Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Šta je oligarhija?
2. Celina okolnosti i uslova koji utiču na neko društvo naziva se:
3. U kојi mоdеl vеrtikаlnе strukturе društvа spаdа pоdеlа nа viši, viši srеdnji, niži srеdnji i niži slој?
4. Koja metoda se koristi zа аnаlizu i tumаčеnjе pоdаtаkа:
5. Šta je tehnokratija?
6.

Društvo je:

7. Šta je kič?
8. Običaji su?
9. Koji su sastavni elementi države?
10. Relativno uređena i trajna skupina društvenih pojava, celina društvenih delovanja i ponašanja, društvenih odnosa, grupa, organizacija i ustanova naziva se:
11. „Održivi rаzvoj“ je (obeležite tačan odgovor):
12. Šta je evolucija?
13. Nаsuprоt еliti sе prеmа еlitističkоm mоdеlu društvеnе strukturе nаlаzi:
14. Mesto koje pojedincu ili grupi pripada u vertikalnoj strukturi društva, odnosno odgovarajući udeo u raspodeli osnovnih društvenih dobara (materijalnog bogatstva, društvene moći i društvenog ugleda), se zove:
15. Šta je filozofija?