Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:

2. Rešenje logaritamske jednačine lg x + lg 2x = lg 200 je:

3. Ako je f(x) = x2 + x + 1; tada je f(x + 2) - 2f(x + 1) + f(x) za svako x jednako:

4. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :

5. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:

6. Vrednost izraza 20.5-20-(20.5+20)-1 jednaka je:

7.  U jednakokraki trougao ABC (AB = AC = 3cm, BC=2cm) upisan je krug koji dodiruje krake AB i AC redom u tačkama D i E. Dužina duži DE jednaka je (u cm) :

8. Ako se polinom x2008+ x1007+1 podeli sa x2+1, ostatak je:

9. Ako je x2+4x+6 faktor od x4+ax2+b, tada je a+b jednako:

10. Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0:

11. izračunati i23

12. Neka su α, β i γ uglovi, a a, b i c dužine stranica naspram datih uglova proizvoljnog trougla, tada je cos α/a + cos β/b + cos γ/c jednako:

13.

Ako je 3x-7 ostatak pri deljenju polinoma P(x) polinomom x2-8x+12, onda je P(2) * P(6) jednako: 

14. Ako je loga b = √2 tada je log a/b (ab) jednako :

15.

Ako je stranica romba 5cm a zbir dijagonala 14cm, onda je površina romba: