Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako:

2. Izračunaj zbir prvih 8 članova niza 2, 6, 18, ...

3. Ako je f(x) = x2 + x + 1; tada je f(x + 2) - 2f(x + 1) + f(x) za svako x jednako:

4. Oko kruga je opisan trapez čija srednja linija iznosi 8cm. Obim trapeza je (u cm):

5. Vrednost izraza (1+i)2008- (1-i)2009/(1+i)2006+(1+i)2007, (i2=-1) iznosi:

6. U pravouglom trouglu jedna kateta je 8 cm, a druga je 2 cm kraća od hipotenuze. Površina tog trougla je:

7. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?

8. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0:

9.

Ako 5 radnika, radeći 12 dana, zarade 198000 dinara, onda 9 radnika za dana zaradi:

10. Cipele koje su koštale 3000 din poskupele su za 20%. Za koliko procenata treba smanjiti cenu cipela da bi ponovo koštale 3000 din?

11.

Ako je sinx - cosx = onda je sin2jednako:

12. Razlika veće i manje osnovice jednakokrakog trapeza čiji je obim 32cm, a poluprečnik upisanog kruga 2cm, iznosi(u cm):

13. Ako je tgα=1/2 i tgβ=-1/3, tada je izraz sinα+sin(α-2β)/cosα+cos(α-2β) jednak:

14. Izračunaj 3(a − b)2 − 5(a + b)2 − 8(b − a)2.

15. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 6a2; 10b2 ; 12ab; 15ab?