Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. Šta je politika?

2. Ko je rekao "religija je prva samosvest čoveka"

3. Šta je sociometrija u sociologiji?

4. Šta je kič?

5. Etničke zajednice su?

6. Podelu rada kao osnovu svoje koncepcije društva imali su?

7. Shvatanje da su zemlje Evrope u svakom civilizacijskom pogledu nadmoćnije, superiornije od svih drugih zemalja naziva se:

8. Preduslov svakog razvoja jeste očuvanje već stvorenog, prenošenje sa generacije na generacije svega što vredi. Čuvanje već stvorenog naziva se:

9. "Čovek je biće samosvesti" izrekao je:

10. Čime se odlikuje vrhunska kultura?

11. Ideologija je?

12. Optimalni društveni razvoj, koji nije u suprotnosti sa prirodnim zakonima i dinamičkom ravnotežom prirodne sredine u savremenoj ekologiji, naziva se:

13. Šta je društvena uloga?

14. Proces sve veće međusobne ekonomske, političke, kulturne i svаke druge povezаnosti u sаvremenom svetu, zаsnovаn nа rаzvoju novih tehnologijа, nаzivа se:

15. Čovek je biće koje se igra i samo dok se igra čovek je u najpotpunijem smislu čovek - "homo ludens", tvrdio je: