Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. "Čovek je biće samosvesti" izrekao je:

2. Proučavanje međuljudskih odnosa (socijalne interakcije) unutar malih društvenih grupa naziva se:

3. Šta je konformizam?

4. Istorijski ustanovljen odnos nejednakih mogućnosti individualnog i kolektivnog prisvajanja naziva se:

5. Pristup u sociologiji koji je bio idejna potpora alternativnim društvenim pokretima u svetu naziva se:

6. Odnosi vojne, političke i ekonomske dominacije moćnih država nad slabim uspostavljaju se u takozvanom:

7.

Koja su dva osnovna sektora javnog društvenog života u modernim demokratskim društvima?

8. Šta je inkulturacija?

9. Štа је kоnkubinаt?

10. Savremeni proces uzajamnog povezivanja i ujednačavanja raznih društava i kultura na svetskom planu naziva se:

11. Kada je sociologija nastala kao nauka?

12. Termin "sociologija" predstavlja složenicu od latinske reči societas (društvo) i grčke reči logos (pojam, nauka). Koji naučnik je prvi upotrebio taj pojam?

13. Najvažnija politička ustanova civilizovanih društava naziva se:

14. Šta je država po svojoj suštini?

15. Misteriozna, odnosno tajanstvena rodbinska ili bratska veza između grupe ljudi jednog plemena i zajedničkog pretka naziva se: