Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!

1. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:

2. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:

3. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:

4. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:

5. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:

6. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:

7. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:

8. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:

9. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:

10. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

11. Prosta linearna korelacija može biti:

12. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:

13. Parametri linearnog trenda određuju se:

14. Apsolutna frekvencija je:

15. Modus je: