Testovi znanja » Pedagogija

Mislite da biste bili bolji profesori od većini vaših bivših predavača? Znate li šta sve proučava pedagogija i koje su njene grane? Šta sve podrazumeva pojam vaspitanja? Mislite da znate odgovore? Proverite!

1. Introspekcija je:

2. Zа filоgеnеtski rаzvој čоvеkа nаvоdе sе tri nајvаžniја uslоvа (izаbеri nеtаčаn оdgоvоr):

3. Detinjstvo je:

4. Оpšti nаčin оrgаnizоvаnjа istrаživаnjа nеkоg prоblеmа nаzivа sе:

5. Pažnja je:

6. Medicinska pedagogija je:

7. Pedagogija se u svojim proučavanjima oslanja na učenje sledećih nauka:

8. Školska pedagogija je pedagoška disciplina koja izučava:

9. Švedski borac za ženska prava, političar, filozof i pedagog Elen Kej, napisala je sledeće delo:

10. U našem jeziku se koristi više naziva za nauku o vaspitanju (moguće više odgovora):

11. Socijalna psihologija proučava:

12. Šеzdеsеtih gоdinа, Аlbеrt Bаndurа uvео је pојаm:

13. Surdopedagogija je:

14. Metodika je:

15. Učenje je: