Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. U SQL-u Tinyint ima opseg vrednosti:

2. U vektor u jeziku C++ mogu se smestati elementi tipa:

3. Poziv funkcije iz tela te iste funkcije zove se:

4. U programskom jeziku C da realizujete jedan programski modul, od vas se zahteva da napšete, tipično, dva fajla. Koja ?

5. Kako se nazivaju promenljive kojima možete pristupiti iz bilo kog dela programa i nesmetano im menjati vrednosti?

6. Java apleti su:

7. U Visual C++ programskom jeziku ključne reči public, private i protected odnose se na:

8. Java je:

9. U Javi servleti su:

10. U programskom jeziku C sa aspekta korišćenja pointera, ime niza je istovremeno i:

11. U SQL-u ako želimo da obrišemo neku tabelu (sadržaj i strukturu) koristićemo sledeću naredbu ili skup naredbi:

12. U programskom jeziku C++ unutar kontrolnog dela petlje (while) i slično moguće je definisati i inicijalizovati varijablu:

13. Interpreteri su programi koji:

14. Šta je to pointer u programskom jeziku C ?

15. Petlja kod koje je moguće je da se telo nijednom ne izvrši je: