Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.
1. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao public dostupni su:
2. SQL softver se instalira na:
3. Java podržava multitreading?
4. U SQL-u Komanda INER JOIN vrši:
5. U SQL-U upotrebom Revoke All On smo
6. U SQL-u veza Nula ili Jedan prema Nula,Jedan ili više je:
7. Svaki C++ program sastoji se od:
8. U programskom jeziku C++ ključnu reč friend koristimo kod:
9. U programskom jeziku C++ objekti na Heap-u kreiraju se upotrebom operatora:
10. Preprocesor u jeziku C++ ima ulogu da:
11. U programskom jeziku C++ this pointer je:
12. U okviru pre-standard C jezika, a kod poziva funkcije sa bilo kojim brojem i tipom parametara, kompajler:
13. U SQL-u u kolonama u kojima vrednosti mogu biti veće od 8000 bajtova koristi se tip podataka?
14. U programskom jeziku C++ da li kao član neke strukture može postojati druga struktura?
15. For petlja unutar for petlje najpogodnija je za popunjavanje: