Naj Student - više od studiranja

  /  Vesti

Studentske vesti › Master studije na VIŠER-u

(12.09.2017.)

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu raspisala je konkurs za upis studenata na master studije.

 

VIŠER

 

Studije na svim studijskim programima master strukovnih studija traju dve godine (četiri semestra). Studijski programi sadrže obavezne i izborne predmete, čijim se uspešnim polaganjem stiče ukupno 120 ESPB bodova. Na studijskim programima master strukovnih studija ne postoje budžetska mesta.

 

Upisne kvote i iznosi školarina po studijskim programima

Studijski program Broj samofinansirajućih
studenata
Iznos školarine koju
plaćaju samofinansirajući studenti u dinarima
Elektrotehničko inženjerstvo 34 175.000,00
Multimedijalno inženjerstvo 34 175.000,00
Računarsko inženjerstvo 34 175.000,00

 

Konkursni termini u septembarskom upisnom roku:

 • Prijavljivanje na Konkurs – od 11. do 29. septembra 2017. godine , od 9.00 do 17.00 časova na šalterima Službe za studentska i nastavna pitanja.
 • Preliminarna rang lista na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnim nivoima studija – 2. oktobar 2017. godine, do 14.00 časova.
 • Prigovori na privremenu rang listu - 2. oktobra 2017. godine, nakon objavljivanja preliminarne rang liste i 3. oktobra 2017. godine od 10 do 14.00 časova. Prigovori se podnose u pisanoj formi, na porpisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici Škole, uz dokaz o uplati 1.000,00 (hiljadu) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru. Depozit se uplaćuje na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39 uz poziv na broj 22 – 17.  Ukoliko je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrani.
 • Rešenja po podnetim prigovorima i eventualnim žalbama na prvostepene odluke po podnetim prigovorima – 3. oktobar 2017. godine do 15 časova.
 • Objavljivanje konačne rang liste  - 3. oktobar 2017. godine do 17 časova.
 • Upis primljenih kandidata – od 4. do 6. oktobra 2017. godine, na šalterima Službe za studentska i nastavna pitanja

 

Dokumenta potrebna za prijavljivanja na Konkurs:

 • prijavni list (preuzima se u skriptarnici Škole);
 • kandidati koji su završili osnovne strukovne studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija mogu podneti na uvid samo diplomu ili uverenje o završenim osnovnim strukovnim studijama i neoverene fotokopije jednog od ova dva dokumenta;
 • kandidati koji su završili studije na drugim visokoškolskim ustanovama podnose originalnu diplomu o završenom odgovarajućem stepenu studija i dodatak diplomi na uvid i neoverene fotokopije ovih dokumenata;
 • originalni izvod iz matične knjige rođenih na uvid i neoverenu fotokopiju istog;
 • kandidati (strani državljani i državljani Republike Srbije) koji su završili prethodni nivo studija na visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu, a izvršili su nostrifikaciju stranih visokoškolskih isprava podnose i dokumenta navedena u odeljku I, tačka 4. ovog Konkursa – originale ili overene kopije navedenih dokumenata na uvid i neoverene kopije navedenih dokumenata

 

Ostavi komentar: