Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. Partije i stranke su značajne društvene tvorevine?

2. Kič je, pored ostalog, i:

3. Pojam kulture

4. Mislilac koji je odredio kulturu kao "drugu prirodu", a čoveka kao jedino živo biće u prirodi koje stvara kulturu zove se:

5. Pojavu i razvoj sociologije omogućili su:

6. Civilizacija je?

7.

Kakva je sociologija kao nauka po svom prevashodnom usmerenju?

8. Sociologija je nastala kao nauka?

9. Reč "religija" prvi je upotrebio koji hrišćanski filozof iz 4. veka koji se zove:

10. Izuzetno važan oblik čovekove stvaralačke sposobnosti i mogućnosti estetskog doživljavanja sveta zove se:

11. Kada je sociologija nastala kao nauka?

12. Bračni odnosi su?

13. U islamskoj veri ne postoje sveštenici kao u hrišćanstvu i budizmu, već samo učeni ljudi koji tumače verske spise u džamiji. Kako se zovu ti učeni ljudi?

14. Suverena nacionalna država, jedinstveno nacionalno tržište, standardizovani književni jezik... odlike su:

15. Šta je vlast (vlast označava)?