Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!
1. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:
2. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
3. Metod uzorka je posmatranje:
4. Apsolutna frekvencija je:
5. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
6. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
7. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
8. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
9. Prosta linearna korelacija može biti:
10. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
11. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
12. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
13. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
14. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
15. Postupak grupisanja zavisi od: