Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. Dat je izvestan skup tačaka u ravni od kojih nikoje tri i nikoje četiri nisu kolinearne. Ako je poznato da je broj četvorouglova osam puta veći od broja trouglova koje te tačke određuju, tada je broj pravih koje te tačke određuju jednak:
2. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:
3. Date su funkcije f(x)=1-x i g(x)=2-x. Tada je izraz f(g(x))-g(f(x)) jednak:
4. Zbir najveće i najmanje vrednosti funkcije f(x)=x3+3x2-72x+90 na segmentu [-5, 5] iznosi:
5. Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak:
6. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
7. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:
8. Rastavi na činioce 3x3a2 − 48x3?
9. Date su funkcije: f1(x)=2log2x, f2(x)=log22x, f3(x)=x, f4(x)=(x·2-log2√x)2. Tačan je iskaz:
10. Jednačina log2(1-x)=log2(x-3):
11. Ugao koji obrazuju bočna strana i osnova pravilnog tetraedra iznosi:
12. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:
13. Simetrale uglova trougla seku se u tački koja se zove:
14. Knjiga je najpre poskupela za 10%, a zatim za 20%. Koliko je procenata poskupela u odnosu na početnu cenu?
15. Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1) i z2=2k-ik, (i=√-1). Vrednost realnog parametra k za koju je količnik z1/z2 realan broj, jeste: