Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. U svakoj kulturi postoji jezik koji je propisan i on se zove:
2. Šta je društvena promena?
3. Kada je sociologija nastala kao nauka?
4. Partije i stranke predstavljaju?
5. Šta je moral?
6. Izuzetno važan oblik čovekove stvaralačke sposobnosti i mogućnosti estetskog doživljavanja sveta zove se:
7. Dinamika društva je:
8. Preduslov svakog razvoja jeste očuvanje već stvorenog, prenošenje sa generacije na generacije svega što vredi. Čuvanje već stvorenog naziva se:
9. Šta je saznajni zadatak sociologije?
10. Mislilac koji je odredio kulturu kao "drugu prirodu", a čoveka kao jedino živo biće u prirodi koje stvara kulturu zove se:
11. Staleži se kao deo socijalne strukture društva javljaju u?
12. Pojavu i razvoj sociologije omogućili su:
13. Bračni odnosi su?
14. Utemeljivač strukturalizma je?
15. Pojam kulture