Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. Socološki pravci?

2. Šta je stvaralački moral?

3. Šta čini temelj društvenih nejednakosti?

4. Osnivač pozitivizma je?

5. Optimalni društveni razvoj, koji nije u suprotnosti sa prirodnim zakonima i dinamičkom ravnotežom prirodne sredine u savremenoj ekologiji, naziva se:

6. Najveću grupaciju jezika i naroda čine:

7. Skup merа i аkcijа kojimа orgаnizovаno društvo usmerаvа svoj demogrаfski rаzvoj je:

8. Šta je vlast (vlast označava)?

9. Šta je javno mnjenje?

10. "Na civilizaciji ličnosti" insistirao je:

11. Najuticajnija sociološka teorija, koja spada u tzv. konfliktna teorijska stanovišta (vizije) u sociologiji, se zove:

12. Kič je, pored ostalog, i:

13. Štа је kоnkubinаt?

14. Složena i višefunkcionalna društveno-prostorna skupina koja nastaje vezivanjem pojedinaca i grupa za određenu teritoriju naziva se:

15. Koji su sastavni elementi države?