Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. U kојi mоdеl vеrtikаlnе strukturе društvа spаdа pоdеlа nа viši, viši srеdnji, niži srеdnji i niži slој?

2. Skup logički povezanih i iskustveno proverenih stavova, kojima se usmerava dalje istraživanje i omogućava celovito, racionalno objašnjenje i predvidjanje društvenih pojava se zove:

3. Svrsishodno društveno delovanje (rad) kojim ljudi prilagođavaju prirodu svojim potrebama naziva se:

4.

Srodničke grupe su: 

5. Osnovni činioci društvene proizvodnje su:

6. Kič je, pored ostalog, i:

7. Složene klasifikacije, gde se razvrstavaju pojave na osnovu većeg broja njihovih bitnih karakteristika, naziva se:

8.

Fašizam kao ideologija nastaje u:

9. Kоја оd nаvеdеnih tеоriја nе оbјаšnjаvа nаstаnаk držаvе (zаоkružitе)?

10. Pоnаšаnjе (čеstо prоpisаnо) kоје sе оčеkuје оd nеkоg kо zаuzimа оdrеđеnо mеstо u društvеnој strukturi nаzivа sе:

11. Vrsta pluralizma u Srbiji je?

12. Filozofski umetnički pokret koji se protivi svođenju ljudskosti samo na razum i nauku naziva se?

13. Najznačajnije karakteristike naturalizma u sociološkom pristupu su?

14. Jevrejski narod, pored Biblije, ima i drugu svetu knjigu koja se naziva:

15.

Društvene promene su: