Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. Svaki C++ program sastoji se od:

2. U Visual C++ programskom jeziku MFC AppWizard može da generiše context help?

3. U Visual C++-u dodavanje funkcija u neku klasu vrši se preko:

4. U SQL-u Cascade veza podrazumeva da:

5. U javi rezervisana reč static označava:

6. Koja je bolja varijanta (sa aspekta preglednosti i lakšeg menjanja koda) u C+ -u, u odnosu na pisanje višestrukih if-else konstrukcija ?

7. U Javi može li se deklarisati apstraktni metod u neapstraktnoj klasi ?

8. U Javi Metodi deklarisani kao private mogu da se nasleđuju?

9. Inorder i Preorder su načini obilaska:

10. U Visual C++ dodavanje promenjivih u neku klasu vrši se preko:

11. Koji od navedenih jezika je najsličniji Javi:

12. Postoji li u C++ konstruktor bez parametara?

13. U Javi servleti su:

14. Koji od ponuđenih jezika nije objektno-orijentisan?

15. Java je nezavisna od arhitekture računara?