Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!

1. Ko je dao najpoznatiju klasifikaciju temperamenta?

2. Inkubacija je:

3. Frojdova teorija ličnosti spada u:

4. “Sengoku period” u istoriji Japana bio je:

5. Po Frojdu koji je najzdraviji i najkorisniji mehanizam odbrane?

6. Najteži tip konflikta je:

7. Reprodukcija, rekognicija i ušteda čine tri osnovne manifestacije (elemente) kog psihičkog procesa?

8. Prema Frojdu zaboravljanje je rezultat:

9. U kom psihičkom procesu se najviše angažuje inteligencija?

10. U unutrašnje činioce privlačenja pažnje spada:

11. Znanje o vlastitim doživljajima i ocena vlastitih osobina ličnosti predstavljaju koje svojstvo ličnosti?

12. Po Frojdovoj teoriji ličnosti, moralni principi čine deo ličnosti koji se naziva:

13. Na formiranje stavova, interesovanja i sistema vrednosti kod mladih najviše utiče:

14. Kada se skrivena želja prema nekoj osobi pretvara u preterano grubo ponašanje prema toj osobi, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:

15. Teorije ličnosti koje stoje na stanovištu da psihički život treba proučavati samo na osnovu ponašanja nazivaju se: