Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Ako su x i y realni brojevi za koje važi 0≤x≤4 i y<12, koja od sledećih vrednosti ne može biti vrednost proizvoda xy?

2. Koja od sledećih nejednakosti je tačna za svako x ∈ (0, 1)?

3. U krugu poluprečnika 2cm dužina tetive kojoj odgovara periferijski ugao od 15°, iznosi u (cm):

4. Neka su a i b dužine kateta, a ta, tb i tc dužine težišnih duži koje odgovaraju katetama a, b i hipotenuzi c redom, pravouglog trougla. Tada je ta2+ tb2+ tc2/a2+b2 jednako:

5. Površina kružnog prstena je:

6.

Ako je sinx - cosx = onda je sin2jednako:

7. izračunati i23

8. Sa povećanjem od 25% roba košta 2500 din. Kolika je cena robe pre povećanja?

9. Lopta je upisana u kocku. Odnos površina lopte i kocke je:

10. Izračunaj zbir prvih 50 prirodnih brojeva:

11. Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak:

12. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?

13. Zbir svih vrednosti realnog parametra m za koje je jedan koren jednačine 2x2-(2m+1)x+m2-9m+39=0 dva puta veći od drugog, iznosi:

14. Ako je polinom x2009 +ax2 +bx+1 (a,b su realni brojevi) deljiv polinomom x2+1, tada je 2a+b jednako:

15.

Zbir najmanje i najveće vrednosti funkcije f(x) = 2x−xna segmentu [−1,2] iznosi: