i (x+ 1/2)(2x-3)=0 tada je x jednako:
12. Neka su α, β i γ uglovi, a a, b i c dužine stranica naspram datih uglova proizvoljnog trougla, tada je cos α/a + cos β/b + cos γ/c jednako:
13. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi:
14. Vrednost izraza 3/100 + 5/1.000 + 7/100.000 jednaka je:
15. Izračunaj 3(a − b)2 − 5(a + b)2 − 8(b − a)2.