Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.
1. Šta predstavlja Transact - SQL (T-SQL)?
2. Šta je tačno?
3. U SQL-u Komanda INER JOIN vrši:
4. Termin SQL predstavlja:
5. Pronađite pojam koji ne pripada navedenom skupu?
6. U programskom jeziku C+ kakvo je dejstvo komande: ( a + b != c ) ?
7. Pokretanjem Java aplikacije prvo što se poziva je:
8. Obrazac po kojem se kriraju nove baze podataka nalaze se u sledecoj sistemskoj bazi SQL servera?
9. U Javi metod deklarisan kao protected u superklasi mora biti deklarisan:
10. Interni potprogrami mogu se pozvati:
11. SQL softver se instalira na:
12. U SQL-u ako želimo da obrišemo neku tabelu (sadržaj i strukturu) koristićemo sledeću naredbu ili skup naredbi:
13. Prenos argumenata pri pozivu potprograma u opštem slučaju može biti po:
14. Pri konekciji na SQL server koristeći SQL autentifikaciju korisnik se:
15. U programskom jeziku C++ ako neki parametar u funkciji ima default (predefinisanu) vrednost, tada se on u pozivu funkcije: