Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Reši kvadratnu jednačinu (x + 5)2 = 0:

2. Rastavi polinom na činioce x3 +8y3 = x3 + (2y)3?

3. U 83 litara alkoholnog pića se nalazi 67 litara vode. Koliko u ovom alkoholnom piću ima procenata alkohola?

4. Reši sistem jednačina  x + 2y - 1 = 0; x - 2y + 1 = 0:

5. Sa povećanjem od 25% roba košta 2500 din. Kolika je cena robe pre povećanja?

6. Koja od sledećih nejednakosti je tačna za svako x ∈ (0, 1)?

7. Osnovica jednakokrakog trougla uznosi √2 cm. Težišne duži koje su povučene na krake seku se pod pravim uglom. Površina tog trougla (u cm2) iznosi:

8. Rastavi na činioce 3x3a2 − 48x3?

9. Ako se zna da se binomni koeficijenti trećeg i četvrtog člana u razvoju binoma (√a + 1/4√a)n, (a>0,nεN) odnose kao 1:2, tada je srednji član tog razvoja jednak:

10. Razlika veće i manje osnovice jednakokrakog trapeza čiji je obim 32cm, a poluprečnik upisanog kruga 2cm, iznosi(u cm):

11. Napiši adicionu formulu cos(α – β):

12. Neka su α, β i γ uglovi, a a, b i c dužine stranica naspram datih uglova proizvoljnog trougla, tada je cos α/a + cos β/b + cos γ/c jednako:

13.

Vrednost izraza 31+3log35+log32 jednaka je:

14. Koliko iznosi prosta kamata na zajam od 9.000 dinara za vreme od 3 godine po stopi od 3%?

15. Svaka duž koja spaja teme i neku od ivičnih tačaka baze kupe se zove: