Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. Ako je x2+4x+6 faktor od x4+ax2+b, tada je a+b jednako:
2. Neka su α,β i γ uglovi, a a,b i c stranice proizvoljnog trougla. Tada je b-2a cosγ/a sinγ + c-2b cosα/b sinα + a-2c cosβ/c sinβ jednako:
3. Dokazati da je log6 2 + log6 3 =1:
4. Ako se polinom x2008+ x1007+1 podeli sa x2+1, ostatak je:
5. Rešenje logaritamske jednačine lg x + lg 2x = lg 200 je:
6. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednakost z + 2z = 12 + 3i; (i2 = -1) tada je |z| jednako:
7. Vrednost izraza √³√0.000064 jednaka je:
8. Cipele koje su koštale 3000 din poskupele su za 20%. Za koliko procenata treba smanjiti cenu cipela da bi ponovo koštale 3000 din?
9. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?
10. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:
11. Reši sistem jednačina  x + 2y - 1 = 0; x - 2y + 1 = 0:
12.  U jednakokraki trougao ABC (AB = AC = 3cm, BC=2cm) upisan je krug koji dodiruje krake AB i AC redom u tačkama D i E. Dužina duži DE jednaka je (u cm) :
13. Neka su a i b dužine kateta, a ta, tb i tc dužine težišnih duži koje odgovaraju katetama a, b i hipotenuzi c redom, pravouglog trougla. Tada je ta2+ tb2+ tc2/a2+b2 jednako:
14. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 6a2; 10b2 ; 12ab; 15ab?
15. Izračunaj zbir prvih 8 članova niza 2, 6, 18, ...