Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!
1. Dopunite sledeću rečenicu odgovarajućim oblikom osnovnog broja dva/dve: Svoje očuvane udžbenike poklonila je ____ sestrama.
2. Pojmovi suvišan čovek, duševna praznina, dosada, besciljnost - mogu se vezati za:
3. Koje od sledećih dela nije napisao Bora Stanković:
4. Ko je napisao pesmu Jasika?
5. Vrsta lirske pesme u kojoj se slavi priroda, lepota i radost življenja naziva se:
6. Za koju glasovnu promenu su sledeći primeri izuzeci: Sudstvo, predsednik, odšteta
7. Kojoj vrsti lirskih nаrodnih pesаmа pripаdа pesmа "Zаo gospodаr"?
8. Zaokružite slovo ispred dijalekta ekavskog izgovora koji je uzet za osnovu srpskog književnog jezika:
9. Jedno od navedenih dela predstavlja autobiografiju Dositeja Obradovića:
10. Navedite tri glasovne promene izvršene u reči IŠETATI
11. Označite imenicu kod koje se u nominativu množine javlja glasovna alternacija O : E, tj. promena O u E:
12.

Po čemu je dobila ime čuvena pesma „Santa Maria della Salute“ Laze Kostića?

13. Izaberite prаvilnо nаpisаnu rеčеnicu:
14. Navedi komparative sledećih primera: mio; zao; dobar; visok.
15. U romanu NEČISTA KRV Borislav Stanković opisuje: