Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.
1. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao protected ponašaju se kao:
2. Koja je vrednost binarnog broja 111111 u decimalnom brojnom sistemu?
3. Prenos argumenata pri pozivu potprograma u opštem slučaju može biti po:
4. U Visual C++-u prosleđivanje poruke klikom na meni stavku vrši se komandom:
5. Po kom formatu se ispisuju (primenom funkcije printf) celobrojne promenljive ?
6. Koji od ponuđenih jezika nije objektno-orijentisan?
7. U SQL-u veza Nula ili Jedan prema Nula,Jedan ili više je:
8. Šta je pointer?
9. U jeziku C++ struktura može da sadrži funkciju članicu:
10. U programskom jeziku C++ ugradnju odgovarajuće overloadovane funkcije u kod vrši:
11. U SQL-u Cascade veza podrazumeva da:
12. Pronađite pojam koji ne pripada navedenom skupu?
13. Izbacite uljeza:
14. U vektor u jeziku C++ mogu se smestati elementi tipa:
15. U programskom jeziku C++ ako neki parametar u funkciji ima default (predefinisanu) vrednost, tada se on u pozivu funkcije: