Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:

2.

Knjiga je koštala 108dinara. Uvedeno je sniženje tako da je nova cena 999 dinara. Sniženje je:

3. Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?

4. Ako se zna da se binomni koeficijenti trećeg i četvrtog člana u razvoju binoma (√a + 1/4√a)n, (a>0,nεN) odnose kao 1:2, tada je srednji član tog razvoja jednak:

5. Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0:

6. Date su funkcije: f1(x)=2log2x, f2(x)=log22x, f3(x)=x, f4(x)=(x·2-log2√x)2. Tačan je iskaz:

7.

Zbir najmanje i najveće vrednosti funkcije f(x) = 2x−xna segmentu [−1,2] iznosi:

8. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :

9.

Broj realnih rešenja jednačine √ x + 2 = −x jednak je:

10. Dokazati da je log6 2 + log6 3 =1:

11. Broj načina na koji se može formirati petočlana komisija od 2 matematičara i 8 fizičara, tako da u njoj bude bar jedan matematičar iznosi:

12. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?

13.

Date su parabole y=−x2−1 i x=−y2+ 2y−3.Prava p koja prolazi kroz temena datih parabola seče kordinatne ose u tačkama A i B.Ako je O koordinatni početak, onda je dužina visine trougla OAB iz temena O jednaka:

14. Zbir svih vrednosti realnog parametra m za koje je jedan koren jednačine 2x2-(2m+1)x+m2-9m+39=0 dva puta veći od drugog, iznosi:

15.

Ako je stranica romba 5cm a zbir dijagonala 14cm, onda je površina romba: