Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!

1. Miroslavljevo jevanđelje napisano je:

2. Kojoj podvrsti drame pripada Šekspirovo delo Romeo i Julija?

3. U rečenici: „Vidim mlada čoveka“, pridev stoji u:

4. Vodeći računa o upotrebi velikog i malog slova, kako se pravilno piše MATICA SRPSKA?

5. Koje su dve glasovne promene izvršene u obliku reči momci?

6. Napišite drugo lice množine od glagola: VIKATI i DOLITI

7. Napišite u inverziji vremensku rečenicu od ovih rečenica: Jovana je prolazila ulicom. Njene su prijateljice gledale u izloge.

8. U središtu dramskog zbivanja u Sofoklovoj ANTIGONI je:

9. Oblik glagolskog priloga sadašnjeg od glagola REZATI je:

10. Odredite službu rečeničnih članova U TAJ MAH, u rečenici: Lisica naglo zastade, u taj mah se rak opusti i pade ispred nje.

11. U stihu ZA KRST ČASNI SPRAVNI STE MRIJETI upotrebljena je stilska figura:

12. Šta su žitija (hagiografija)?

13. Odredite u kom je padežu reč prijatelj u rečenici: Između prijatelja vodile su se žučne rasprave o sportu,

14. Koje od sledećih dela nije napisao Bora Stanković:

15. TURCI MISLE DA JE RAJA ŠALA.AL' JE RAJA GRADOVIMA GLAVA:USTA RAJA KO IZ ZEMLjE TRAVA...Navedeni stihovi su iz pesme: