Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!

1. Simploha je stilska figura u kojoj se:

2.

Reč rukomet je:

3. "On izdade cara na Kosovu, i odvede dvanaest hiljada; proklet bio i ko ga rodio, prokleto mu pleme i koleno.'' Stihovi iz narodne epske pesme "Propast carstva srpskoga" odnose se na jednog pripadnika srpske vlastele, učesnika u kosovskom boju:

4. Vuk Isakovič je lik iz kog dela?

5. U stihovima Laze Kostića: „Nagrnuše prosioci: slava, purpur, zlato, svila, sve najveća gospoština od Indusa pa do Nila“ upotrebljena je stilska figura

6. Miloš Crnjanski je autor dela:

7. Šta obuhvata radnja porodičnog romana?

8. U kom glagolskom obliku je predikat u rečenici IZUZETNO SMO SE RAZUMELI.

9. Književno-naučne vrste su (zaokružite tačne odgovore):

10. Napišite pravilno (poštujući pravopisna pravila) pisanim slovima sledeću rečenicu: SRPSKA KNjIŽEVNA ZADRUGA IZ BEOGRADA OBJAVILA JE NE VELIKU KNjIGU PRIČE ZA DECU JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA OSNIVAČA I PRVOG PODPRETSEDNIKA S.K.Z.

11. Podvučene imenice u rečenici "U zаpаdnoj Srbiji dobro rаđаju šljive mаdžаrke i kruške аrаpke" su:

12.

Radnja u Ilijadi zasnovana je na mitu o: 

13. "Ako me neko bude tražio, pozovi me!" Glagolski oblik BUDE TRAŽIO je:

14. U rečenici: „Vidim mlada čoveka“, pridev stoji u:

15. Dijalog je (zaokruži tačan odgovor):