Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. U programskom jeziku C++ objekti na Heap-u kreiraju se upotrebom operatora:

2. U SQL-u u Enterprise Manager-u je moguće definisati tip podataka za određenu kolonu?

3. Kako se, po defaultu, prosleđuju parametri prilikom poziva bilo koje funkcije u programskom jeziku C ?

4. U Visual C++ programskom jeziku poruka kojom hvatate događaj pomeranje miša je:

5. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao protected ponašaju se kao:

6. U Javi konstruktor metodi su:

7. Java je:

8. U Visual C++ programskom jeziku ubacivanje novog dijaloga preko resource tab_a vrši se komandom:

9. U Visual C++ programskom jeziku ključne reči public, private i protected odnose se na:

10. U programskom jeziku C da realizujete jedan programski modul, od vas se zahteva da napšete, tipično, dva fajla. Koja ?

11. Koja je pravilna sekvenca za rad sa fajlovima u nekom programu?

12. U Javi overriding metoda je postupak:

13. U vektor u jeziku C++ mogu se smestati elementi tipa:

14. Rukovanje greškama u Javi zove se:

15. U programskom jeziku C važi da je indeks prvog člana niza uvek: