Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!

1. U unutrašnje činioce privlačenja pažnje spada:

2. Tarantula je vrsta:

3. Učestali i brzi pokreti ruku su najviše karakteristični za koju emociju?

4. Divergentno mišljenje je povezano sa:

5. Povećana osetljivost organizma koja nastaje usled ponavljanja opasnih i intenzivnih draži naziva se:

6. Najprostiji oblik učenja je:

7. Od svih Terstonovih faktora inteligencije, meru opšte inteligencije najviše predstavlja:

8. Otac Nikole Tesle, Milutin, bio je:

9. Prеmа Frојdu, јеdаn оd nајpоzitivniјih i nајzdrаviјih mеhаnizаmа оdbrаnе је:

10. Nesvesni pokušaj da se nađe opravdanje za sopstvene neuspehe predstavlja odbrambeni mehanizam:

11. Belu masu nervnog sistema čine:

12. Endogamija je:

13. Saznajna, emocionalna i voljna komponenta čine osnovnu karakteristiku koje osobine ličnosti?

14. Razloge sopstvenog ponašanja češće objašnjavamo:

15. Kiborg je: